Sztuka i podróżowanie : studia teoretyczne i historyczno-artystyczne

Sztuka i podróżowanie : studia teoretyczne i historyczno-artystyczne / pod red. Piotra Krasnego i Dominika Ciarkowskiego. Kraków : „Proksenia”, 2009,– 280 s.; ISBN 978-83-60789-17-9; seria Monografie, nr 3

Monografia zawiera kilkanaście artykułów tematycznie koncentrujących się wokół rozmaitych związków sztuki z podróżowaniem i turystyką. Teksty zostały przygotowane przez specjalistów z zakresu nauk o turystyce, historii sztuki, historii, etnologii i antropologii kulturowej. Dzięki temu publikacja cechuje się różnorodnością tematyczną oraz metodologiczną. Czytelnik znajdzie w niej zarówno prace odnoszące się do współczesnej turystyki kulturowej, wykorzystującej zabytki architektury, muzea i dzieła sztuki jako atrakcje turystyczne, jak również teksty o charakterze historyczno-artystycznym, ukazujące znaczenie sztuki dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa w minionych epokach. Dodatkowym atutem są liczne ilustracje. Książka adresowana jest do osób zainteresowanych dziedzictwem kulturowym, sztuką oraz humanistycznymi aspektami podróżowania i turystyki.
Spis treści
Wprowadzenie
1. Kolekcjoner, zdobywca, wyczynowiec (szkice do portretów podmiotu wędrującego)
● Przewrót kopernikański
● Kolekcjoner
● Zdobywca
● Wyczynowiec
2. Kultura i sztuka a turystyka
● Uwagi wstępne
● Pojęcie kultury, sztuki i turystyki
● Związki pomiędzy sztuką a turystyką
● Wnioski
3. Świat zwiedzany jak muzeum. O rytuałach cywilizacyjnych i roli dzieł sztuki w doświadczeniu turystycznym
● Świat jako muzeum – podróże śladami dzieł sztuki i ich twórców
● Między sacrum a profanum – rytualizacja doświadczenia turystycznego
● Zakończenie
4. Zabytki architektury i muzea jako atrakcje turystyczne
● Wprowadzenie
● Atrakcje turystyczne – przegląd definicji, podziały
● Zabytki architektury jako atrakcje turystyczne
● Muzea jako atrakcje turystyczne
● Muzea na miarę XXI wieku
● Ocena atrakcyjności zabytków architektury i obiektów muzealnych
5. Muzeum czy bar szybkiej obsługi tzw. potrzeb kulturalnych? Wędrówki po polskich muzeach na wolnym powietrzu
● Wprowadzenie
● Rozwój muzealnictwa typu skansenowskiego w Polsce
● Znaczenie natury w muzeach na wolnym powietrzu
● Polskie muzea na wolnym powietrzu w opinii zwiedzających
● Uwagi końcowe
6. Grand Tour 2007 – postmodernistyczne modele turyzmu
● Znacząca koincydencja
● Wystawy jako płaszczyzna doświadczenia sztuki
● Artyści wobec turyzmu
7. Turystyka do muzeów sztuki – przypadek muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie
● Wprowadzenie
● Turyści przed „Damą z łasiczką”, czyli o poszukiwaniu autentyczności
● Turyści w muzeum, czyli o poszukiwaniu wiedzy
● Wizyta w muzeum jako rytuał
● Podsumowanie
8. Rola wizytacji kanonicznych doby potrydenckiej w rozpoznaniu i opisie dorobku katolickiej sztuki sakralnej
9. „Miasto wszystkich delicyi pełne”. Paryż w relacjach polskich podróżników z lat osiemdziesiątych XVII wieku
● Wstęp
● Grand tour Jana Stanisława i Aleksandra Jana Jabłonowskich
● Sacrum
● Wokół dworu Ludwika XIV
10. Arystokratyczna podróż nilowa w listach Adama hr. Potockiego i na winietkach Franciszka Tepy z roku 1852/1853
● Wprowadzenie
● Podróż nilowa Adama Potockiego w świetle zachowanych źródeł
● Podsumowanie
11. Postrzeganie krajobrazu naturalnego i kulturowego w opisach podróży dziewiętnastowiecznych naturalistów
● Pierwsze przyjazdy w Dolinę Prądnika
● „Podróż naturalistów”
● Inne podróże do Ojcowa
12. Przekaz treści historyczno-artystycznych w przewodnikach po Dolinie Prądnika do 1939 roku
● Wprowadzenie
● Przewodniki jako jeden z gatunków historiografii artystycznej
● Ogólna charakterystyka przewodników po Dolinie Prądnika do 1939 roku
● Zabytki sztuki w przewodnikach po Dolinie Prądnika
● Rozwój badań nad zabytkami sztuki Doliny Prądnika oraz popularyzacja wiedzy historyczno-artystycznej w przewodnikach
● Uwagi końcowe
13. Podróże naukowe Stanisława Tomkowicza w latach 1887–1895 jako początek nowoczesnej inwentaryzacji zabytków w Polsce
● Wprowadzenie
● Podróże inwentaryzatorskie Stanisława Tomkowicza
● Uwagi końcowe
14. Zabytkoznawcze aspekty naukowo-artystycznych wycieczek Władysława Łuszczkiewicza z uczniami Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych (1888–1893). Uwagi na marginesie edycji rękopiśmiennych inwentarzy zabytków Stanisława Tomkowicza
15. Działalność Jerzego Dobrzyckiego w zakresie popularyzacji Krakowa w okresie międzywojennym
● Wprowadzenie
● Początki zainteresowania zabytkami Krakowa
● Przygotowania do pierwszych „Dni Krakowa”
● „Dni Krakowa”
● Działalność na innych polach
● Podsumowanie
16. Ilustracje w książce i czasopiśmie jako wyraz zainteresowania turystyką
● Wprowadzenie
● Ilustracje o tematyce turystycznej w książkach i czasopismach
● Podsumowanie
17. Pocztówka z podróży – sztuka wielka i mała
● Wprowadzenie
● Pocztówki artystyczne
● Turysta czy wydawca kreatorem gustów?
● Karty widokowe – najcelniejszy wybór podróżnika
● Podsumowanie
18. Kobieta w podróży
● Podsumowanie

Źródło : Księgarnia internetowa „Proksenia”, data dostępu 07.11.2009

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit