Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego

Czynniki kształtujce

Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego (na przykładzie polskich Karpat) / red. nauk. Adam Czudec. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010, – 191 s.; ISBN: 978-83-7338-521-4

Istotnym czynnikiem stymulującym przemiany regionalne są procesy integracji europejskiej, a zwłaszcza coraz większa dostępność funduszy pomocowych Unii Europejskiej powiązana ze swobodą przepływu towarów, usług i kapitału oraz przemieszczania się mieszkańców. Pojawia się w związku z tym pytanie o znaczenie tych procesów dla przyspieszania rozwoju regionów górskich i zwiększania ich spójności ekonomicznej, społecznej oraz terytorialnej, zwłaszcza że zakres i dynamika tych zmian mogą być istotnie zróżnicowane nie tylko między regionami górskimi i nizinnymi, ale także między regionami górskimi w różnych krajach ze względu na ich duże przyrodnicze, gospodarcze i społeczne odmienności. Z uwagi na wspomniane uwarunkowania podjęto próbę oceny możliwości i barier rozwoju karpackiego regionu górskiego w Polsce w kontekście:

● pełnionej przez ten region funkcji względem gospodarki i społeczeństwa całego kraju;

● wykorzystania endogenicznych czynników rozwoju;

● konkurencyjności karpackiego regionu górskiego na tle regionów nizinnych;

● poprawy jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej.

Cele szczegółowe sprowadzają się do poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jaki jest stan zasobów naturalnych karpackiego regionu górskiego, zwłaszcza z punktu widzenia zachowania unikalnych i "wrażliwych" walorów środowiskowych?

2. Jakie są najbardziej charakterystyczne zmiany demograficzne w regionie górskim i jakie jest ich znaczenie dla poprawy konkurencyjności regionu?

3. Czy wyposażenie w różne składniki infrastruktury sprzyja poprawie jakości życia mieszkańców i zwiększa możliwości rozwojowe regionu?

4. W jakim kierunku postępują zmiany struktury gospodarki regionu górskiego i czy przyczyniają się one do poprawy wykorzystania zasobów czynników wytwórczych?

5. Jakie są najbardziej charakterystyczne cechy rolnictwa w karpackim regionie górskim, a zwłaszcza w jakim stopniu obserwowane zmiany stymulują poprawę realizacji poszczególnych funkcji rolnictwa?

6. Jaką rolę w rozwoju regionu górskiego odgrywa otoczenie instytucjonalne, w tym zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego?

7. W jakim zakresie fundusze UE przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, społecznego i ekologicznego gór?

8. Jakie najważniejsze wyzwania stoją przed instytucjami odpowiedzialnymi za zapewnienie spójności regionu górskiego?

Podstawowy materiał badawczy został zgromadzony za pomocą kwestionariusza wywiadu przeprowadzonego wśród przedstawicieli władz samorządowych (wójtów i burmistrzów) gmin położonych w karpackim regionie górskim (województwa: małopolskie, podkarpackie i śląskie).

Spis treści oraz arkusz zamówieniowy: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, dokument online: http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl/product_info.php?products_id=1084, data dostępu 06.04.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!