Polska w Europie: zarys geograficzno-ekonomiczny

Polska w Europie: zarys geograficzno-ekonomiczny

Polska w Europie: zarys geograficzno-ekonomiczny / red. nauk. Irena Fierla. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011,– 368 s.; ISBN: 978-83-208-1915-1


W książce Autorzy:

● przedstawili poziom, dynamikę i zróżnicowanie przestrzenne rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski;

● przeanalizowali wymienione zagadnienia na tle osiągnięć i przemian zachodzących w tym zakresie w innych państwach Europy;

● opisali stan badanych zjawisk, przyczyny ich określonego kształtowania się oraz towarzyszące im następstwa społeczno­-ekonomiczne, a w określonych sytuacjach przyrodnicze;

● przeanalizowali również czynniki wpływające na sytuację demograficzną, poziom rozwoju i strukturę gospodarki.

Książka skierowana jest do:

● studentów wyższych uczelni ekonomicznych, uniwersytetów i politechnik,

● nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Poziom i struktura gospodarki / Barbara Trzcińska

Geopolityczne położenie Polski w Europie

1.2. Struktura gospodarki

Rozwój społeczno-gospodarczy

Rozdział 2. Ludność i zasoby pracy / Zbigniew Strzelecki

2.1. Przemiany demograficzne Polski na tle przeobrażeń ludnościowych Europy

2.2. Zmiany w strukturze wieku. Starzenie się ludności Europy

2.3. Zmienność struktury wieku i przyspieszanie procesu starzenia się ludności Polski

2.4. Zasoby i rynek pracy

2.5. Zmiany poziomu urbanizacji

2.6. Perspektywy przemian demograficznych Europy. Ku starzejącej się Europie

2.7. Perspektywy demograficzne Polski

2.8. Podsumowanie

Rozdział 3. Przemiany branżowo-przestrzennych struktur przemysłu / Irena Fierla

3.1. Poziom rozwoju i struktura przemysłu

3.2. Struktura zużycia i zaopatrzenie w surowce energetyczne

3.2.1. Energochłonność gospodarki3.2.2. Struktura zużycia pierwotnych nośników energii

3.2.3. Górnictwo węgla kamiennego

3.2.4. Górnictwo węgla brunatnego

3.2.5. Wydobycie i wykorzystanie gazu ziemnego i ropy naftowej

3.3. Elektroenergetyka

3.3.1. Dynamika rozwoju i wielkość produkcji

3.3.2. Źródła wytwarzania

3.4. Hutnictwo

3.4.1. Udział w produkcji przetwórstwa przemysłowego

3.4.2. Hutnictwo żelaza

3.4.3. Hutnictwo i górnictwo metali nieżelaznych

3.5. Przemysł maszyn, urządzeń i środków transportu

3.5.1. Struktura produkcji

3.5.2. Przemysł maszyn i urządzeń

3.5.3. Przemysł maszyn i aparatury elektrycznej oraz wysokiej techniki

3.5.4. Przemysł środków transportu

3.6. Przemysł chemiczny

3.6.1. Przemysł związków nieorganicznych

3.6.2. Przemysł nawozów sztucznych

3.6.3. Przemysł związków organicznych i tworzyw sztucznych

3.6.4. Przemysł farmaceutyczny

3.6.5. Przemysł wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych

3.7. Przemysł spożywczy

3.7.1. Ogólna charakterystyka

3.7.2. Przemysł mleczarski, mięsny, rybny i tłuszczowy

3.7.3. Pozostałe branże przemysłu spożywczego

3.8. Koncentracja przestrzenna przemysłu

Rozdział 4. Uwarunkowania rozwoju oraz struktura i rejonizacja rolnictwa / Władysława Stola

4.1. Wprowadzenie

4.2. Rolnictwo polskie w Unii Europejskiej

4.2.1. Warunki rozwoju rolnictwa

4.3. Struktura przestrzenna rolnictwa

4.3.1. Struktura agrarna

4.4. Ludność rolnicza

4.5. Sposoby gospodarowania w rolnictwie

4.6. Rolnicze użytkowanie ziemi

4.7. Chów zwierząt gospodarskich

4.8. Produkcja globalna rolnictwa

4.9. Produkcja towarowa rolnictwa

4.10. Regiony rolnicze

4.11. Zakończenie

Rozdział 5. Rozwój i przemiany struktury sektora usług / Jacek Brdulak

5.1. Trójsektorowość gospodarki narodowej

5.2. Usługi handlowe

5.3. Usługi komunikacyjne

5.4. Usługi turystyczne

Rozdział 6. Infrastruktura techniczna gospodarki / Jacek Brdulak

6.1. Uwagi wstępne

6.2. Infrastruktura techniczna transportu samochodowego

6.3. Infrastruktura techniczna transportu kolejowego

6.4. Infrastruktura techniczna transportu wodnego śródlądowego

6.5. Infrastruktura techniczna transportu przesyłowego

6.6. Infrastruktura techniczna transportu morskiego

6.7. Infrastruktura techniczna transportu lotniczego

Rozdział 7. Atrakcyjność turystyczna kraju / Marcin Molenda

7.1. Walory turystyczne

7.2. Zagospodarowanie turystyczne

7.3. Ruch turystyczny

Rozdział 8. Współpraca gospodarcza z zagranicą / Dorota Niedziółka

8.1. Wprowadzenie

8.2. Powiązania handlowe

8.2.1. Uwarunkowania rozwoju handlu zagranicznego

8.2.2. Międzynarodowy przepływ kapitału

8.3. Bilans płatniczy

Rozdział 9. Regionalny układ gospodarki / Hanna Godlewska-Majkowska

9.1. Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego

9.2. Dynamika zmian i restrukturyzacja regionów

9.3. Konkurencyjność polskich regionów i miast dla inwestorów zagranicznych

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego, dokument online: http://www.pwe.com.pl/ekonomia/polska_w_europie_zarys,p1883282645, data dostępu 06.03.2011

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!