Turystyka aktywna w województwie śląskim wybrane zagadnienia

Szymanska_-okladka-207x300 Turystyka aktywna w województwie śląskim: wybrane zagadnienia / red. Rajmund Tomik. Katowice 2013,– 236 s. ISBN: 978-83-64036-17-0

Celem monografii jest przedstawienie poglądów i wieloaspektowych badań związanych z turystyką aktywną w województwie śląskim z perspektywy różnych nauk opisujących zjawiska występujące w turystyce. Część opracowań ma charakter poglądowy, część zaś przedstawia wyniki badań własnych.
Praca składa się z trzech części podzielonych na rozdziały. Rozdział pierwszy autorstwa dr hab. Rajmunda Tomika prezentuje własne poglądy na temat stosowania w praktyce turystycznej pojęcia „turystyka aktywna” oraz wykorzystywania go w literaturze. Autorskie poglądy na temat turystyki przygodowej i jej relacji do turystyki aktywnej na tle gruntownego przeglądu literatury polskiej i zagranicznej przedstawił dr Wacław Sonelski. Tą część kończą rozważania mgr Danuty Żylak na temat ubezpieczeń w turystyce aktywnej, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej. Dr hab. Janusz Ślusarczyk opisuje dziewiętnastowieczne podróże po Beskidzie Śląskim ówczesnych podróżników, traktując je, jako źródła wiedzy dotyczącej turystyki aktywnej na tym terenie. Stan badań nad geograficznymi uwarunkowaniami turystyki aktywnej w województwie śląskim przedstawia dr Gerard Kosmala, zwracając uwagę na niedostateczną liczbę badań dotyczących potencjału turystycznego przestrzeni województwa. W opracowaniu dr Aleksandry Vierek pt. „Ekologiczne aspekty uprawiania turystyki aktywnej w województwie śląskim” przedstawiono wartości przyrody ożywionej i nieożywionej województwa, różnorodność występującej tu flory i fauny, istniejące formy ochrony przyrody oraz obecny stan środowiska naturalnego. Zwrócono uwagę na możliwości turystyczno-rekreacyjnego oraz edukacyjnego wykorzystania zarówno obszarów chronionych, jak i zrewitalizowanych. Dr Artur Magiera poddał szczegółowej analizie zagospodarowanie turystyczne dla potrzeb turystyki aktywnej terenów województwa śląskiego. Absolwentka studiów II stopnia kierunku turystyka i rekreacja przygotowała pracę magisterską, na podstawie której opracowała część pt. „Rozwój sieci szlaków turystycznych w województwie śląskim”. Scharakteryzowała rozwój sieci szlaków turystycznych na obszarze obecnego województwa śląskiego po II wojnie światowej do roku 2010. Możliwości uprawiania turystyki kajakowej na rzekach znajdujących się na terenie województwa poddał analizie dr hab. Jarosław Cholewa z Katedry Rekreacji AWF. W pracy przedstawiono największe dopływy Wisły, Odry oraz opisano wybrane szlaki kajakowe, na których organizowane są ogólnopolskie spływy kajakowe. Analizę infrastruktury dla potrzeb narciarstwa zjazdowego i snowboardu scharakteryzowali dr Katarzyna Górska (Zakład Terenowych Forma Aktywności Ruchowej) i uczestnik studiów doktoranckich AWF mgr Piotr Wiśniewski. Dr Andrzej Hadzik opisał wyniki sondażu diagnostycznego dotyczącego aktywności fizycznej przeprowadzonego wśród kuracjuszy uzdrowiska Ustroń. W ostatnim rozdziale analizy działalności samorządu województwa śląskiego w zakresie promocji turystyki aktywnej, jej roli w „Strategii rozwoju turystyki w Województwie Śląskim w latach 2004-2013” oraz kampanii marketingowych regionu dokonali dr hab. Rajmund Tomik, dr Ewa Wyszkowska i dr Jakub Ryśnik.

Spis Treści
Wstęp
Część pierwsza: Teoretyczne aspekty turystyki aktywnej
1.1. Znaczenie turystyki aktywnej i jej rozumienie w kontekście dotychczasowych koncepcji podziałów turystyki / Rajmund Tomik
1.2. Turystyka przygodowa jako forma turystyki aktywnej? / Wacław Sonelski
1.3. Ubezpieczenia w turystyce aktywnej / Danuta Żylak

Część druga. Turystyka aktywna w województwie śląskim w badaniach podstawowych
2.1. Pierwsze źródła do dziejów polskiej turystyki aktywnej w Beskidzie Śląskim / Janusz M. Ślusarczyk
2.2. Stan badań nad geograficznymi uwarunkowaniami turystyki aktywnej w województwie śląskim / Gerard Kosmala
2.3. Ekologiczne aspekty uprawiania turystyki aktywnej w województwie śląskim / Aleksandra Vierek

Część trzecia: Zagospodarowanie dla turystyki aktywnej w województwie śląskim
3.1. Wybrane zagadnienia z zagospodarowania dla turystyki aktywnej / Artur Magiera
3.2. Rozwój sieci szlaków turystycznych w województwie śląskim / Monika Koiiróg
3.3. Turystyczne szlaki kajakowe województwa śląskiego / Jarosław Cholewa
3.4. Uwarunkowania rozwoju turystyki narciarskiej na terenie województwa śląskiego / Piotr Wiśniewski, Katarzyna Górska
3.5. Turystyka aktywna w uzdrowisku Ustroń. Wybrane możliwości i bariery rozwoju / Andrzej Iladzik
3.6. Działania samorządu województwa śląskiego w zakresie promocji turystyki aktywnej / Rajmund Tomik, Ewa Wyszkowska, Jakub Ryśnik
Zamówienia realizuje internetowa księgarnia Sportowo-Medyczna, data dostępu 04.01.2014

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit