„Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku”

Precyzyjna diagnoza trendów w ruchu turystycznym wymaga systematycznego monitorowania tego zjawiska w dłuższym okresie. Z inicjatywy Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego w 2010 r. po raz trzeci podjęte zostały na terenie Łodzi i województwa łódzkiego badania ruchu turystycznego przyjazdowego oraz tranzytowego. Po raz drugi badanie przeprowadzone zostało przez zespół ekspertów Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Zleceniodawcą badań było Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Pokłosie tych prac znajdziemy w prezentowanej publikacji.

Przygotowane na podstawie przeprowadzonych badań opracowanie składa się z dziesięciu rozdziałów, w których dokonano prezentacji zebranego materiału i jego interpretacji. W większości przypadków dokonano porównań uzyskanych wyników z rezultatami badań z 2009 roku. Starano się również zwracać uwagę na nowe wydarzenia, które miały miejsce na badanym obszarze w 2010 roku i mogły mieć wpływ na skalę i strukturę ruchu turystycznego.

W pierwszej, merytorycznej części (rozdział 2.), przedstawiono cele opracowania, terminologię przyjętą w badaniach, opisano materiały źródłowe oraz metodę prowadzonych badań. Druga część pracy (rozdział 3.) poświęcona została prezentacji ruchu turystycznego w Łodzi i w województwie łódzkim na podstawie oficjalnych danych statystycznych oraz dynamiki ruchu w badanym regionie, jego sezonowości i rozkładu przestrzennego. Autorzy mają świadomość skali błędu, jaki zawierają materiały WUS (statystyki nie obejmują wszystkich obiektów noclegowych), jednak ich porównywalność w dłuższym czasie umożliwia śledzenie tendencji ruchu turystycznego. Trzecia część opracowania (rozdział 4.) poświęcona została szczegółowej analizie ruchu turystycznego w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone w Łodzi, a czwarta (rozdział 5.)  - w województwie łódzkim. W rozdziałach tych zaprezentowano również sylwetkę odwiedzającego (krajowego i zagranicznego) Łódź i województwo łódzkie. Kolejny rozdział (6.) ukazuje wybrane zagraniczne rynki turystyczne dla Łodzi i województwa łódzkiego w 2010 r. W rozdziale 7. zaprezentowano perspektywy rozwoju ruchu turystycznego w Łodzi i województwie łódzkim w roku 2010. W siódmej części pracy (rozdział 8.) przedstawiono stan wiedzy i zaangażowanie władz powiatowych w rozwój turystyki na zarządzanych obszarach. Materiałem wyjściowym w tym rozdziale były wyniki wywiadów przeprowadzonych w powiatach województwa łódzkiego w latach 2009 i 2010. W rozdziale 9. przedstawiono trzy studia przypadków pokazujące w sposób szczegółowy zagadnienia ruchu turystycznego w wybranych obiektach, podczas wybranych wydarzeń oraz w instytucjach zajmujących się jego obsługą. Na koniec (rozdział 10.) zebrano w formie wniosków zaobserwowane prawidłowości wynikające z badań.

W toku przygotowywania badań terenowych, a następnie ich opracowania i analizowania zgromadzonych danych, autorzy raportu zebrali bogaty materiał metodyczny i wiele doświadczeń, które wskazują na konieczność dokonania kolejnych, zapewne mniejszych niż poprzednio, zmian w koncepcji badań nad ruchem turystycznym w Łodzi i województwie łódzkim.

Na zakończenie przedstawiono podział obowiązków w przygotowaniu i prowadzeniu badań nad ruchem turystycznym. Zespół autorski dokonał korekty i ostatecznej redakcji kwestionariusza ankiety oraz uczestniczył w szkoleniu ankieterów. Nadzorował także dobór ankieterów oraz prowadzenie badań w terenie oraz umieszczanie zebranego materiału w komputerowej bazie danych.

Opracowanie merytoryczne raportu wykonał zespół autorski: Jacek Kaczmarek, Bogdan Włodarczyk, Joanna Kowalczyk-Anioł, Ewa Szafrańska i Sławoj Tanaś. Współpraca ze strony ROT WŁ służyli Tomasz Mazurek i Sylwia Nowak. Program komputerowy i opracowanie bazy danych przygotowała firma „Mediator Badania Rynku” z Łodzi.

„Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku”, praca zbiorowa pod redakcją Bogdana Włodarczyka, Łódź 2011, nakład 1 tys. egz.,  ISCB 978-83-61001-60-7

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit