Acta Scientiarum Polonorum

Acta Scientiarum Polonorum

Acta Scientiarum Polonorum: Oeconomia: Economics: Ekonomia, T.9: 2010, z. 4: egzemplarz specjalny wydany z okazji V Gremium Ekspertów Turystyki, Warszawa, 23-25 listopada 2010 r. / red. [Irena Jędrzejczyk, Marek Migdal]. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2010,– 688, [7] s.; ISSN 1644-0757


Zawartość tomu dostępna online tutaj: http://www.wne.sggw.pl/p/publikacje/pdf/Acta_Scientiarum_Oeconomia_9_4_2010a.pdf

 

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk; prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk; prof. dr hab. Bogdan Klepacki; dr hab. Beata Meyer, prof. US; dr hab. Władysław Mynarski, prof. AWF; dr hab. Irena Ozimek, prof. SGGW; dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US; prof. dr hab. Janina Sawicka; dr hab. Izabella Sikorska-Wolak, prof. SGGW; prof. dr hab. Andrzej Wiatrak

Spis treści

● Agata Balińska: Konkurencyjność produktu turystyki wiejskiej w opinii turystów:: Competitiveness of rural tourism product in respondents’ opinion

● Ewa Baran, Bogumiła Grzebyk: Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania Podkarpacia: Factors of tourism development in less-favoured areas of the Podkarpackie Voidodship

● Agata Basińska-Zych, Adrian P. Lubowiecki-Vikuk: Interwencjonizm samorządowy w obszarze turystyki i rekreacji w wybranych państwach Unii Europejskiej:: Intervention of local government in tourism and recreation development in selected countries of the European Union

● Jarema Batorski, Agnieszka Lentner: Zaufanie jako czynnik przewagi konkurencyjnej w hotelarstwie:: Trust as a factor of a competitive advantage in a hotel business

● Małgorzata Bednarczyk: Ku przyszłości polskiej turystyki - potencjał konkurencyjności sektora turystycznego:: Towards future of Polish tourism - a potential of competitiveness of the tourist industry

● Maria Bigos, Bogusław Sawicki: Wybrane aspekty kształtowania jakości w hotelarstwie na przykładzie grupy Polish Prestige Hotels & Resorts:: Selected aspects of quality development in hotel industry on the example of the Polish Prestige Hotels & Resorts group

● Zbigniew Binderman, Bolesław Borkowski, Wiesław Szczesny: Regionalne zróżnicowanie gospodarki turystycznej w Polsce w latach 2002 – 2008:: Regional differentiation of Polish tourism economy within 2002-2008

● Stefan Bosiacki, Joanna Śniadek: Funkcjonowanie polskich firm turystycznych w warunkach Wspólnoty Europejskiej:: Polish tourist enterprises activity within the European Union

● Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga: Znaczenie edukacji przyrodniczo-leśnej dla turystyki przyjaznej środowisku:: The importance of natural resources education to the eco-friendly tourism

● Jacek Gancarczyk: Wpływ klastrów na aktywizację gospodarczą regionów turystycznych:: Impact of clusters on economic activation of tourism regions

● Zbigniew Gąbiński: Kształtowanie jakości produktu turystyki dzieci i młodzieży jako czynnik ożywienia gospodarczego obszaru:: Determining the quality of a tourist product of children and the youth, as a factor of an economic revival in the area

● Katarzyna Górnik, Magdalena Świdrom: Metoda SERVQUAL jako narzędzie pomiaru jakości usług hotelarskich:: The SERVQUAL method as an instrument for the measurement of hotel services quality

● Ewa Górska: Turystyka społeczna jako forma aktywizacji rynków turystycznych na przykładzie programów turystyki społecznej w Hiszpanii:: The role of social tourism in boosting economic activity, based on Spanish social policy programs in Spain

● Piotr Gryszel, Andrzej Rapacz, Daria E. Jaremen: Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych na przykładzie Karpacza:: Innovation of tourism enterprises based on the example of Karpacz

● Andrzej Hadzik, Adam R. Szromek, Danuta Żylak: Konkurencyjność produktu turystycznego uzdrowiska Kołobrzeg:: Competitiveness of the tourism product of Kołobrzeg spa

● Daria E. Jaremen, Andrzej Rapacz, Piotr Gryszel: Innowacje na atrakcyjność turystyczną wybranych miejscowości sudeckich:: The influence of innovation on tourism attractiveness in selected locations in the Sudety Mountains

● Renata Jaroszewska-Brudnicka: Dziedzictwo kulturowe w rozwoju społeczności małych miast:: Cultural heritage in development of small town societies

● Irena Jędrzejczyk: Kondycja krajowego sektora turystycznego u progu prezydencji polski w radzie UE:: Condition of the domestic tourism sector on the verge of polish presidency in the Council of the EU

● Marzena Kacprzak: Rola funduszy unijnych w zachowaniu dziedzictwa kulturowego, na przykładzie Chełmskiego Domu Kultury:: The role of European funds in preservation of cultural heritage on the example of Chełm Community Centre

● Anna Kaczmarska: Możliwości rozwoju agro- i ekoturystyki w Polsce na przykładzie województwa śląskiego:: The growth potential of agro-and eco-tourism in Poland as exemplified by the Silesian Province

● Joanna Kosmaczewska: Witryna internetowa jako narzędzie kreowania konkurencyjności w agroturystyce:: Internet webpage as a tool for creating competitiveness in agritourism

● Izabela Kurtyka: Różnicowanie źródeł dochodów gospodarstw agroturystycznych na obszarach prawnie chronionych:: Diversifying income sources of agritourism farms in legally protected areas

● Wiesława Kuźniar: Rola produktów tradycyjnych w rozwoju usług agroturystycznych (na przykładzie województwa podkarpackiego):: The role of traditional products in development of agritouristic services (on the example of Podkarpackie Province)

● Marzena Lemanowicz, Ewa Puciata: Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego:: Factors determining success of tourist products in Malopolska

● Izabela Lipińska: Ochrona prawa własności intelektualnej w turystyce na przykładzie znaków towarowych i usługowych:: The legal protection of intellectual property in tourism – a case of trade’s and services’ marks

● Mariola Łuczak: Rola identyfikacji wizualnej w kreowaniu marki i aktywizacji obszaru turystycznego:: System of visual identification in creation of the touristic brand and activation of the region

● Janusz Majewski: Wiejskość jako rdzeń produktu turystycznego - użyteczność podejść geograficznego i ekonomicznego:: Rurality as the core of tourism product - usefulness of geographic and economic approaches

● Mirosław Marczak, Jacek Borzyszkowski: Analiza działań promocyjnych podejmowanych przez gospodarstwa agroturystyczne na Pomorzu Środkowym:: Analysis of promotional actions taken by agrotouristic farms on Middle Pomerania

● Anna Mazurek-Kusiak: Zagospodarowanie niszy rynkowej w agroturystyce poprzez uwzględnienie w żywieniu posiłków wolnych od alergenów:: Filling the market niche in agritourism by taking into account allergen-free meals

● Beata Meyer: Nowe trendy w kształtowaniu produktów turystycznych:: New trends in shaping tourism products

● Władysław Mynarski, Wacław Sonelski: Rekreacja przygodowa jako czynnik innowacyjności krajowego produktu turystycznego:: Adventure recreation as innovation factor of the national tourism produkt

● Marta Najda-Janoszka: Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne w turystyce:: EU ecolabel in tourism industry

● Agata Niemczyk, Renata Seweryn: Uczestnictwo w targach turystycznych jako czynnik aktywizacji obszarów recepcji:: Participation in tourist fairs as a factor of destination areas’ activation

● Agnieszka Niezgoda: Społeczne uwarunkowania rozwoju turystyki zrównoważonej – przykład mieszkańców Poznania:: Social conditions of sustainable tourism development –case of residents of Poznań

● Irena Ozimek: Rola instytucji państwowych i organizacji konsumenckich w poprawie ochrony konsumentów na rynku usług turystycznych:: The role of institutions and consumer organizations in ensuring increasing level of consumer protection in tourist services market

● Aleksander Panasiuk: Uwarunkowania polityki turystycznej w Polsce w aspekcie globalizacji, kryzysu ekonomicznego oraz prezydencji polski w unii europejskiej:: Determinants of tourism policy in Poland in the aspect of globalization, economic crisis and Polish presidency in the European Union

● Eugenia Panfiluk: Fundusze europejskie jako instrument rozwoju sektora turystycznego w województwie podlaskim:: European funds as an instrument for tourism sector development in Podlaskie Province

● Wojciech Pizło, Anna Mazurkiewicz-Pizło: Turystyka śródlądowa szansą budowy przewagi konkurencyjnej regionów:: Inland tourism as a chance to gain competitive advantage for regions

● Andrzej Rapacz, Daria E. Jaremen, Piotr Gryszel: Dolina Pałaców i Ogrodów jako przejaw współpracy na rynku turystycznym:: The Valley of Palaces and Gardens as an example of cooperation at tourism market

● Michał Rudnicki: Turystyczna aktywizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych na przykładzie wyrobiska Kopalni Siarki „Machów”:: Tourist activation of degraded areas on the example of post-pit sulfur mine „Machów”

● Jacek M. Ruszkowski, Włodzimierz Banasik: „Szlak Zabytków Techniki woj. śląskiego” jako przykład innowacyjności i trafności wyboru tworzenia sieciowego produktu turystycznego regionu:: “Industrial Monuments Route of the Silesian Voivodeship” as an example of innovation and choice appropriateness of creating a chain tourist product of a region

● Janina Sawicka: Determinanty konkurencyjności polskiego sektora rolno-żywnościowego - rola popytu turystycznego:: Determinants of Polish agro-food sector competitiveness – the role of tourism demand

● Bogusław Sawicki: Stan aktualny i perspektywy rozwoju usług turystycznych w gminie Kazimierz Dolny:: Perspectives of tourism service development in Kazimierz Dolny commune

● Jan Siekierski: Miejsce małych i średnich miast w rozwoju turystyki na przykładzie Tarnowa:: The position of small and medium towns in tourism development on the example of Tarnów

● Izabella Sikorska-Wolak: Turystyka w aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich (na przykładzie województwa lubelskiego):: Tourism in a socio-economic activation of country areas (Lubelszczyzna case study)

● Grzegorz Sroślak: Państwowe stymulowanie rozwoju turystyki w Federacji Rosyjskiej:: Government stimulation of tourism development in Russian Federation

● Bogusław Stankiewicz: Sektor turystyki zdrowotnej Pomorza Zachodniego na tle przeobrażeń społeczno-ekonomicznych Unii Europejskiej:: West Pomeranian health tourism on the background of socio-economic transformations of the European Union

● Krzysztof Stepaniuk: Wybrane koncepcje związane z projektowaniem, wdrożeniem i rozwojem działalności e-agroturystycznej na przykładzie województwa podlaskiego:: Selected concepts of design, implementation and development of e-agritourist activity in Podlaskie Voivodeship

Tomasz Studzienicki, Ewa Kurjata: Destination branding in the Baltic Europe:: Branding destynacji w Europie Bałtyckiej

● Ewa Szczepanowska, Emilia Wodyk: Specyfika oferty nadmorskich ośrodków uzdrowiskowych w Polsce na przykładzie Kamienia Pomorskiego i Mielna:: The specifics of seaside health care resorts in Poland on the example of Kamień Pomorski and Mielno

● Adam Edward Szczepanowski: Zintegrowany model przedsiębiorczości dla turystyki:: Integrated entrepreneurship model for tourism

● Ewa Szymańska: Fundusze UE jako forma wsparcia dla przedsiębiorstw turystycznych w polskich regionach:: The EU funds as a form of support for tourism enterprises in Polish regions

● Rajmund Tomik: Turystyka aktywna w kontakcie z przyrodą innowacyjnym produktem dla turystyki szkolnej:: Active tourism in contact with nature – an innovative product for school tourism

● Marzena Wanagos: Event marketing w aktywizacji obszarów turystycznych:: Event marketing in activation of tourism areas

● Andrzej Piotr Wiatrak: Kierunki i uwarunkowania wspierania współpracy terytorialnej Polski w turystyce:: Trends and determinants of support of Polish territorial cooperation in tourism

● Jolanta Wojciechowska: Agroturystyka signum polskiej turystyki:: Agrotourism as a manifestation of Polish tourism

● Sławomir Wróblewski: Wkład Polski w umacnianie konkurencyjności Europy na światowym rynku turystyki biznesowej:: Contribution of Poland into competitiveness of Europe on the global market of business tourism

● Ewa Wszendybył-Skulska: Źródła innowacyjności w turystyce:: Sources of innovativeness in tourism

● Jan Zawadka: Ewolucja działalności agroturystycznej w Polsce i typologia wiejskich gospodarstw turystycznych:: Evolution of agrotouristic activity in Poland and typology of rural tourism farms

● Hanna Zawistowska: Ochrona praw pasażerów w regulacjach UE:: Protection of passenger right in the EU law

● Patrycja Żegleń: Polskie prawo turystyczne a prawodawstwo w Unii Europejskiej:: Polish tourism law and the European Union law

● Romuald Ziółkowski: Charakterystyka aktywności turystycznej na obszarach o dominujących walorach przyrodniczych:: Characteristics of tourism activity in areas of high nature value

● Zbigniew Zontek, Ewa Lipianin-Zontek: Strategie innowacji a współpraca na rzecz rozwoju turystyki w regionie:: Innovation strategies and cooperation for regional tourism development

Źródło: Acta Scientiarum Polonorum: Oeconomia, data dostępu 10.12.2010

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit