Socjologia kultury fizycznej

Socjologia kultury fizycznej

Socjologia kultury fizycznej / red. nauk. Zbigniew Dziubiński, Zbigniew Krawczyk. Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 2011,– 490 s.; ISBN 978-83-61830-44-3. Seria: Wydawnictwa Dydaktyczne


Ze wstępu. Oddajemy do rąk Czytelnika podręcznik zatytułowany Socjologia kultury fizycznej, który został przygotowany pod redakcją Zbigniewa Dziubińskiego i Zbigniewa Krawczyka staraniem Wydawnictwa Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Niniejszy podręcznik kierowany jest do dość zróżnicowanego pod względem merytorycznych kompetencji grona odbiorców uczestniczących w procesie kształcenia na poziomie wyższym, ale także do licznego grona pracowników szeroko rozumianej kultury fizycznej, a mianowicie nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów, dziennikarzy sportowych, menedżerów sportu, organizatorów sportu i turystyki, a także do osób pragnących poznać społeczne funkcje interesującej nas dziedziny.

Socjologia kultury fizycznej jest młodą subdyscypliną socjologiczną zajmującą ugruntowaną pozycję w akademiach wychowania fizycznego, ale także na uniwersytetach i uczelniach niepublicznych, które prowadzą proces kształcenia na kierunkach wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej, turystyki, sportu oraz rehabilitacji ruchowej. Jest obecna na studiach socjologicznych, podczas których studenci w mniejszym lub większym wymiarze zapoznają się z zagadnieniami omawianej subdyscypliny. Uwzględniana jest także na takich kierunkach jak: dziennikarstwo, antropologia, pedagogika, marketing, kulturoznawstwo.

Socjologia kultury fizycznej jest nauką zajmującą się opisywaniem oraz wyjaśnianiem związków jakie zachodzą między życiem społecznym i kulturą a kulturą fizyczną. Z uwagi na dużą różnorodność podejmowanych zagadnień, socjologia kultury fizycznej często przekracza wyznaczone granice naukowej eksploracji i wchodzi na obszar pokrewnych dyscyplin naukowych, takich jak filozofia, historia, antropologia, kulturoznawstwo, pedagogika i politologia. W sposób niejako naturalny czerpie z ustaleń historii, filozofii i pedagogiki kultury fizycznej, ale również teorii wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej, turystyki i sportu.
Niniejszy podręcznik jest próbą systematyzacji dorobku socjologii kultury fizycznej. Występują w nim zarówno aspekty teoretyczne jak i empiryczne. Podręcznik został skonstruowany przez pryzmat podstawowych pojęć i kategorii, mających ugruntowane miejsce w socjologii ogólnej i różnych subdyscyplinach socjologicznych, które jednocześnie w sposób najpełniejszy zakreślają obszar socjologii kultury fizycznej. Zostały w nim wykorzystane eksplicite bądź implicite różnorodne teorie wypracowane na gruncie socjologii, ale także charakterystyczne dla interesującej nas socjologii kultury fizycznej. Formułowane twierdzenia charakteryzuje różny poziom ogólności. Dotyczy to także interpretacji faktów, których znaczenie ma charakter lokalny bądź globalny. […]

Zbigniew Dziubiński
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Zbigniew Krawczyk
Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

Sprzedaż publikacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie: Ewa Druzda, tel. (22) 834 04 31 wew. 505. Adres do korespondencji: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, skr. pocz. 55, 00-968 Warszawa, z dopiskiem „Dział Nauki i Wydawnictw”
Źródło: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, data dostępu 10.02.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit