Turystka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego

Turystka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe  Pogórza Dynowskiego

Turystka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego / pod red. Jana Krupy, Tomasza Solińskiego. Dynów: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, 2011.– 347 s.; il., wykr., tab. Mapy; 24 cm. ISBN 978-83-912615-7-6

Ze wstępu. Niniejsza publikacja składa się z 26 opracowań, których autorzy wywodzą się w większości z ośrodk6w akademickich woj. podkarpackiego oraz innych uczelni krajowych, zajmujących się problematyka turystyki, jak również z instytucji samorządowych zajmujących się kontrolowaniem i monitorowaniem jakości środowiska oraz zapobieganiem klęskom żywiołowym. Tematyka poszczególnych artykułów związana jest z różnymi formami turystyki uprawianej głównie na terenach wiejskich, problematyka szeroko pojętej ochrony środowiska przyrodniczego, głównie oceny jakości wód dorzecza Sanu i Wisły oraz dziedzictwa kulturowego w jego materialnej i niematerialnej formie.

Tematyka zamieszczonych artykułów obejmuje głównie obszar woj. podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Pogórza Dynowskiego (gmin wchodzących w skład Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego). Podjęte w publikacji zagadnienia można odnieść także do innych regionów naszego kraju.

Artykuły podzielono na trzy grupy tematyczne, które są zarazem częściami książki. Pierwsza z nich: „Turystyka wiejska - formy i funkcje w rozwoju społeczno-gospodarczym mezoregionu” ma charakter wprowadzający i dyskusyjny.

Druga część publikacji: ,,Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” jest jednocześnie częścią najobszerniejszą, co ma swoje uzasadnienie. Bez świadomości znaczenia zrównoważonego rozwoju i dbania o jakość środowiska na poziomie lokalnym czy regionalnym nie może być mowy o wdrożeniu idei ekorozwoju i rozwoju form turystyki przyjaznej dla każdego.

Część trzecia:,,Dziedzictwo kulturowe jako determinanta rozwoju turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym” obejmuje zagadnienia związane z bogactwem dziedzictwa kulturowego świeckiego i sakralnego na obszarze Pogórza Dynowskiego.

Ponadto zagadnienia dotyczące perspektyw rozwoju turystyki kulturowej na tym obszarze oraz efektywnych i skutecznych metod promocji obiektów i miejscowości turystycznych mezoregionu.

Reasumując, należy podkreślić, ze niniejsze opracowanie jest zwarta pozycja książkowa poświecona szeroko pojętej problematyce rozwoju turystyki na obszarach wiejskich i cennych przyrodniczo. Ponadto obejmuje zagadnienia dotyczące kontroli jakości środowiska przyrodniczego, systemu monitoringu powodziowego oraz instrumentów ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego w prawie wspólnotowym oraz prezentacji walorów turystycznych woj. podkarpackiego, a w szczególności Pogórza Dynowskiego. Wydawnictwo powinno pelnić dwie funkcje. Po pierwsze, inspirować do dalszych badań nad ta niezwykle ważna i obszerna problematyka. Po drugie, zawarty w nim materiał powinien być przynajmniej częściowo wykorzystany dla celów dydaktycznych, co może pozytywnie wpływać na rozwój świadomości w odniesieniu do propagowania turystyki wiejskiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i pobudzania aktywności społeczno-gospodarczej obszaru recepcji turystycznej.

Autorzy poszczególnych artykułów oraz redaktorzy niniejszej monografii maja nadzieje, ze zamieszczone w niej publikacje naukowe i popularno-naukowe spotkają się z Państwa zainteresowaniem i uznaniem.

Jan Krupa

● Zamówienia realizuje: mgr Renata Kaniuczak, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, email: zwiazek@pogorzedynowskie.pl, ul. Rynek 2, skr. poczt. 3, 36-065 Dynów, tel./fax. 16 652-19-90

Źródło: Renata Kaniuczak, korespondencja nadesłana 28.06.2011

Informacje

● Zobacz również pozostałe informacje o nowościach wydawniczych pod adresem:
http://konfraternia.bloog.pl/kat,486562,index.html


Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit