Bezpieczny hotel: wybrane zagadnienia

Bezpieczny hotel: wybrane zagadnienia

Bezpieczny hotel: wybrane zagadnienia / pod red. Witolda Drogonia. Warszawa: Instytut Wiedzy i Umiejętności, 2012,– 284 s.; ISBN: 978-83-62799-03-9

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie hotelu to dla hotelarzy jedno z najważniejszych wyzwań. Obowiązek ten wynika z istoty hotelarstwa, które wywodzi się z tradycji goszczenia, nakazującego gospodarzowi otoczenie gościa troskliwą opieką, ale i z przepisów współczesnego prawa, nakładających na hotelarza szczególną odpowiedzialność za klienta i jego, wniesione do hotelu, mienie. 
Prace praktyczne i teoretyczne nad zapewnieniem bezpieczeństwa w obiektach hotelowych cały czas trwają, tym bardziej że życie niesie nowe i coraz trudniejsze do przewidywania i zapobiegania zagrożenia (ataki terrorystyczne). Problematyka ta była tematem konferencji naukowo-branżowej „Bezpieczny hotel – oczekiwania i wyzwania wobec EURO 2012”pod honorowym patronatem Podsekretarz Stanu Katarzyny Sobierajskiej Ministerstwo Sportu i Turystyki i Podsekretarza Stanu Adama Rapackiego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, która miała miejsce w Warszawie 30 listopada 2011 roku. 
Książka jest plonem dyskusji hotelarzy z naukowcami, teoretyków z praktykami. Zainicjowały ją prezentacje i dyskusje na konferencji. Spotkali się tam hotelarze oraz fachowcy ze wszystkich bodaj dziedzin mających związek z szeroko pojętym bezpieczeństwem hoteli, od Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, GIS, GIODO, przez specjalistów ds. terroryzmu, po przedstawicieli Biura Ochrony Rządu. Połączone zostały artykuły naukowe z konferencyjnymi wystąpieniami specjalistów od poszczególnych zagrożeń i tak powstała niniejsza publikacja. To kolejna próba udzielenia wyczerpujących i wszechstronnych odpowiedzi na fundamentalne w hotelarstwie pytanie: jak uczynić hotel miejscem bezpiecznym, wolnym od zagrożeń, których we współczesnym świecie jest coraz więcej. Niniejsze wydawnictwo, adresowane do właścicieli i menedżerów bazy noclegowej a także do kadry dydaktycznej i słuchaczy wyższych uczelni i szkół turystyczno-hotelarskich, jest kolejnym wkładem w tematykę likwidacji zagrożeń. 
Mamy nadzieję, że publikacja spełni swoje zadanie, przyczyniając się do zwiększenia obszaru bezpieczeństwa w polskiej bazie hotelowej oraz stanie się pomocą w doskonaleniu kadr hotelarskich. 
Książkę uzupełnia płyta CD, z prezentacjami wystąpień na ogólnopolskiej konferencji naukowo-branżowej „Bezpieczny hotel – oczekiwania i wyzwania wobec EURO 2012”, która miała miejsce w Warszawie 30 listopada 2011 roku oraz wykaz najważniejszych aktów prawnych związanych z omawianą problematyką.

Spis treści
Wstęp
1. Stan bezpieczeństwa w bazie noclegowej w Polsce - Artur Sypuła 
2. Bezpieczeństwo gości i ich mienia w przedsiębiorstwie hotelarskim - Maria Koniusz 
3. Odpowiedzialność prawna w aspekcie prowadzonej działalności hotelarskiej. Wybrane zagadnienia – Mirosław Bednarski
4. Zasady Dobrej Praktyki we współpracy z „firmami ochroniarskimi” - Agnieszka Jabłońska
5. Bezpieczeństwo organizacji dużych imprez - Sławomir Wróblewski
6. Zarys metod analizy ryzyka wystąpienia ataku terrorystycznego na obiekty użyteczności publicznej - Dobrosław Mąka
7. Bezpieczeństwo VIP-a w hotelu – wybrane zagadnienia – Witold Drogoń
8. Ochrona danych osobowych w praktyce hotelarskiej – podstawowe standardy bezpieczeństwa - Monika Krasińska
9. Bezpieczeństwo teleinformatyczne w przedsiębiorstwie hotelarskim - wybrane zagadnienia - Sławomir Woźnicki
10. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektów hotelowych. - Piotr Wojtaszewski 
11. Stan sanitarny w bazie noclegowej w Polsce – ocena oraz zalecenia w obszarze najczęściej występujących zagrożeń - Marek Posobkiewicz
12. Wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa w gastronomii hotelowej - Bożena Granecka-Wrzosek
13. Determinanty bezpieczeństwa żywieniowego w gastronomii hotelowej - Piotr Dominik 
14. Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba rodzin z dziećmi przebywających w hotelu - Piotr Dominik 

Płyta CD
I. Konferencja „Bezpieczny hotel – oczekiwania i wyzwania wobec EURO 2012”, Warszawa, 30 listopada 2011 roku
Prezentacje
a. Wszyscy jesteśmy gospodarzami – przygotowania do EURO 2012 - Rafał Rosiejak - Koordynator Krajowy ds. Zakwaterowania dla Kibiców, Koordynacji Stref Kibiców i Publicznego Oglądania Meczów – PL.2012 Sp. z o.o.
b. Ochrona danych osobowych w praktyce hotelarskiej – podstawowe standardy bezpieczeństwa - Monika Krasińska , Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Generalnego Inspektora Danych Osobowych
c. Stan sanitarny w bazie noclegowej w Polsce - ocena oraz zalecenia w obszarze najczęściej występujących zagrożeń – Marek Posobkiewicz Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
d. Wymagania w zakresie ochrony p.poż. obiektów hotelowych. Ocena ochrony p.poż. w hotelach dla tzw. „Rodziny UEFA” i centrach pobytowych Euro 2012 – st. bryg. mgr inż. Piotr Wojtaszewski - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
e. Stan bezpieczeństwa w bazie noclegowej w Polsce - podkomisarz Artur Sypuła - Komenda Główna Policji
f. Zabezpieczenie Miejsc Oficjalnych UEFA EURO 2012TM - Jacek Tyburek Menadżer ds. Bezpieczeństwa Miejsc Oficjalnych UEFA EURO 2012TM Euro 2012 Polska.
g. Wybrane zagadnienia w zakresie warunków bezpieczeństwa w miejscach czasowego pobytu osób ochranianych przez BOR – ppłk Grzegorz Sterna– Biuro Ochrony Rządu
h. Zarys metod analizy ryzyka wystąpienia ataku terrorystycznego na obiekty użyteczności publicznej - Dr inż. Dobrosław Mąka 
i. Wymagania z zakresu przeprowadzenia rekonesansu pirotechniczno-radiologicznego w hotelu oraz postępowanie w sytuacjach zagrożenia – ppłk Krzysztof Gierasiński – Biuro Ochrony Rządu 
j. Bezpieczeństwo organizacji dużych imprez - Sławomir Wróblewski – Wiceprezes Zarządu Meetings Poland Sp. z o.o. 
k. Zasady dobrej praktyki we współpracy z firmami ochroniarskimi – nadkomisarz Agnieszka Jabłońska - Komenda Główna Policji 
l. Odpowiedzialność prawna w aspekcie prowadzonej działalności hotelarskiej – doc. dr Mirosław Bednarski Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 
m. Narkotyki w hotelu – dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. SGGW – Dyrektor Naukowy – Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień
n. Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie.
Wystąpienia
o. Wszyscy jesteśmy gospodarzami – przygotowania do EURO 2012 - Rafał Rosiejak - Koordynator Krajowy ds. Zakwaterowania dla Kibiców, Koordynacji Stref Kibiców i Publicznego Oglądania Meczów – PL.2012 Sp. z o.o.
p. Zabezpieczenie miejsc oficjalnych UEFA EURO 2012 - Jacek Tyburek Menadżer ds. Bezpieczeństwa Miejsc Oficjalnych UEFA EURO 2012TM Euro 2012 Polska.
r. „Niewinna” marihuana, jako zagrożenie w perspektywie EURO 2012 - dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. SGGW.
II. Akty prawne
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
4. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia
5. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji
6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
11. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
III. Poradnik Polskiej Organizacji Turystycznej – „Co warto wiedzieć o gościach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012”

Autorzy
1. dr Mirosław Bednarski – radca prawny, docent w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie
2. dr Piotr Dominik – Kierownik Katedry Gospodarki Turystycznej, Hotelarstwa i Gastronomii, Szkoła Wyższa Almamer, Warszawa
3. Witold Drogoń – Prezes Instytutu Wiedzy i Umiejętności sp. z o.o., wieloletni dyrektor hotelu i rezydencji Prezydenta RP, gdzie gościł m.in. JKM Królową Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. Kierownik Pracowni Hotelarstwa Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, wykładowca m.in. w Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji im. Orłowicza i w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
4. Bożena Granecka-Wrzosek – ekspert gastronomii hotelowej, wykładowca na uczelniach warszawskich: m. in. Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji, Uczelnia Warszawska, ALMAMER Szkoła Wyższa
5. Agnieszka Jabłońska, oficer Biura Prewencji Komendy Głównej Policji
6. prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko - kierownik Zakładu Profilaktyki Społecznej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dyrektor naukowy Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień
7. dr Maria Koniusz - Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza, Uniwersytet Jagielloński - Instytut Spraw Publicznych. Specjalizuje się w zakresie zagadnień rozwoju regionalnego, infrastruktury turystycznej i turystyki wiejskiej.
8. Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych
9. dr inż. Dobrosław Mąka – ekspert zarządzania ryzykiem w systemie bezpieczeństwa informacyjnego państwa
10. Marek Posobkiewicz, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
11. Rafał Rosiejak - Koordynator krajowy ds. zakwaterowania kibiców, koordynacji Stref Kibiców i publicznego oglądania meczów – PL.2012 Sp. z o.o.
12. Artur Sypuła, oficer Biura Prewencji Komendy Głównej Policji
13. Jacek Tyburek, menedżer ds. Bezpieczeństwa Miejsc Oficjalnych UEFA EURO 2012 – EURO 2012 Polska 
14. Piotr Wojtaszewski – oficer Biura Rozpoznania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
15. Sławomir Woźnicki – ekspert bezpieczeństwa informatycznego
16. Sławomir Wróblewski - ekspert turystyki biznesowej, wieloletni prezes i sekretarz generalny Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce”, wiceprezes Meetings Poland Sp. z o.o.
Zamówienia realizuje wydawca: Instytut Wiedzy i Umiejętności, wydawnictwo@iwiu.pl (Czapelska 38 lok 18, 04-081 Warszawa, http://www.iwiu.pl) oraz Księgarnia Ekonomiczna Kazimierza Lekiego: http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl 
Źródło: Witold Drogoń, informacja nadesłana 25.08.2012

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie hotelu to dla hotelarzy jedno z najważniejszych wyzwań. Obowiązek ten wynika z istoty hotelarstwa, które wywodzi się z tradycji goszczenia, nakazującego gospodarzowi otoczenie gościa troskliwą opieką, ale i z przepisów współczesnego prawa, nakładających na hotelarza szczególną odpowiedzialność za klienta i jego, wniesione do hotelu, mienie. 
Prace praktyczne i teoretyczne nad zapewnieniem bezpieczeństwa w obiektach hotelowych cały czas trwają, tym bardziej że życie niesie nowe i coraz trudniejsze do przewidywania i zapobiegania zagrożenia (ataki terrorystyczne). Problematyka ta była tematem konferencji naukowo-branżowej „Bezpieczny hotel – oczekiwania i wyzwania wobec EURO 2012”pod honorowym patronatem Podsekretarz Stanu Katarzyny Sobierajskiej Ministerstwo Sportu i Turystyki i Podsekretarza Stanu Adama Rapackiego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, która miała miejsce w Warszawie 30 listopada 2011 roku. 
Książka jest plonem dyskusji hotelarzy z naukowcami, teoretyków z praktykami. Zainicjowały ją prezentacje i dyskusje na konferencji. Spotkali się tam hotelarze oraz fachowcy ze wszystkich bodaj dziedzin mających związek z szeroko pojętym bezpieczeństwem hoteli, od Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, GIS, GIODO, przez specjalistów ds. terroryzmu, po przedstawicieli Biura Ochrony Rządu. Połączone zostały artykuły naukowe z konferencyjnymi wystąpieniami specjalistów od poszczególnych zagrożeń i tak powstała niniejsza publikacja. To kolejna próba udzielenia wyczerpujących i wszechstronnych odpowiedzi na fundamentalne w hotelarstwie pytanie: jak uczynić hotel miejscem bezpiecznym, wolnym od zagrożeń, których we współczesnym świecie jest coraz więcej. Niniejsze wydawnictwo, adresowane do właścicieli i menedżerów bazy noclegowej a także do kadry dydaktycznej i słuchaczy wyższych uczelni i szkół turystyczno-hotelarskich, jest kolejnym wkładem w tematykę likwidacji zagrożeń. 
Mamy nadzieję, że publikacja spełni swoje zadanie, przyczyniając się do zwiększenia obszaru bezpieczeństwa w polskiej bazie hotelowej oraz stanie się pomocą w doskonaleniu kadr hotelarskich. 
Książkę uzupełnia płyta CD, z prezentacjami wystąpień na ogólnopolskiej konferencji naukowo-branżowej „Bezpieczny hotel – oczekiwania i wyzwania wobec EURO 2012”, która miała miejsce w Warszawie 30 listopada 2011 roku oraz wykaz najważniejszych aktów prawnych związanych z omawianą problematyką.

Spis treści
Wstęp
1. Stan bezpieczeństwa w bazie noclegowej w Polsce - Artur Sypuła 
2. Bezpieczeństwo gości i ich mienia w przedsiębiorstwie hotelarskim - Maria Koniusz 
3. Odpowiedzialność prawna w aspekcie prowadzonej działalności hotelarskiej. Wybrane zagadnienia – Mirosław Bednarski
4. Zasady Dobrej Praktyki we współpracy z „firmami ochroniarskimi” - Agnieszka Jabłońska
5. Bezpieczeństwo organizacji dużych imprez - Sławomir Wróblewski
6. Zarys metod analizy ryzyka wystąpienia ataku terrorystycznego na obiekty użyteczności publicznej - Dobrosław Mąka
7. Bezpieczeństwo VIP-a w hotelu – wybrane zagadnienia – Witold Drogoń
8. Ochrona danych osobowych w praktyce hotelarskiej – podstawowe standardy bezpieczeństwa - Monika Krasińska
9. Bezpieczeństwo teleinformatyczne w przedsiębiorstwie hotelarskim - wybrane zagadnienia - Sławomir Woźnicki
10. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektów hotelowych. - Piotr Wojtaszewski 
11. Stan sanitarny w bazie noclegowej w Polsce – ocena oraz zalecenia w obszarze najczęściej występujących zagrożeń - Marek Posobkiewicz
12. Wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa w gastronomii hotelowej - Bożena Granecka-Wrzosek
13. Determinanty bezpieczeństwa żywieniowego w gastronomii hotelowej - Piotr Dominik 
14. Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba rodzin z dziećmi przebywających w hotelu - Piotr Dominik 

Płyta CD
I. Konferencja „Bezpieczny hotel – oczekiwania i wyzwania wobec EURO 2012”, Warszawa, 30 listopada 2011 roku
Prezentacje
a. Wszyscy jesteśmy gospodarzami – przygotowania do EURO 2012 - Rafał Rosiejak - Koordynator Krajowy ds. Zakwaterowania dla Kibiców, Koordynacji Stref Kibiców i Publicznego Oglądania Meczów – PL.2012 Sp. z o.o.
b. Ochrona danych osobowych w praktyce hotelarskiej – podstawowe standardy bezpieczeństwa - Monika Krasińska , Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Generalnego Inspektora Danych Osobowych
c. Stan sanitarny w bazie noclegowej w Polsce - ocena oraz zalecenia w obszarze najczęściej występujących zagrożeń – Marek Posobkiewicz Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
d. Wymagania w zakresie ochrony p.poż. obiektów hotelowych. Ocena ochrony p.poż. w hotelach dla tzw. „Rodziny UEFA” i centrach pobytowych Euro 2012 – st. bryg. mgr inż. Piotr Wojtaszewski - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
e. Stan bezpieczeństwa w bazie noclegowej w Polsce - podkomisarz Artur Sypuła - Komenda Główna Policji
f. Zabezpieczenie Miejsc Oficjalnych UEFA EURO 2012TM - Jacek Tyburek Menadżer ds. Bezpieczeństwa Miejsc Oficjalnych UEFA EURO 2012TM Euro 2012 Polska.
g. Wybrane zagadnienia w zakresie warunków bezpieczeństwa w miejscach czasowego pobytu osób ochranianych przez BOR – ppłk Grzegorz Sterna– Biuro Ochrony Rządu
h. Zarys metod analizy ryzyka wystąpienia ataku terrorystycznego na obiekty użyteczności publicznej - Dr inż. Dobrosław Mąka 
i. Wymagania z zakresu przeprowadzenia rekonesansu pirotechniczno-radiologicznego w hotelu oraz postępowanie w sytuacjach zagrożenia – ppłk Krzysztof Gierasiński – Biuro Ochrony Rządu 
j. Bezpieczeństwo organizacji dużych imprez - Sławomir Wróblewski – Wiceprezes Zarządu Meetings Poland Sp. z o.o. 
k. Zasady dobrej praktyki we współpracy z firmami ochroniarskimi – nadkomisarz Agnieszka Jabłońska - Komenda Główna Policji 
l. Odpowiedzialność prawna w aspekcie prowadzonej działalności hotelarskiej – doc. dr Mirosław Bednarski Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 
m. Narkotyki w hotelu – dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. SGGW – Dyrektor Naukowy – Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień
n. Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie.
Wystąpienia
o. Wszyscy jesteśmy gospodarzami – przygotowania do EURO 2012 - Rafał Rosiejak - Koordynator Krajowy ds. Zakwaterowania dla Kibiców, Koordynacji Stref Kibiców i Publicznego Oglądania Meczów – PL.2012 Sp. z o.o.
p. Zabezpieczenie miejsc oficjalnych UEFA EURO 2012 - Jacek Tyburek Menadżer ds. Bezpieczeństwa Miejsc Oficjalnych UEFA EURO 2012TM Euro 2012 Polska.
r. „Niewinna” marihuana, jako zagrożenie w perspektywie EURO 2012 - dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. SGGW.
II. Akty prawne
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
4. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia
5. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji
6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
11. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
III. Poradnik Polskiej Organizacji Turystycznej – „Co warto wiedzieć o gościach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012”

Autorzy
1. dr Mirosław Bednarski – radca prawny, docent w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie
2. dr Piotr Dominik – Kierownik Katedry Gospodarki Turystycznej, Hotelarstwa i Gastronomii, Szkoła Wyższa Almamer, Warszawa
3. Witold Drogoń – Prezes Instytutu Wiedzy i Umiejętności sp. z o.o., wieloletni dyrektor hotelu i rezydencji Prezydenta RP, gdzie gościł m.in. JKM Królową Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. Kierownik Pracowni Hotelarstwa Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, wykładowca m.in. w Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji im. Orłowicza i w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
4. Bożena Granecka-Wrzosek – ekspert gastronomii hotelowej, wykładowca na uczelniach warszawskich: m. in. Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji, Uczelnia Warszawska, ALMAMER Szkoła Wyższa
5. Agnieszka Jabłońska, oficer Biura Prewencji Komendy Głównej Policji
6. prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko - kierownik Zakładu Profilaktyki Społecznej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dyrektor naukowy Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień
7. dr Maria Koniusz - Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza, Uniwersytet Jagielloński - Instytut Spraw Publicznych. Specjalizuje się w zakresie zagadnień rozwoju regionalnego, infrastruktury turystycznej i turystyki wiejskiej.
8. Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych
9. dr inż. Dobrosław Mąka – ekspert zarządzania ryzykiem w systemie bezpieczeństwa informacyjnego państwa
10. Marek Posobkiewicz, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
11. Rafał Rosiejak - Koordynator krajowy ds. zakwaterowania kibiców, koordynacji Stref Kibiców i publicznego oglądania meczów – PL.2012 Sp. z o.o.
12. Artur Sypuła, oficer Biura Prewencji Komendy Głównej Policji
13. Jacek Tyburek, menedżer ds. Bezpieczeństwa Miejsc Oficjalnych UEFA EURO 2012 – EURO 2012 Polska 
14. Piotr Wojtaszewski – oficer Biura Rozpoznania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
15. Sławomir Woźnicki – ekspert bezpieczeństwa informatycznego
16. Sławomir Wróblewski - ekspert turystyki biznesowej, wieloletni prezes i sekretarz generalny Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce”, wiceprezes Meetings Poland Sp. z o.o.
Zamówienia realizuje wydawca: Instytut Wiedzy i Umiejętności, wydawnictwo@iwiu.pl (Czapelska 38 lok 18, 04-081 Warszawa, http://www.iwiu.pl) oraz Księgarnia Ekonomiczna Kazimierza Lekiego: http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl 
Źródło: Witold Drogoń, informacja nadesłana 25.08.2012

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!