Europejskie tradycje rekreacji w mieście

Europejskie tradycje rekreacji w mieście

Europejskie tradycje rekreacji w mieście: skrypt dla studentów wychowania fizycznego / Anna Palikowska-Piechotka; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Warszawa: Wydawnictwo AWF, 2012,–  224 s.; il., rys., tab., 24 cm. ISBN: 978-83-61830-84-9

Z wprowadzenia. Niniejsza książka przeznaczona jest dla studentów zarówno kierunku wychowania fizycznego, jak i turystyki i rekreacji. Zawiera omówienie kilku najistotniejszych rodzajów terenów rekreacji w przestrzeni miasta: parków i ogrodów miejskich, terenów wypoczynku osiedlowego, placów zabaw dla dzieci oraz ogrodów działkowych. Praca nie wyczerpuje całego, bardzo obszernego i wielowątkowego zagadnienia. W sposób świadomy pominięto temat infrastruktury rekreacyjnej w lasach miejskich, klubach sportowych (pola golfowe, ośrodki sportów wodnych) i na terenach wypoczynku świątecznego, ponieważ ich specyfika wybiega już poza temat i zakres książki, jakim jest wypoczynek codzienny, blisko miejsca zamieszkania, wymagają specjalistycznego, osobnego omówienia. Natomiast jako integralne zagadnienie, związane ściśle z planowaniem i urządzaniem terenów rekreacji, omówiono problem przygotowania terenów wypoczynku dla osob niepełnosprawnych, w tym wymagania stawiane dostępnym placom zabaw dla dzieci, ogrodom działkowym bez barier. Tej problematyce poświecono osobny rozdział z uwagi na wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie (wynikające przede wszystkim z braku aktów normatywnych, ale także z braku profesjonalnych opracowań), a wpływające wciąż negatywnie na jakość życia codziennego osób niepełnosprawnych w polskich miastach. Stosunkowo dużo miejsca poświęcono historycznym tradycjom, ponieważ współczesne europejskie zasady kształtowania miejskich terenów wypoczynku mają swoje korzenie w świecie antycznym i były integralnym elementem koncepcji rozwoju miast w kolejnych epokach: średniowiecza, renesansu, oświecenia, w wiekach IX i XX. Ponieważ towarzyszyły wszystkim etapom naszego rozwoju cywilizacyjnego, były zawsze obecne w europejskim środowisku mieszkalnym – wydaje się, że warto o tym pamiętać. Chociażby z tej przyczyny, że Ew tym kontekście bardziej zrozumiała jest potrzeba zachowania obszarów rekreacji w miastach, konieczność ochrony publicznych terenów zieleni przed likwidacją i zabudową – działań rozumianych nie jako wygórowane wymagania i zbytek, – ale oczywiste prawo mieszkańców współczesnych miast do wypoczynku w odpowiednio zagospodarowanym, bezpiecznym, dostępnym, pięknym i zdrowym środowisku.

Książka powstała w oparciu o studia teoretyczne i badania terenowe przeprowadzone pod kierunkiem autorki w ramach grantu DS. 114 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowanego w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (w latach 2008 – 2010).

Publikacje AWF Warszawa można nabyć w punkcie kserograficznym na terenie uczelni, w gmachu głównym (ul. Marymoncka 34, Warszawa, tel. 22 834-04-31 wew. 274); zamówienia można również składać pod adresem mailowym 1elda@wp.pl.

Klient instytucjonalny może kupować książki i czasopisma u wydawcy. Zamówienia należy przesyłać na adres mailowy magazyn@awf.edu.pl, kontakt telefoniczny: Ewa Druzda, tel. 22 834-04-31 wew. 238.

Źródło: Anna Pawlikowska-Piechotka, korespondencja nadesłana 04.03.2013

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit