Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne

Kultura_fizyczna_Dziubinski Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Dziubińskiego i Michała Lenartowicza ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2013. – 420, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Monografie SALOS RP). Współfinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki. ISBN 978-83-937888-0-4 (SALOS RP)

Równość należy do tych pojęć, które chyba jak żadne inne „jednoczy” często przeciwstawne koncepcje teoretyczne. Odnajdujemy je w tak odmiennych nurtach myślowych jak chrześcijaństwo (równość wobec Boga), komunizm (równość wobec dochodów) czy liberalizm (równość szans). Jednak nawet jeśli przyjmiemy, że utopijne koncepcje są niespełniane, otwartym pozostaje pytanie: co można uczynić, aby ów ideał przybliżyć? Wchodząc zaś na interesujący nas obszar, można zadać pytanie: jakie szanse w tym względzie daje kultura fizyczna? A idąc dalej tym torem, czy kultura fizyczna, a zwłaszcza sport wyczynowy niweluje czy też wręcz przeciwnie – jest jednym z lepszych wskaźników istniejących podziałów społecznych? Te właśnie wątki zdaja się stanowić główną os konstrukcyjną niniejszego tomu. (z recenzji prof. dra hab. Krzysztofa W. Jankowskiego)

Autorzy zamieszczonych w książce artykułów, opisują społeczne bariery – związane miedzy innymi z ubóstwem, brakiem kapitału kulturowego czy społecznymi stereotypami – które uniemożliwiają równy dostęp do turystyki i rekreacji, a nawet podważają zasadę równych szans w mającym pozory merytokratycznej utopii sporcie, wskazują na zjawiska, które wymagają naukowej obywatelskiej refleksji (…). Walory prezentowanych przez nich tekstów – omawiających rozpatrywane zagadnienia w sposób kompetentny i wielostronny – sprawiają zaś, ze praca „Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne” zasługuje na uwagę wszystkich zainteresowanych miejscem kultury fizycznej w zmieniającym się świecie . (z recenzji dra Piotra Rymarczyka)
Książka jest dostępna nieodpłatnie w biurze SALOS RP w Warszawie przy. ul. Kawęczyńskiej 53. e-mail: salosrp@salosrp.pl tel./fax: 22 670 06 55; tel. 22 818 65 51 w. 126. Kontakt z sekretarzem generalnym mgr Dorotą Kacperską.
Źródło: Zbigniew Dziubiński, korespondencja nadesłana 19.01.2014

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit