Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem?

Samotrze

 

Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem?: społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych / red. Monika Saczyńska, Ewa Wółkiewicz ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2012. – 547 s. : il. kolor. ; 24 cm. Tekst częśc. ang., czes. Streszcz. ang., czes. przy pracach. ISBN 978-83-63760-01-4

Prezentowany tom studiów różnych autorów porusza zagadnienia społecznej historii podróży i jej związku z problemem elitarności i dystynkcji. Mobilność była cechą stylu życia elity i wyznacznikiem jej statusu. Przemieszczanie się dostarczało też wyjątkowo dobrej okazji do manifestowania własnej pozycji społecznej. Bogate wyposażenie podróżne, dobór środków transportu czy liczebność orszaku jednoznacznie demonstrowały status społeczny podróżującego. Rozległa perspektywa czasowa, przyjęta przy doborze studiów niniejszego tomu pozwala na dokonanie pewnych obserwacji odnośnie dynamiki mobilności w poszczególnych warstwach społecznych.
Spis treści
● Wstęp
● Wykaz skrótów
● Michał Tomaszek / Wyjście poza klasztor równe śmierci? Podróże mnicha Tuotilona w klasztornej historii Sankt Gallen Ekkeharda IV
● Michał Gronowski OSB / Abbas ambulans. Podróże świętych opatów Cluny (X/XII wiek
● Beata Wojciechowska / Duchowni włóczędzy w świetle ustawodawstwa synodalnego metropolii gnieźnieńskiej
● Jacek Maciejewski / Susceptio episcopi w czasie uroczystych wjazdów biskupich w średniowieczu (do końca XII wieku
● Ewa Wółkiewicz / Episcopus ambulans. Formy i organizacja podróży biskupów wrocławskich w późnym średniowieczu
● Monika Saczyńska / Z Bogiem do Boga: obrzęd błogosławienia pielgrzymów w pontyfikatach krakowskich z XV wieku
● Marek D. Kowalski / Między Italią a Polską. Podróże kolektorów papieskich w XV wieku
● Paweł Dembiński / Koszty podróży kanoników poznańskiej kapituły katedralnej w XV wieku
● Agnieszka Lissowska-Lewkowicz / Capistranus triumphans. Jan Kapistran kaznodzieja podróżujący, czyli jak miasto wita świętego męża
● Grażyna Rutkowska / Podróże polskich królowych w XV wieku
● Martin Capsky / Vratislavští poslové a poselstva na panovnických dvorech. Příspěvek k cestováni a politické komunikaci v pozdním středověku
● Beata Możejko / Morskie podróże późnośredniowiecznych gdańszczan do Zachodniej Europy / wstępne rozeznanie materiału
● Maja Gąssowska / Ostatnia misja Gottschalka Remmelingrode w służbie civitatis Revaliensis (1494 rok)
● Mlada Holá / Podróże hołdownicze czeskich władców do Wrocławia w okresie późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym (1438/1617)
● Roman Krzywy / Peregrynacja edukacyjna jako topos pochwalny w polskiej biografistyce renesansowej. Przyczynek do antropologii podróżowania
● Małgorzata Wrześniak / „Miasta włoskie co przedniejsze”, czyli o trasie zwiedzania staropolskich podróżników do Italii (XVI/XVIII wiek
● Magdalena Dąbrowska / Podróże Rosjan po Europie Zachodniej w ostatnich latach XVII wieku (cele i przebieg w świetle wybranych relacji)
● Dorota Żołądź-Strzelczyk / „Nadobna to jest rzecz młodemu człowiekowi do cudzych krajów się przejeździć”: miejsce podróży w edukacji polskiej szlachty XVI/XVII wieku
● Anna Markiewicz / „W cudzych krajach komperegrynant”. Kilka uwag na temat zagranicznej podróży kasztelanica kamienieckiego Stefana Potockiego
● Magdalena Ujma / Styl życia w podróżach Marii Kazimiery i Jana Sobieskich
● Małgorzata Ewa Kowalczyk / „W kompanii podróżnej krajczyny koronnej Anny Teresy Potockiej”. Zapiski z wojażu po Europie Stanisława i Agnieszki z Izbickich Treterów
● Veronika Čapska / Mendicant Friar in Contact with “Other” Religious Virtuosi: the Travel Writing of the Servite Angelikus Maria Müller (1677/1734)
● Adam Kucharski / Żegluga przybrzeżna i śródlądowa jako sposób komunikacji staropolskich podróżników XVII wieku
● Katarzyna Justyniarska-Chojak / Kolasami i wozami: wrażenia Karola Ogiera z pobytu w siedemnastowiecznej Polsce
● Agnieszka White / Przybysze z Wysp Brytyjskich w podróży przez Rzeczpospolitą doby baroku
● Dariusz Milewski / Podróżowanie w czasie wojny. Doświadczenia Pawła z Aleppo z Mołdawii i Ukrainy w okresie powstania Bohdana Chmielnickiego
● Mariusz Sawicki / Wjazdy magnatów litewskich na sejmy konwokacyjne i elekcyjne w II połowie XVII wieku
● Katarzyna Kuras / W drodze do Mitawy w 1727 roku. Podróże i ceremoniał związany z obradami komisji kurlandzkiej
● Maciej Kowalski / Życie w ciągłych rozjazdach: podróżowanie jako forma aktywności młodego magnata w czasach Augusta Mocnego według diariusza księcia Michała Kazimierza Radziwiłła
● Tomasz Ciesielski / Podróże eksportacyjne w czasach saskich
● Dariusz Główka / Organizacja handlu powozami w czasach stanisławowskich w świetle ogłoszeń prasowych
● Paweł Konieczny / Podróżowanie w osiemnastowiecznej Wirginii
Zamówienia realizuje księgarnia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, data dostępu 21.06.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit