Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego

Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego

Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego = Environmental protection in the aspect of the sustainable development of social-economic Foothills Dynowskie / pod red. Jana Krupy, Tomasza Solińskiego. – Dynów : Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, 2012. – 261, [1] s. : il. ; 24 cm. Materiały z konf., 2-3 czerwca 2011 r., Harta. – Streszcz. ang. przy ref. Bibliogr. przy ref. ISBN 978-83-912615-6-9

Spis treści :: Contents
Wstęp :: Introduction
Część 1 :: Part 1: Innowacyjne i ekologiczne rozwiązania w gospodarce i turystyce :: Innovative and ecological solutions in the economy and tourism
● Jan Krupa, Beata Dec: Proekologiczne działania w usługach turystycznych :: Environmentally friendly activities in tourist services
● Tomasz Soliński: Znaczenie klastrów w transferze innowacji i rozwoju turystyki :: The importance of clusters in the transfer of innovation and tourism development
● Grażyna Dyrda, Tomasz Maciołek: Uwarunkowania rozwoju turystyki zrównoważonej na obszarze Pogórza Dynowskiego w świetle założeń polityki turystycznej Unii Europejskiej :: Conditions for sustainable tourism development in the Foothills Dynowskie in light of the tourism policy of the European Union
● Beata Dec, Jan Krupa: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w aspekcie ochrony środowiska :: The use of renewable energy sources in the aspect of environmental protection

Część 2 :: Part 2: Dziedzictwo kulturowe w rozwoju turystyki :: Cultural heritage in tourism development
● Robert Bańkosz, Jan Krupa: Ślady wielkich wojen w Karpatach, na pograniczu polskim, słowackim i ukraińskim – potencjał turystyczny i jego wykorzystanie w regionie, w kraju i w Europie :: Traces of the great wars in the Carpathians, on the border of Polish, Slovak and Ukrainian – tourist potential and its use in the region, in the country and in Europe
● Franciszek Mróz, Łukasz Mróz: Zmiany po II wojnie światowej w liczebności, rozmieszczeniu i użytkowaniu cerkwi na terenie Pogórza Dynowskiego :: Changes after World War II in the number, distribution and use of Orthodox churches in the Foothills Dynowskie
● Franciszek Mróz, Łukasz Mróz: Sanktuaria na Pogórzu Dynowskim – geneza i funkcjonowanie :: Sanctuaries in the Foothills Dynowskie – genesis and functioning

Część 3 :: Part 3: Technologia, nauka a ochrona środowiska :: Technology, science and environmental protection
● Witold Niemiec, Feliks Stachowicz, Mariusz Szewczyk, Tomasz Trzepieciński: Postęp techniczny w produkcji, pozyskiwaniu i obróbce biomasy :: Technical progress in production, reclaiming and processing of biomass
● Ewa J. Lipińska: Przewidywalność i chaos na obszarach Natura 2000 – lokalizacja inwestycji z gospodarki odpadami :: The predictability and chaos in the Nature 2000 – the location of waste management investment
● Barbara Romankiewicz, Jan Krupa: Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie podkarpackim :: Condition and prospects of organic farming in the Podkarpackie Province
● Stanisław Rymar: Zarys historii badań geologicznych obszaru Pogórza Karpackiego :: The outline of geological research history of the Carpathian Foothills area
● Joanna Kubit, Dorota Rohan: Możliwości rozwoju geoturystyki w obrębie Pogórza Dynowskiego :: Geotourism development opportunities within the Foothills Dynowskie

Część 4 :: Part 4: Problemy ekologiczne w gospodarce wodno-ściekowej :: Ecological problems in waste water management
● Katarzyna Czoch, Krzysztof Kulesza: Uwzględnianie aspektów ekologicznych w inwestycjach hydrotechnicznych :: Hydro investments with regard to ecological aspects
● Piotr Koszelnik, Adam Masłoń: Problemy gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach poniżej 2000 RLM :: Problems of waste water management in agglomerations below 2000 people
● Krzysztof Chmielowski: Ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Dynowie :: The evaluation of wastewater treatment plant in Dynów
● Bernadeta Rajchel: Zarys oceny charakteru wód wgłębnych w rejonie Pogórza Dynowskiego :: An outline assessment of the nature of groundwater in the area of the Foothills Dynowskie
● Wojciech Maciejko: Zezwolenie na amatorski połów ryb :: Permission to amateurish fishing
Indeks autorów :: List of authors

Monografię można otrzymać bezpłatnie w biurze Związku Gmin Pogórza Dynowskiego, prześlę ją zainteresowanym pocztą.
Renata Kaniuczak
Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, ul. Rynek 2, skr. poczt. 3, 36-065 Dynów, tel./fax (16) 652-19-90, email: zwiazek@pogorzedynowskie.pl, internet: www.pogorzedynowskie.pl
Źródło: Renata Kaniuczak, korespondencja nadesłana 06.08.2012

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit