Ewaluacja Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych

Ewaluacja Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych/Marek Migdal. Szczecin : Forum Turystyki Regionów, 2009,–47 s.; ISBN 978-83-61289-04-3

Ze wstępu. Celem niniejszego opracowania jest zaproponowanie metody umożliwiającej dokonanie rzetelnej oceny okresowej - ewaluacji5 funkcjonowania ROT i LOT - organizacji typu non-profit. Trzeba jednak zaznaczyć, że z założenia metoda ta ma umożliwić nie tylko ocenę efektów realizowanych działań, ale przede wszystkim pokazać funkcjonowanie organizacji i jej relacje z otoczeniem. Ten ostatni aspekt ma szczególne znaczenie w przypadku organizacji będących przedmiotem rozważań, których efektywności funkcjonowania nie można postrzegać i oceniać tylko w kontekście ekonomicznym.
Motywem podjęcia tematu ewaluacji ROT i LOT nie jest proste ocenianie, które najczęściej kojarzone jest z funkcją nagradzania lub karania, lecz podjęcie działań zdecydowanie szerszych - ewaluacyjnych, odnoszących się do zebrania informacji koniecznych do planowania działań i doskonalenia funkcjonowania ROT i LOT.
Ze względu na istotę procesu ewaluacji, która jest przede wszystkim narzędziem do kreowania rozwoju danej organizacji, wdrożeniem opracowanej metody i realizacją corocznych badań ewaluacyjnych powinny być zainteresowane wszystkie osoby i instytucje, którym zależy na rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce. W szczególności właściwie rozumiane i poprawnie przeprowadzone procesy ewaluacyjne mogą odegrać ogromną rolę we wspieraniu działalności ROT i LOT, od aktywności których, w dłuższej perspektywie, zależeć będzie oblicze polskiego produktu turystycznego.
W celu określenia aspektu otoczenia tych organizacji w rozdziale 2 omówiono system organizacyjny turystyki w Polsce. Przedstawiony został zarówno model struktury wzorcowej, jak i występujące często modyfikacje nie zawsze odpowiadające zakładanym celom całej struktury. Rozdział 3 to zebrane refleksje i opinie nt. tworzenia i funkcjonowania ROT i LOT. W rozdziale 4 opisano istotę ewaluacji oraz samą metodę zaadaptowaną na potrzeby analizy funkcjonowania ROT i LOT. Podsumowanie zawiera ogólne wnioski i przesłanie do wykorzystania zaproponowanej metody do ewaluacji innych niż ROT i LOT organizacji.
Publikacja dostępna u wydawcy: Forum Turystyki Regionów (70-214 Szczecin, al. 3 Maja 1, tel./fax. 091 434-21-87, tel./fax. 091 433-70-03) lub w formie elektronicznej pod adresem: www.iwt.edu.pl/.

Źródło : Marek Migdal

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit