Towaroznawstwo spożywcze

Towaroznawstwo spożywcze

Towaroznawstwo spożywcze: praca zbiorowa / pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubiny. Warszawa: Format-AB, 2010, – 192 s.


Spis treści

Rozdział 1. Wiadomości wstępne

1.1. Podstawowe pojęcia i określenia z zakresu towaroznawstwa żywności

1.2. Klasyfikacja produktów spożywczych według różnych kryteriów

Rozdział 2. Normy i normalizacja w przetwórstwie żywności

2.1. System normalizacyjny w Polsce

2.2. Rodzaje norm

2.3. Treść i forma dokumentów normalizacyjnych

2.4. Podstawowe przepisy i normy w Polsce

2.5. Normy ISO serii 9000

2.6. Kodeks Żywnościowy

Rozdział 3. Baza surowcowa przetwórstwa spożywczego

3.1. Źródła żywności

3.2. Rodzaje surowców

3.3. Dostawcy surowców do przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

3.4. Wielkość i struktura bazy surowcowej

3.5. Organizacja skupu surowców

3.6. Klasyfikacja surowców

3.6.1. Klasyfikacja surowców pochodzenia roślinnego

3.6.2. Klasyfikacja surowców pochodzenia zwierzę­cego

3.7. Metody i przyrządy do określania ilości surowców

3.8. Organizacja transportu surowców spożywczych

3.8.1. Transport zewnętrzny

3.8.2. Transport wewnętrzny

3.9. Znaczenie i warunki magazynowania surowców

3.9.1. Cel magazynowania surowców

3.9.2. Warunki magazynowania

3.9.3. Zmiany zachodzące w surowcach podczas ma­gazynowania

3.9.4. Typy magazynów

3.9.5. Zasady magazynowania surowców spożywczych

3.10. Ubytki surowców podczas skupu, transportu i magazynowania

3.11. Szkodniki magazynowe

3.11.1. Gryzonie

3.11.2. Owady

3.11.3. Roztocza

3.11.4. Ptaki

3.11.5. Metody zwalczania szkodników magazyno­wych

3.12. Programy komputerowe z zakresu gospodarki magazynowej surowców

Rozdział 4. Składniki żywności

4.1. Wartość odżywcza i zdrowotna produktu spo­żywczego

4.2. Znaczenie składników żywności dla organizmu człowieka

4.3. Składniki odżywcze w żywności i ich właściwości

4.3.1. Białka

4.3.2. Węglowodany

4.3.3. Tłuszcze

4.3.4. Witaminy

4.3.5. Składniki mineralne

4.4. Tabele składu i wartości odżywczych produktów spożywczych

4.5. Znaczenie składników żywności dla przemysłu spożywczego

4.6. Składniki żywności niepożądane dla zdrowia człowieka

4.6.1. Zanieczyszczenia i skażenia żywności

4.6.2. Składniki antyodżywcze w żywności

Rozdział 5. Dodatki do żywności

5.1. Wiadomości ogólne

5.2. Rodzaje i właściwości dodatków do żywności

5.3. Charakterystyka wybranych substancji dodatko­wych

5.3.1. Substancje dodatkowe kształtujące strukturę

5.3.2. Substancje dodatkowe kształtujące cechy sen­soryczne

5.3.3. Substancje przedłużające trwałość żywności

5.4. Bezpieczeństwo stosowania substancji dodatko­wych

5.5. System numeryczny oznaczeń substancji dodat­kowych do żywności

Rozdział 6. Jakość surowców i produktów żywnościo­wych

6.1. Pojęcie jakości

6.2. Jakość żywności i jej monitorowanie w łańcuchu żywnościowym

6.3. Bezpieczeństwo produkcji środków spożywczych

6.4. Ocena jakości surowców i produktów spożyw­czych

6.4.1. Wprowadzenie

6.4.2. Metody oceny jakości surowców i produktów żywnościowych

6.5. Znaki jakości i znaki towarowe na produktach spożywczych

Rozdział 7. Opakowania żywności

7.1. Rodzaje opakowań żywności i stawiane im wymagania

7.2. Funkcje opakowań żywności

7.3. Wykorzystanie materiałów opakowaniowych i opakowań żywności

7.4. Charakterystyka materiałów opakowaniowych

7.4.1. Opakowania szklane

7.4.2. Opakowania metalowe

7.4.3. Opakowania z papieru

7.4.4. Opakowania z tworzyw sztucznych

7.4.5. Opakowania z tkanin

7.4.6. Opakowania drewniane

7.5. Pakowanie żywności w modyfikowanej atmosferze lub próżni

7.6. Nowa generacja opakowań żywności

7.6.1. Wprowadzenie

7.6.2. Aktywne materiały opakowaniowe i opakowania

7.6.3. Opakowania inteligentne

7.7. Magazynowanie opakowań

7.8. Znakowanie, oznakowanie i oznaczanie opako­wań żywności

7.9. Znakowanie żywności a zapewnienie bezpieczeń­stwa zdrowotnego żywności

7.10. Sposoby ograniczania wpływu opakowań na środowisko

7.11. Jakość żywności a opakowanie

7.12. Projektowanie opakowań żywności

Rozdział 8. Środki myjące i dezynfekujące wykorzy­stywane w przetwarzaniu żywności

8.1. Procesy mycia i dezynfekcji

8.2. Właściwości i działanie środków myjących i de­zynfekujących

Rozdział 9. Zastosowanie wody w przetwarzaniu żyw­ności

9.1. Składniki wód naturalnych

9.2. Wskaźniki charakteryzujące właściwości wody

9.2.1. Wskaźnik organoleptyczne

9.2.2. Wskaźniki fizyczne

9.2.3. Wskaźniki chemiczne

9.3. Wymagania dotyczące jakości wody

9.4. Wymagania stawiane wodzie technicznej i tech­nologicznej

9.5. Uzdatnianie wody do celów technologicznych i technicznych w przemyśle spożywczym

9.6. Wpływ jakości wody technologicznej na jakość produktów

Rozdział 10. Wymagania higieniczne, bhp oraz ochrony przeciwpożarowej dotyczące obrotu su­rowcami, dodatkami do żywności oraz materiałami pomocniczymi

10.1. Wymagania higieniczne w zakładach przetwór­stwa spożywczego

10.2. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego

10.3. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w zakładach przetwórstwa spożywczego

Aneks

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawcy (spis treści i arkusz zamówieniowy), dokument online: http://www.format-ab.com.pl/index.php?cse=18&cmo=504&cbo=238&rhr=mailing100917n24, data dostępu 17.09.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit