Potencjał turystyczny: zagadnienia przestrzenne

Potencjał turystyczny: zagadnienia przestrzenne [Szczecin – Międzyzdroje, 19-21 maja 2010] / red. nauk. Beata Meyer; Uniwersytet Szczeciński. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010,– 690 s.; il., tab., wykr., 24 cm; seria: Zeszyty naukowe, nr 590; seria: Ekonomiczne problemy usług, nr 52. ISSN 1640-6818; ISSN 1896-382X

Potencjał turystyczny to szerokie pojęcie obejmujące ogół elementów umożliwiających rozwój turystyki na danym obszarze. Wśród nich można wyróżnić elementy strukturalne, związane z czynnikami przestrzennymi oraz funkcjonalne, związane z działaniami podmiotów bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w działalność turystyczną. Obie grupy elementów są niezbędne dla rozwoju turystyki i ich łączne występowanie może przyczyniać się do jej rozwoju. Wydaje się jednak, że podstawowe znaczenie mają elementy strukturalne, obejmujące takie elementy, jak walory turystyczne czy zagospodarowanie turystyczne obszaru, stanowiące podstawę dla wykreowania regionu jako atrakcyjnego turystycznie. Nie zmienia to faktu, że elementy funkcjonalne pozostają niezbędne w tym procesie, bowiem to od nich zależy, czy wykorzystanie posiadanych zasobów turystycznych (obejmujących zarówno walory turystyczne, jak i infrastrukturę) będzie możliwe i skuteczne. Również po stronie elementów funkcjonalnych leżą działania związane z promocją i kreowaniem pozytywnego wizerunku regionu, które mogą mu zapewnić wysoką pozycję konkurencyjną.

Jednakże bazą dla działań podejmowanych przez zróżnicowane podmioty zaangażowane w rozwój turystyki w regionie pozostają elementy strukturalne. Wśród nich wyróżniają się elementy o charakterze przestrzennym, związane z walorami turystycznymi różnego typu i ich zagospodarowaniem, oraz elementy infrastrukturalne, umożliwiające potencjalnym turystom dotarcie do regionu i satysfakcjonujące spędzenie czasu. Na bazie zróżnicowanych walorów turystycznych możliwe jest wykreowanie produktów turystycznych skierowanych do konkretnych grup odbiorców, związanych np. z turystyką aktywną, wypoczynkową czy zdrowotną. Infrastruktura regionu z jednej strony jest niezbędna, aby turysta mógł zaspokoić swoje podstawowe potrzeby bytowe, a z drugiej - może stać się podstawą samodzielnych atrakcji turystycznych lub produktów turystycznych dla takich typów turystyki, jak turystyka biznesowa czy konferencyjna. Kombinacja występujących w przestrzeni elementów związanych z walorami turystycznymi i infrastrukturą turystyczną oraz paraturystyczną powoduje zróżnicowanie przestrzenne potencjału turystycznego.

Niniejsza publikacja obejmuje artykuły naukowe, których idea związana jest z prezentacją zagadnień przestrzennych potencjału turystycznego. Ze względu na obszerny zakres tematyczny prezentowanych zagadnień, w ramach publikacji wydzielono pięć głównych części dotyczących szczególnych aspektów potencjału turystycznego w ujęciu przestrzennym. Pierwsza z nich ma charakter ogólny i w sposób teoretyczny dotyczy podstawowych problemów potencjału turystyczne-go, druga przedstawia kwestie związane z regionalnym zróżnicowaniem potencjału turystycznego, kolejne dwie części koncentrują się wokół elementów strukturalnych potencjału turystycznego, takich jak walory turystyczne i infrastruktura turystyczna, ostatnia zaś część dotyczy aspektów ekologicznych potencjału turystycznego.

Beata Meyer

Spis treści oraz arkusz zamówienia: księgarnia internetowa „Turystyczne badania”, arkusz zamówieniowy znajdziesz tutaj: http://www.turystycznebadania.pl/POTENCJAL_TURYSTYCZNY_ZAGADNIENIA_PRZYRODNICZE_nowosc-95.html

Źródło: Aleksander Panasiuk, korespondencja nadesłana 25.05.2010

 

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit