Recenzja

Kodeks Dobrej Praktyki Zarządzania w organizacjach turystycznych

To nie tylko interesująca lektura na temat roli turystyki w gospodarce, metod i technik zarządzania organizacją turystyczną i dróg poszukiwania przewag konkurencyjnych w przedsiębiorstwie turystycznym. Praca Jerzego Kowalczyka, Bożeny Srebro i Magdaleny Kachniewskiej stanowi także dość udaną próbę podjęcia ważnego, choć niełatwego tematu - integracji różnych podejść i narzędzi zarządzania organizacją turystyczną.

Autorzy formułują w swojej pracy System Dobrej Praktyki Zarządzania, którego głównym założeniem jest „połączenie w sobie najważniejszych elementów różnych dotychczas stosowanych i sprawdzonych systemów, rozwiązań, narzędzi i metod zarządzania organizacją w jednolity – kompleksowy – system zarządzania, eliminując w ten sposób podstawowy mankament dotychczasowych rozwiązań, które z reguły obejmowały tylko pewne określone obszary zarządzania organizacją, co czyniło je mało efektywnymi z punktu widzenia całościowego zarządzania” (s. 211-212). Proponując zasady takiego systemu, wychodzą ze słusznego założenia, że współczesna organizacja turystyczna, w poszukiwaniu swego sukcesu rynkowego, nie powinna polegać jedynie na częściowych, dotyczących jedynie wybranych aspektów systemów zarządzania, lecz powinna traktować zarządzanie organizacją jako system zintegrowanych działań, wymagających także zintegrowania narzędzi. Ta integracja i budowania podejścia systemowego powinna rozpocząć się od uwzględnienia szeregu kluczowych dla powodzenia organizacji wartości, a w szczególności: przywództwa na wszystkich poziomach zarządzania, etyki postępowania w szeroko rozumianych stosunkach międzyludzkich oraz kultury organizacyjnej, komunikacji wewnętrznej i szeregu aspektów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi. Praktyczne rozwiązania, dotyczące konkretnych technik zarządzania operacyjnego czy wsparcia technicznego dla procesów zarządczych, powinny być pochodną przyjęcia tych wartości oraz wdrożenia projakościowej orientacji.

Książka nie tylko oferuje zbiór podstawowych zasad dobrego zarządzania organizacją turystyczną, ale także przedstawia zestaw narzędzi potrzebnych do jego wdrożenia oraz formułuje procedury całościowego modelu dobrych praktyk. Model ten można uznać za praktyczną realizację idei Total Quality Management, która ma na celu ustanowienie jakości jako centralnego elementu w hierarchii wartości każdego pracownika. Tym samym, Kodeks Dobrej Praktyki Zarządzania w organizacjach turystycznych staje się podręcznikiem prezentującym ogólne zasady, jak i wstępne narzędzia zarządzania przez jakość na polskim rynku turystycznym, co jest dużą zaletą pracy.

Praca łączy w sobie walor akademickiej prezentacji wielu ogólnych, jak również bardziej szczegółowych zagadnień z zakresu zarządzania – w szczególności jakością, wiedzą, zasobami ludzkimi, z wielką zaletą aplikacyjności proponowanych rozwiązań i analizą krytyczną rozpatrywanych systemów i praktyk zarządzania. Autorzy nie poprzestają na teoretycznej analizie różnorodnych aspektów zarządzania organizacją turystyczną (jak np. społeczne znaczenie turystyki, relacje z klientem w branży turystycznej, czy rola personelu w działalności turystycznej), ale przede wszystkim koncentrują swoją uwagę na krytycznej analizie różnych podejść i systemów zarządzania, pokazując nie tylko ideę, czy zasady ich funkcjonowania, ale także wady i zalety poszczególnych rozwiązań. Na uwagę zasługuje fakt, iż autorzy opracowania rozpatrując systemy zarządzania organizacją turystyczną uwzględnili nie tylko modele i narzędzia menedżerskie (jak np. model procesowy, czy normy ISO), ale również społeczne aspekty jakości zarządzania, a w szczególności system odpowiedzialności społecznej i system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

Aspekt ten jest o tyle istotny, iż został uwzględniony na skutek praktycznych obserwacji (popartych badaniami), z których wynika, że polski rynek usług turystycznych jest bardzo zróżnicowany co do jakości nie tylko menedżerskiej, ale także etycznej w zarządzaniu. Jak piszą autorzy, obok organizacji sprawnych i rzetelnych współistnieją „organizacje, nowopowstałe, bez tradycji, nastawione na szybki zysk, na ogół nie posiadające profesjonalnej, wyszkolonej kadry pracowników i odpowiedniego zaplecza, a więc nieprzygotowane do świadczenia usług na poziomie oczekiwanych przez klientów”. Dzięki temu, książka stanowi nie tylko dobry przewodnik po systemach zarządzania, wzbogacony o szereg praktycznych ocen ich skuteczności oraz ryzyka niewłaściwego stosowania, ale także jest dobrym podręcznikiem dla organizacji, szukających metod poprawy szeroko rozumianej jakości zarządzania, w oparciu o zasadę budowania trwałych relacji z klientami i przyjęcia marketingowego zarządzania strategicznego, bez którego trudno wyobrazić sobie dzisiaj sukcesy na konkurencyjnym rynku.

Wątpliwości budzi jednak metodologia doboru omawianych i recenzowanych systemów zarządzania. Autorzy uznaniowo wybrali do analizy systemy zarządzania według norm ISO 9000, a także normę S.A. 8000 związaną z systemem odpowiedzialności społecznej. Usprawiedliwieniem takiego wyboru może być praktyka polskich przedsiębiorstw, które korzystają z tych narzędzi, co pozwala na praktyczną ocenę ich skuteczności oraz warunków udanych wdrożeń.

(…) O praktycznym walorze pracy świadczy również to, iż stanowi on udany przyczynek do propagowania edukacji w zakresie dobrych praktyk zarządzania w organizacjach turystycznych, dając im narzędzia do samooceny jakości zarządzania oraz podręcznik stanowiący punkt wyjścia do poprawy tejże jakości. Propozycja autorów, aby Ministerstwo Turystyki podjęło się rozpowszechniania wśród organizacji turystycznych Dobrych Praktyk Zarządzania, zdaniem recenzenta zasługuje na poparcie.

(w oparciu o recenzję prof. dr. hab. Krzysztofa Opolskiego)

  Jerzy Kowalczyk, Bożena Srebro, Magdalena Kachniewska „Kodeks Dobrej Praktyki Zarządzania w organizacjach turystycznych”, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Turystyki, Warszawa 2008

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit