Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki w regionie

Dziedzictwo kulturowe

Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki w regionie / pod red. Kazimierza Obodyńskiego, Milana Ďurička, Anny Nizioł ; Akademia Europejska na rzecz Euroregionu Karpackiego; Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Rzeszów: Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2009,– 182 s.; ISBN 83-89721-24-4

Wstęp. Publikacja „Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki w regionie” stanowi zbiór artykułów poświęconych różnym aspektom turystyki kulturowej i dziedzictwa kulturowego. Przesłanką powstania niniejszego opracowania było wydarzenie kulturalno-naukowe związane z uroczystym otwarciem w dniu 17 maja 2008 r. odrestaurowanego Dworu Starościńskiego w Leżajsku (obecnie siedziba Muzeum Ziemi Leżajskiej - Instytucji Kultury Samorządu Powiatu Leżajskiego), któremu towarzyszyła Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.: „Pomniki dziedzictwa kulturowego jako produkt turystyczny”. Organizatorami konferencji był Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz ze Starostwem Powiatowym w Leżajsku i Akademią Europejską na rzecz Euroregionu Karpackiego.
Bez znajomości przeszłości - w jej różnorodnych przejawach - trudno jest budować przyszłość, nie tylko w jej aspektach kulturowych. Dlatego tak istotne jest przybliżanie i przedstawianie bogactwa historycznego i kulturowego. Dbałość o te wyznaczniki kulturowości powinna należeć do każdej, świadomej ich wartości, społeczności. Przecież o tożsamości każdego narodu świadczy jego historia i tradycje.
W tym kontekście jawi się istotna rola edukacji oraz różnego rodzaju działań informacyjnych i promujących dziedzictwo historyczno-kulturowe. Funkcję edukacyjną z pewnością wypełniają książki popularnonaukowe, czasopisma czy gazety. Jako redaktorzy niniejszego opracowania mamy nadzieję, że taką właśnie rolę ono spełni, dostarczając cennych informacji czytelnikowi.
Książka składa się z trzech części. Rozdział pierwszy obejmuje artykuły z zakresu organizacyjno-prawnych aspektów gospodarowania obiektami dziedzictwa kulturowego. Między innymi tekst Jana Kobyłeckiego przedstawia podstawowe informacje dotyczące identyfikacji przepisów prawnych oraz regulujących problematykę ochrony i opieki nad zabytkami, a także korzystania z dóbr dziedzictwa narodowego. Autor wskazuje na istotną rolę państwa w kwestii dostosowywania rozwiązań legislacyjnych do warunków gospodarki rynkowej, konieczności ich uzupełniania, jak i poszerzania zakresu działań instytucji odpowiedzialnych za opiekę nad dziedzictwem narodowym. Obok władzy centralnej ważną rolę w kwestii zarządzania i gospodarowania obiektami kulturowymi ma do spełnienia samorząd lokalny. Na ten problem zwracają uwagę w swoich artykułach np.: Marek Plichta i Krzysztof Borkowski, Agata Niemczyk oraz Ewa Dawidejt-Jastrzębska wraz z Wiesławom Drobkiem.
Część druga zatytułowana „Produkty turystyki kulturowej Podkarpacia i okolic” potwierdza różnorodność dziedzictwa kulturowego tego regionu. Według autorów poszczególnych opracowań atrakcjami jak i produktami turystycznymi są budowle rodowe magnatów (Jan Krupa, Magdalena Szymańska), obiekty sakralne, ludowa kultura materialna (Aneta Rejman) a nawet koń huculski (Jarosław Herbert, Maciej Brożyna). Z treści artykułów wynika też różny sposób korzystania z tych walorów. Według Jerzego Ruta i Pawła Ruta „...bogactwo pomników kultury Podkarpacia jest gwarantem i wielką szansą promowania się poprzez turystykę”. Autorzy zwracają uwagę na współcześnie pełnioną funkcję przez obiekty historyczne, które dziś są muzeami, skansenami, hotelami czy centrami konferencyjnym.
W trzecim rozdziale znalazły się artykuły, które są doniesieniami na temat wyników badań dziedzictwa kulturowego. Dowiadujemy się, że pomniki historii są czynnikiem stymulującym rozwój turystyki w regionie (Kazimierz Jankowski i współautorki, Jolanta M. Jankowska, Grażyna Anna Ciepiela). Nie zawsze jednak przyjazdy turystów dostarczają wyłącznie samych korzyści. Dysfunkcji społeczno-kulturowych w miejscach recepcji kulturowej dotyczyły badania Anny Dłużewskiej, z których wynika, że kultura turystów nie zawsze dorównuje kulturze odwiedzanego miejsca. Są jednak i tacy odwiedzający, którzy doceniają wartość dziedzictwa historycznego i dostrzegają potrzebę jego ochrony i renowacji o czym donoszą we wspólnym opracowaniu Barbara Bergier i Agata Kowalczyk.
Wyrażamy nadzieję, że książka będzie dla wszystkich ciekawą lekturą, a jej zawartość merytoryczna pozostanie cennym wkładem w edukację na temat kultury i dziedzictwa historycznego oraz przykładem promującym walory kulturowe naszego kraju. Kazimierz Obodyński, Anna Nizioł
Zamówienia realizuje wydawca: Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Korespondencje należy kierować: prof. dr hab. Kazimierz Obodyński, Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Towarnickiego 3C, 35-959 Rzeszów, tel. 17 872-18-61, email: wwft@univ.rzeszow.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit