Podręcznik instruktora rekreacji ruchowej: koszykówka, piłka nożna, pitka siatkowa

Podręcznik instruktora rekreacji ruchowej: koszykówka, piłka nożna, pitka siatkowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2008,– 255 s.; il.; ISBN 978-83-924538-5-7

Ze wstępu. […] Cała praca zatytułowana Podręcznik instruktora rekreacji ruchowej składa się z dwóch części, a mianowicie części ogólnej i specjalistycznej. Część pierwszą stanowi rozdział pierwszy zatytułowany Teoria i metodyka rekreacji ruchowej przygotowany przez prof. dr hab. Ewę Kozdroń, pracownika naukowo-dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Na część drugą podręcznika składają się trzy rozdziały poświęcone trzem najpopularniejszym zespołowym grom sportowym. Drugi rozdział zatytułowany Koszykówka został przygotowany przez trzyosobowy zespół pod przewodnictwem prof. dr hab. Tadeusza Hucińskiego wraz z dr Małgorzatą Czerlonko i mgr Izabelą Lekner. Wymienieni są pracownikami naukowo-dydaktycznymi Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Trzeci rozdział noszący tytuł Piłka nożna został przygotowany przez Rudolfa Kaperę, jednego z najwybitniejszych trenerów piłkarskich, emerytowanego pracownika dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Czwarty rozdział zatytułowany „Piłka siatkowa” został przygotowany przez prof. dr hab. Halinę Zdebską, pracownika naukowo-dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.
Pierwszy rozdział poświęcony teorii i metodyce rekreacji ruchowej stanowi kompendium wiedzy na temat omawianej dziedziny. Znajduje się w nim wiedza uporządkowana logicznie i metodycznie. Podjęte zostały kwestie dotyczące istoty rekreacji, czasu wolnego, jego wymiaru i funkcji, rekreacji ruchowej jako elementu zdrowego stylu życia, wychowania do i przez rekreację ruchową w cyklu życia człowieka, procesu rekreacji, zagadnień metodycznych rekreacji ruchowej. Rozdział zamyka słowniczek podstawowych haseł oraz piśmiennictwo.
Drugi rozdział poświęcony został zagadnieniom teoretycznym, ale przede wszystkim metodycznym koszykówki. Podjęte i omówione zostały kwestie indywidualnego poruszania się zawodnika w ataku bez piłki, rzuty jednorącz znad głowy z miejsca, chwyty i podania piłki, rzuty do kosza z biegu po podaniu piłki, kozłowanie piłki, rzuty do kosza po kozłowaniu piłki, rzuty do kosza z wyskoku po podaniu piłki, indywidualnego poruszania się zawodnika w obronie. Rozdział kończy się podsumowaniem i piśmiennictwem.
Trzeci rozdział poświęcony został najpopularniejszej grze zespołowej, jaką bez wątpienia jest piłka nożna. Zawiera on omówienie następujących zagadnień: wieloletniego programu szkolenia w piłce nożnej, struktura i treści treningu, przygotowanie sprawnościowe piłkarzy, przygotowanie w zakresie taktyki gry, przygotowanie psychiczne, czynności selekcyjne, kontrola efektów procesu szkolenia, planowanie i dokumentacja szkoleniowa prowadzenia zespołu. Rozdział kończy obszerny zasobnik zabaw i ćwiczeń techniczno-taktycznych oraz piśmiennictwo.
Czwarty rozdział obejmuje zagadnienie piłki siatkowej. Przedstawione zostały w nim metody, formy oraz zasady nauczania techniki. Omówione także zostały podstawowe elementy techniki (analiza ruchu, metodyka nauczania, przykłady ćwiczeń), w tym: postawa siatkarska i sposoby poruszania się po boisku, odbicia piłki oburącz sposobem górnym i dolnym, różne sposoby odbicia jednorącz, ale także zagrywka, wystawa, atak i blok. Całość rozdziału zakończona jest omówieniem przygotowania taktycznego w ataku i obronie oraz piśmiennictwo.
Podręcznik powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony kandydatów na instruktorów rekreacji ruchowej jak i samych instruktorów, którzy bardzo często, przygotowując zajęcia dla różnych grup ćwiczebnych, potrzebują potwierdzenia swej wiedzy i skonfrontowania jej z wiedzą innych.
Opracowując podręcznik kierowaliśmy się zasadą, aby był on przejrzysty, czytelny i zrozumiały, ale bez nadmiernych uproszczeń. Żeby był swoistym wprowadzeniem do rekreacji ruchowej, żeby wprowadzał w świat zasadniczych problemów i pojęć omawianej dziedziny, ale jednocześnie stanowił kompendium wiedzy dla instruktora rekreacji ruchowej w specjalności koszykówka, piłka nożna i piłka siatkowa.
Dążenia mające na celu ujednolicenie struktury poszczególnych rozdziałów zakończyły się tylko częściowym sukcesem. Przyczyną tego jest specyfika każdej z wymienionych dyscyplin sportowych, ale przede wszystkim zróżnicowanie optyki autorów poszczególnych rozdziałów. Owego zróżnicowania nie należy traktować jako wadę. Bowiem podręcznik został tak skonstruowany, że nie trzeba jego czytać w porządku od pierwszej do ostatniej strony, ale sięgać do tych jego części, które są w danym momencie najbardziej przydatne.
Na zakończenie pragniemy spełnić miły obowiązek i podziękować Ministerstwu Sportu i Turystyki za merytoryczne, organizacyjne i finansowe wsparcie niniejszej inicjatywy wydawniczej.
Publikacja rozpowszechniana jedynie w środowisku Salezjańskiej Organizacji Sportowej. Kontakt: Dorota Kacperska, Salezjańska Organizacja Sportowa RP, 03-775 Warszawa, ul. Kawęczyńska 53, tel. 022 818-65-51 w. 126; tel./fax.: 670-06-55, email salosrp@qdnet.pl, www.salosrp.pl.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit