Strategia rozwoju turystyki w regionie leszczyńskim

Strategia rozwoju turystyki w regionie leszczyńskim /Joanna Śniadek, Alina Zajadacz. Leszno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komenskiego, 2008,– 269 s.; il., wykr., tab.; ISBN 978-83-923916-8-5

Ze wstępu. „Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie potencjału turystycznego Regionu Leszczyńskiego oraz wskazanie możliwości wykorzystania go dla rozwoju turystyki wraz z koncepcją regionalnych produktów turystycznych. Zakres przestrzenny opracowania stanowi umowny Region Leszczyński, wyznaczony jako obszar dziesięciu jednostek terytorialnych, stowarzyszonych w Organizacji Turystycznej Leszno - Region, tj.: Miasto Leszno, Powiat Leszczyński (ziemski). Miasto i Gmina Rydzyna, Miasto i Gmina Osieczna, Gmina Krzemieniewo, Gmina Lipno, Gmina Swięciechowa, Gmina Wijewo, Gmina Włoszakowice oraz Gmina Przemęt.
Zakres czasowy opracowania obejmuje lata od 2000 (w części diagnostycznej) do 2013 (w części strategicznej, głównie w zakresie misji i celów), a także kolejne lata, gdyż wiele podjętych zgodnie ze strategią działań winno mieć charakter długofalowy. W pracy wykorzystano dostępne publikacje książkowe (zwłaszcza z zakresu krajoznawstwa), opracowania statystyczne (GUS, Instytut Turystyki w Warszawie, materiały niepublikowane, dokumenty urzędowe oraz wyniki badań własnych, przeprowadzonych na obszarze Regionu.
Kolejne etapy prac nad Strategią oraz całość zaproponowanych rozwiązań była konsultowana z przedstawicielami wszystkich gmin - członków Organizacji Turystycznej Leszno - Region oraz z przedstawicielami członków wspierających, do których należą: Muzeum Okręgowe w Lesznie, Centrum Konferencji i Rekreacji AKWAWIT Sp. Z o.o., Zamek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Rydzynie, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oddział w Lesznie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.
Proces opracowywania strategii obejmował: diagnozę, analizę strategiczną, sformułowanie wizji i misji turystycznej Regionu, wyznaczenie strategicznych celów rozwoju turystyki oraz stworzenie koncepcji kreowania i promocji produktów turystycznych.
Przeprowadzone badania i analizy dotyczyły w szczególności zasobów Regionu (w tym walorów turystycznych, regionalnej infrastruktury turystycznej i towarzyszącej, determinant rozwoju turystyki w Regionie), ruchu turystycznego w Regionie oraz otoczenia marketingowego Regionu (w tym tendencji i trendów w turystyce krajowej i zagranicznej, czynników ekonomicznych, społecznych, kulturowych, technicznych, prawnych i demograficznych). Dla potrzeb opracowania przeprowadzono zarówno analizę elementarną, jak i analizę przyczynową (funkcjonalną), natomiast zastosowanymi metodami szczegółowymi były: metoda opisowa, metody statystyczne, metody wnioskowania, metody prognozowania. Opracowanie strategii rozwoju turystyki w Regionie wymagało także wykorzystania metod budowania założeń strategicznych, tj. metody aktywnego planowania strategicznego oraz metody analizy eksperckiej. Techniki badawcze wykorzystywane w badaniach to przede wszystkim: obserwacja, wywiad bezpośredni oraz techniki ankietowe.
Badania ankietowe objęły trzy grupy respondentów, tj. przedstawicieli władz wszystkich samorządów terytorialnych Regionu Leszczyńskiego, gestorów usług turystycznych prowadzących działalność gospodarczą w Regionie oraz turystów krajowych przyjeżdżających na teren Regionu . Na podstawie dokonanych analiz określono wizję i misję Regionu, sformułowano cele strategiczne do 2013 roku oraz zaproponowano koncepcję 10 produktów turystycznych wraz ze strategią ich promocji na wyróżnionych rynkach docelowych.[…]”
W sprawach związanych ze sprzedażą publikacji wydanych przez PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie wszelkich informacji udzieli: Biblioteka Uczelniana, ul. A. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno, Halina Tomczak: tel. 065 529-60-81, fax.: 065 528-78-54, email: biblioteka@pwsz.edu.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit