Rola turystyki w gospodarce regionu, vol. 2

Rola turystyki w gospodarce regionu, vol. 2 : usługi turystyczne jako podstawa gospodarki turystycznej / red. nauk. Janusz Marak, Jerzy Wyrzykowski. Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, 2009,– 403 s.; seria : Monografie; ISBN: 978-83-925470-7-5

Turystyka jest współcześnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się sfer aktywności człowieka. Obsługa turystów przysparza dochodów i generuje zatrudnienie zwłaszcza na obszarach recepcji ruchu turystycznego. Z tego względu rozwojem turystyki żywotnie zainteresowane są nie tylko bezpośrednio obsługujące turystów przedsiębiorstwa, ale również samorządy gmin i województw, odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i rozwój zarządzanych przez nie regionów.

Katedra Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu dostrzegając to ważne zjawisko, podjęła się kilka lat temu programu badań nad rolą turystyki w gospodarce regionu, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska. W rezultacie powstało wiele opracowań, zawierających wartościowe, wieloaspektowe wyniki badań. Chcąc stworzyć autorom, a także badaczom z innych ośrodków krajowych i zagranicznych, możliwości zaprezentowania swych osiągnięć oraz udziału w tak ukierunkowanej dyskusji naukowej, postanowiono wydawać cyklicznie, co dwa lata, monografie naukowe.

Pierwsza monografia "Rola turystyki w gospodarce regionu" ukazała się w 2007 roku. Niniejsza publikacja, obejmująca 45 artykułów naukowych, dotyczących zarówno teoretycznych aspektów usług turystycznych, jak i funkcjonowania i rozwoju usług turystycznych w praktyce stanowi kolejny etap realizacji przyjętego zamierzenia.

Spis treści
1. Teoretyczne aspekty usług turystycznych
● Maria Adamska, Magdalena Dunikowska: Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w usługach turystycznych na przykładzie dolnośląskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych
● Urszula Bąkowska-Morawska: Rola samorządu terytorialnego w tworzeniu warunków rozwoju usług turystycznych
● Sören Bär: The approach of co-operative marketing for tourist areas
● Małgorzata Bogusz: Marketing w agroturystyce
● Jacek Borzyszkowski: Rynek usług turystycznych w obliczu kryzysu gospodarczego
● Teresa Dzikowska, Jerzy Oleszek: Programowanie rozwoju i zarządzanie usługami agroturystycznymi z wykorzystaniem instrumentów planowania przestrzennego
● Jakub Grabowski: Wizerunek miejsc jako determinanta zachowań turystów i organizatorów turystyki
● András Jancsik, Eszter Madarász, Péter Mayer, Csilla Raffai: Does it everyone differently? Destination management approaches in Hungary
● Zygmunt Kruczek: Uwarunkowania usług pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
● Małgorzata Leśniak-Johann, Marta Góralewicz-Drozdowska: Propozycja metodyki strefowego rozwoju turystyki w obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy
● Eszter Madarász, Peter Mayer, Krisztina Priszinger: Product integration in health and wellness tourism
● Petra Németh, Zoltán Kovács: Identifying services in statistical systems concentrating on tourism
● Agnieszka Niezgoda: Wykorzystanie koncepcji marketingu doznań w kształtowaniu i sprzedaży usług turystycznych
● Mirosława Pluta-Olearnik, Janusz Olearnik: Targi jako narzędzie komunikacji na rynku turystyki biznesowej
● Katarzyna Podhorodecka: Usługi turystyczne w gospodarce regionu
2. Usługi turystyczne w praktyce
● Marta Askaldowicz-Figiel: Biura podróży na Dolnym Śląsku – funkcjonowanie i tendencje zmian
● Katarzyna Czernek, Marcin Olszewski, Marta Resiak-Urbanowicz: Rola walorów kulturowych w kreowaniu produktu turystycznego mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego
● Arkadiusz Dołęga, Wojciech Fedyk: Uwarunkowania rozwoju produktów turystyki aktywnej na Dolnym Śląsku
● Magdalena Duda-Seifert: Sprzedaż usług kolejowego transportu pasażerskiego na przykładzie Dolnośląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych we Wrocławiu
● Wojciech Fedyk, Arkadiusz Dołęga: Subregionalne, sieciowe produkty turystyczne na Dolnym Śląsku
● Katalin Formádi, Peter Mayer, Krisztina Priszinger: Fashions and trends in wellness tourism in Central Europe
● Katalin Formadi, Krisztina Priszinger: Conscious or trendy? Consumer’s selection criteria in health-related tourism
● Armin Godau, Aneta Rawecka: Jakość i jakość usług turystycznych w Niemczech. Czynniki sukcesu w konkurencji – działalność w Wolnym Państwie Saksonia (Freistaat Sachsen)
● Özden Görücü: Forestry based ecotourism possibilities and its role on economical development in Turkey
● Marta Góralewicz-Drozdowska, Małgorzata Leśniak-Johann: Usługi Portu Lotniczego we Wrocławiu na tle polskich i europejskich portów lotniczych – stan aktualny i perspektywy rozwoju
● Marzena Heliak: Usługi szkoleniowe na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w województwie dolnośląskim – wybrane problemy
● Magdalena Jakubowicz: Usługi turystyczne on-line w Polsce
● András Jancsik, Péter Mayer: Destination competitiveness in the health and wellness sector in Central and Eastern Europe
● Aleksandra Kuczek: Usługi uzdrowiskowe w powiecie kłodzkim – stan aktualny i perspektywy rozwoju
● Teresa Kupczyk: Kobiety w zarządzaniu usługami turystycznymi i rekreacyjnymi
● Karina Kycia: Determinanty rozwoju usług turystycznych w powiecie leżajskim
● Janusz Łach, Jacek Zajączkowski: Sprzedaż usług wypożyczalni samochodów osobowych dla turystów we Wrocławiu
● Janusz Łach, Jacek Zajączkowski: Sprzedaż usług wodnego transportu pasażerskiego na przykładzie przedsiębiorstw żeglugi na Odrze we Wrocławiu
● Marta Makuch: Polityka rozwoju usług turystycznych Polski na tle polityki turystycznej UE. Strategie i prognozy
● Janusz Marak, Jerzy Wyrzykowski: Miejsce usług turystycznych Dolnego Śląska na rynku turystycznym Polski
● Krzysztof R Mazurski, Ryszard Tomczyk: Transformacja a przemiany usług turystycznych w Międzygórzu
● Aleksander Panasiuk: Informacja turystyczna jako płaszczyzna współpracy w gospodarce turystycznej na podstawie gmin województwa zachodniopomorskiego
● Karolina Pasko: Charakterystyka usług oferowanych przez hotele zlokalizowane w obiektach zabytkowych województwa małopolskiego
● Edyta Pijet-Migoń, Piotr Migoń: Projekt „W krainie wygasłych wulkanów” szansą dla rozwoju turystyki zrównoważonej na pogórzu kaczawskim
● Zygmunt Sawicki, Lucyna Ruszel: Znaczenie gospodarcze turystyki dla Bawarii
● Włodzimierz Ranoszek: Usługi turystyczne w ekoturystyce na przykładzie Doliny Baryczy
● Adolf Szponar: Tereny rekreacyjne dla Wrocławia
● Jarosław Uglis: Rola agroturystyki w rozwoju gospodarczym powiatu milickiego
● Zbigniew Werner: Wrocław jako ośrodek rozrządowy ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku
● Krzysztof Widawski: Human heritage cities as a tourist product on the example of Spain
● Tomasz Wites: Rola turystyki w gospodarce Brunei

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit