Pozycja prawna podmiotów turystycznych a ochrona klienta

Pozycja_prawna

Pozycja prawna podmiotów turystycznych a ochrona klienta: ujęcie prawnoporównawcze / Matylda Gwoździcka-Piotrowska. Poznań: Instytut Naukowo-Wydawniczy „Maiuscula”, 2010,– 172 s.; tab.; 24 cm. ISBN 978-83-931527-0-4


Ze wstępu. „Przedmiotem niniejszej monografii są wybrane aspekty prawne związane z treścią i zawarciem umowy o podróż, w ujęciu prawno porównawczym i na gruncie analizy polskiego uregulowania tej kwestii, tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych […] będącej wdrożeniem konsumenckiej Dyrektywy z dnia 13 czerwca 1991 roku nr WE 90/314 o podróżach i wycieczkach świadczonych w formie kombinacji usług turystycznych za cenę zryczałtowaną […] oraz regulacji prawnej tego zagadnienia w wybranych państwach Unii Europejskiej (Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania, Dania i Szwecja). Analizie poddane zostały również przepisy projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ustawy wprowadzającej tytuł XV1 z września 1997 roku […], zgodnie z którym umowa o podróż miałaby zostać umieszczona w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny […] po przepisach regulujących instytucję umowy o dzieło. […] Rozwiązania prawne w zakresie umowy o podróż wymagają usystematyzowania i sklasyfikowania. Z tego względu ważne było ustalenie i uporządkowanie aparatury pojęciowej, związanej z badanym zjawiskiem. W tym celu wykorzystane zostały zarówno wyniki dotychczasowych badań, poświęcone zagadnieniu umowy o podróż, jak i te przeprowadzone przez samą autorkę.”

Zamówienia realizuje Instytut Naukowo-Wydawniczy „Maiuscula”, ul. Grochowe Łąki 7a/8, 61-752 Poznań.

Źródło: Matylda Gwoździcka-Piotrowska, korespondencja nadesłana 15.11.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit