Rynek hotelowy 2010: dynamika, wskaźniki, prognozy

Rynek hotelowy 2010: dynamika, wskaźniki, prognozy: raport / Maria Byszewska-Dawidek et al.; Instytut Turystyki. Warszawa: Eurosystem – Jarosław Śleszyński, 2010,– 38 s.; tab., wykr.

Ostatnie lata charakteryzowały się na rynku usług hotelowych dużą dynamiką zmian. W latach 2006-2008 dominowały symptomy silniejszego wzrostu, szczególnie wyraźne na tle gasnącej dynamiki w latach wcześniejszych (2003-2005). Ożywienie popytu oraz poprawa wykorzystania i rentowności w okresie 2006-2007 stanowią przesłankę do twierdzenia, że polskie hotele przeszły do fazy wzrostowej cyklu koniunkturalnego. Niestety kolejne dwa lata przyniosły znaczne pogorszenie popytu i innych wskaźników ekonomicznych. Szczególnie dotkliwe spadki miały miejsce w 2009 roku. Ta trudna dla branży sytuacja była charakterystyczna również dla prawie wszystkich rynków europejskich. Wykorzystanie pokoi hotelowych w Europie spadło w 2009 roku o 6,2 punktu procentowego, średnia cena za pokój spadła o 16%, a średni przychód z pokoju o 21,2%. W Polsce w 2008 roku koniunktura na rynku w dużym stopniu opierała się na wzroście popytu krajowego i rosnącym udziale w rynku hoteli najwyższych kategorii. Dostrzec także można było coraz silniejszy związek pomiędzy ofertą i jakością świadczonych usług hotelarskich, a potrzebami gości, wynikającymi z ich statusu społecznego i zawodowego. Łączne przychody hoteli w 2008 roku wyniosły 5,5 mld złotych i wzrosły o 1,9% w stosunku do roku poprzedniego. Z 12,6% w 2007 roku do 0,2% w 2008 roku spadła rentowność obrotu brutto hoteli zatrudniających co najmniej dziewięć osób, a z 10,7% do -0,7% - rentowność obrotu netto tych hoteli.

Raport został podzielony na cztery części: pierwsza dotyczy szerszego tła - hotelarstwa europejskiego i jego wybranych wskaźników, druga, odnosząca się do hoteli w Polsce, obejmuje główne informacje rynkowe i eksploatacyjne w układzie ogólnopolskim i regionalnym, trzecia przedstawia efekty finansowe działalności polskich przedsiębiorstw hotelowych w ostatnim okresie, a czwarta informuje o nakładach, liczbie i strukturze inwestycji hotelowych w Polsce. Raport adresowany jest zarówno do praktyków - osób pracujących w biznesie hotelowym i przygotowujących hotelowe inwestycje, jak i do tych, którzy studiują związaną z hotelarstwem tematykę.

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki, data dostępu 23.06.2010

Spis treści

Wprowadzenie

Część 1: Europejski rynek usług hotelowych (dr Krzysztof Łopaciński)

Część 2: Rynek usług hotelowych w Polsce: wskaźniki eksploatacyjne (dr Andrzej Jagusiewicz, dr Tadeusz Dziedzic)

1. Podaż na rynku hotelowym

Wskaźniki podaży w latach 2000-2009 w układzie ogólnopolskim

1.1.1. Miejsce hoteli w bazie noclegowej Polski

1.1.2. Obiekty, pokoje i miejsca w hotelach w okresie 2000-2009

1.1.3. Kategorie hoteli w 2008 roku

Wskaźniki podaży w latach 2000-2008 w układzie regionalnym

1.2.1. Miejsce hoteli w regionalnej bazie noclegowej

1.2.2. Obiekty i miejsca w hotelach w latach: 2000, 2007 i 2008

1.2.3. Kategorie hoteli w regionach

1.3. Wyposażenie hoteli w placówki gastronomiczne

1.3.1. Placówki gastronomiczne w hotelach

1.3.2. Hotele z placówkami gastronomicznymi

1.4. Hotelowy Indeks Terytorialny

1.4.1. Hotelowy Indeks Terytorialny w ujęciu ogólnopolskim
1.4.2. Hotelowy Indeks Terytorialny w ujęciu regionalnym

2. Popyt na rynku hotelowym

2.1. Wskaźniki popytu w latach 2000-2008 w układzie ogólnopolskim

2.1.1. Osoby korzystające z obiektów noclegowych i hoteli

2.1.2. Struktura turystów korzystających z hoteli według podstawowych segmentów i kategorii

2.1.3. Noclegi udzielone turystom i Średnia długość pobytu w hotelach

2.2. Wskaźniki popytu w latach 2000-2008 w układzie regionalnym

2.2.1. Osoby korzystające z obiektów noclegowych i hoteli

2.2.2. Turyści korzystający z hoteli w podziale na mieszkańców Polski i cudzoziemców

2.2.3. Noclegi udzielone turystom i Średnia długość pobytu w hotelach

2.3. Stopień wykorzystania pokoi i miejsc w hotelach

3. Dynamika rynku hotelowego w latach 2000-2008

3.1. Rynek krajowy

3.2. Rynek regionalny

3.3. Rynek hotelowy w miastach

Część 3: Sytuacja ekonomiczna sektora hoteli w Polsce (mgr Maria Byszewska-Dawidek)

1. Informacje wstępne

2. Sytuacja ekonomiczna hoteli zatrudniających powyżej dziewięciu osób

2.1, Przychody z całokształtu działalności hoteli w latach 1999-2008

2.2. Wynik finansowy brutto hoteli w latach 1999-2008

2.3.Wskaźnik rentowności obrotu brutto i netto w latach 1999-2008

2.4. Zatrudnienie w hotelach w latach 1999-2008

3. Sytuacja ekonomiczna małych hoteli tj. zatrudniających do dziewięciu osób

3.1. Liczba hoteli zatrudniających do dziewięciu osób w latach 2001-2008

3.2. Przychody z całokształtu działalności hoteli zatrudniających do dziewięciu osób w latach 2001-2008

3.3. Wynik finansowy brutto małych hoteli w latach 2001- 2008

3.4. Rentowność obrotu brutto małych hoteli w latach 2001-2008

3.5. Zatrudnienie w małych hotelach w latach 2001-2008

4. Sytuacja na rynku hotelowym ogółem

Część 4.: Inwestycje hotelowe (dr Krzysztof Łopaciński)

Zamówienia realizuje redakcja „Wiadomości Turystycznych” (Wydawnictwo Eurosystem – Jarosław Śleszyński, ul. Wawelska 78 ap. 30, 02-034 Warszawa, tel. (22) 822-20-16, fax (22) 823-78-83, email: wt@wiadomosciturystyczne.pl)

Źródło: Wiadomości Turystyczne, korespondencja nadesłana 06.07.2010

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit