Chorzów, 26 października 2010

Nowy Zarząd Forum IT

Od lewej przewodniczący Zarządu Marcin Pałach, zastępca przewodniczącego Wojciech Dziąbek, członkowie Zarządu -  Małgorzata Rafał, Grzegorz Szczęsny i Agnieszka Sobańska, sekretarz Jacek Idzikowski oraz członek Zarządu Barbara Zięba-Godula/ fot.: Archiwum POT

Podczas corocznego Ogólnopolskiego Forum Informacji Turystycznej, które odbyło się w Chorzowie, uczestnicy Walnego Zgromadzenia wybrali nowy Zarząd Forum IT przy POT na dwuletnią kadencję 2010-2012. Sformułowali też priorytetowe zadania służące doskonaleniu funkcjonującego obecnie systemu IT.

Przewodniczącym Zarządu został wybrany Marcin Pałach, dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji, które już dwukrotnie – w latach 2008 i 2010, zajęło I miejsce w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej „Na Najlepszy Punkt IT”. Zastępcą przewodniczącego został Wojciech Dziąbek, dyrektor Centralnej Jurajskiej Informacji Turystycznej w Zawierciu, a sekretarzem Jacek Idzikowski z Polskiej Organizacji  Turystycznej.

Jako członków Zarządu wybrano Agnieszkę Sobańską, dyrektor Centrum Informacji Turystycznej we Włocławku, Małgorzatę Rafał, kierownika Centrum Informacji Turystycznej w Białej Podlaskiej, Barbarę Ziębę-Godulę, kierownika Działu Sieci Informacji Miejskiej InfoKraków w Krakowie oraz Grzegorza Szczęsnego, kierownika Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach.

 Najważniejsze zadania

 Wśród wniosków z Walnego Zgromadzenia znalazły się uzgodnienia dotyczące celowości ponownej analizy kryteriów certyfikacji, ze szczególnym uwzględnieniem oceny jakości obsługi w placówkach IT przez turystów i ujednolicenie ich interpretacji; - wskazania, iż pracownicy jednostek IT powinni wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie reprezentując interesy branży turystycznej w strukturach samorządowych, ROT-ach i LOT-ach oraz lokalnych grupach działania; - podkreślenie konieczności szkoleń  połączonych z warsztatami dla osób odpowiedzialnych za budowę i wdrożenie Regionalnych Systemów Informacji Turystycznej oraz samorządowców odpowiedzialnych za funkcjonowanie terenowych punktów IT, dotyczące możliwości pozyskiwania środków UE przeznaczonych na rozwój i doskonalenie Systemów Informacji Turystycznej.

Walne Zgromadzenie uznało za zasadne zapraszanie na kolejne spotkania Forum IT przedstawicieli ROT-ów,  w szczególności dyrektorów tych placówek, w celu promocji i popularyzacji systemowych rozwiązań z zakresie IT oraz rozbudowy sieci punktów i centrów IT w regionie. W celu podnoszenia jakości obsługi i funkcjonowania placówek IT, jak również pomocy w tworzeniu nowych punktów IT, uczestnicy WZ zadeklarowali potrzebę stworzenia  ogólnodostępnej bazy wzorcowych placówek, które zadeklarują chęć przyjęcia na staż pracowników nowopowstających punktów IT. Wykaz takich placówek będzie umieszczony na stronie POT.

Uznano, że istnieje pilna potrzeba stworzenia przejrzystej i aktualnej listy wszystkich istniejących punktów i centrów IT w Polsce łatwo dostępnej na narodowym portalu POT. Za konieczną określono profesjonalną promocję certyfikowanych placówek IT skierowaną do potencjalnych użytkowników zarówno w Polsce jak i poza jej granicami (via POIT). Byłaby to forma zachęcenia pozostałych placówek do podjęcia działań w celu uzyskania certyfikatu.

Uznano również, że w celu promocji działalności placówek IT ważne jest podjęcie przez nie,  poza sezonem turystycznym, działań edukacyjnych skierowanych do przyszłych użytkowników  IT, szczególnie do dzieci i młodzieży - istotne jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń w tym zakresie.

------------------------------

Forum Informacji Turystycznej to zespół konsultacyjno-doradczy działający przy Polskiej Organizacji Turystycznej, który ma stanowić płaszczyznę integracji systemu „it” i koordynacji przedsięwzięć, a także wymiany doświadczeń służących doskonaleniu ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej. Do zakresu działania Zarządu Forum należy m.in. reprezentowanie Forum na zewnątrz oraz uchwalanie planów działalności i ich realizowanie.

 


Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit