Raporty i szkice o kulturze fizycznej i zdrowotnej w perspektywie humanistycznej

Raporty i szkice o kulturze fizycznej i zdrowotnej w perspektywie humanistycznej / pod red. Wojciecha J. Cynarskiego, Stanisława Cieszkowskiego. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009,– 192 s.; ISBN: 978-83-7338-493-4

Wprowadzenie. Nauka na miarę XXI wieku, a zwłaszcza interdyscyplinarność nauki o kulturze fizycznej nie mogą gubić samego człowieka - podmiotu badań. A więc po pierwsze powinna zachowywać takie zalecenia badań i normy metodologiczne, jak sformułowany przez Floriana Znanieckiego współczynnik humanistyczny. Ponadto nauki o człowieku, kulturze i społeczeństwie wymagają sugerowanego przez Ericha Fromma (Mieć czy być. Duchowe podstawy nowego społeczeństwa), Fritjofa Caprę oraz innych myślicieli i teoretyków ujęcia systemowego, holistycznego. Zgodnie z nim poszczególne zagadnienia, fakty społeczne lub procesy powinny być interpretowane z uwzględnieniem szerszych kontekstów systemowych, temporalnych, procesualnych. Holizm dotyczy tu ujęcia całościowego zarówno w ontologii, jak i w metodologii badań.

Rzecz jest szczególnie istotna w naukach o kulturze fizycznej, gdzie obszar penetracji badawczych rozciąga się od sfery biomedycznej i biotechnicznej po wymiary społeczno-kulturowe. Dotyczy to również nauk o zdrowiu, a także naukowej refleksji i eksplikacji na obszarach kultury fizycznej i zdrowotnej. Ewolucja nauki i zmiany paradygmatów zmierzają właśnie w kierunku łączenia nowego humanizmu (Mircea Eliade) otwartego na kulturowy dialog z antropologicznym personalizmem i antropologią integralną. Nie należy unikać aksjologii i sądów normatywnych, które w naukach społecznych obecne są implicite od zawsze, bo wynikają ze światopoglądu badacza. Nowy systemowy paradygmat powinien pomóc we właściwym opisie ludzkiego świata, który wymyka się neopozytywistom i scjentystom. XlX-wieczne marzenie o wymierności nauki i jej pełnej obiektywności pozostanie zapewne niespełnione.

Zbiór prac został podzielony na trzy części. Część pierwszą, poświęconą zagadnieniom ogólnoteoretycznym rozpoczyna praca profesora Zbigniewa Krawczyka pt. Przegląd koncepcji teoretycznych w naukach społecznych kultury fizycznej. Prof. Krawczyk rozwija zwłaszcza teoretyczne koncepcje Piotra Sztompki i Jonathana Turnera (Struktura teorii socjologicznej). Wskazuje przy tym na konieczność odnoszenia się do właściwej teorii na kolejnych etapach postępowania badawczego, co niestety, nie jest powszechnie w naukach o kulturze fizycznej przestrzegane. Praca ta stanowi odpowiedni wstęp do zawartych w monografii tekstów poświęconych badaniom społecznym w obszarach kultury fizycznej i kultury zdrowotnej.

Spis treści. Wprowadzenie, I. Zagadnienia ogólnoteoretyczne: Zbigniew Krawczyk, Przegląd koncepcji teoretycznych w naukach społecznych kultury fizycznej, Jerzy Kosiewicz – Prolegomena do rozważań o sporcie zachodnim i spirytualizmie, Władysław Pańczyk – Kultura fizyczna wobec „grzechów” współczesnego człowieka, Marcel Nemec, Ján Junger – Fair play – ethical principle of global sport, II. Komparatystyka kulturowa: Wojciech J. Cynarski, Zespołowe gry sportowe jako widowisko i rytuał: baseball, football i basketball w USA, Dorota Pawlik – Tradycyjne elementy kultury fizycznej Maorysów na wybranych przykładach, Ewa Polak – Przenikanie słownictwa sportowego do współczesnej polszczyzny jako element zmian kulturowych, III. Raporty o wybranych zjawiskach z dziedziny kultury fizycznej i zdrowotnej: Tomasz Sahaj – Społeczne aspekty działań pseudokibiców futbolowych, Anna Nizioł – Elementy stylu życia kibiców piłkarskich a ich wizerunek w społeczeństwie, Monika Sławek – Społeczne uwarunkowania czasu wolnego w kontekście rekreacji fizycznej. Studium przypadku – mieszkańcy dużego osiedla blokowego w Łodzi, Bogusława Graczykowska – Aktywność ruchowa wybranej grupy zawodowej – na podstawie grupy nauczycieli, Władysław Pańczyk, Dagmara Sądecka, Joanna Dudek – Poziom aktywności fizycznej studentów wybranych uczelni południowo-wschodniej Polski, Anna Bochenek – Przygotowanie studentów ZWWF w Białej Podlaskiej do pełnienia roli wychowawców fizycznych, Rafał Kapica – Wpływ rodziny na aktywność turystyczną studentów, Ivan Uher – Health, well-being and exercise analysis of older population, Mária Tomová – Pohybovo-rekreačné activity vo vol’nom čase, vỳznamné hodnoty pre človeka, Agata Andruszkiewicz – Wisła wczoraj i dziś – wykorzystanie warszawskiego odcinka Wisły do celów rekreacyjnych na przestrzeni ostatniego wieku, Indeks nazwisk.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit