Turystyka bardziej przyjazna

Turystyka_bardziej_przyjazna

Turystyka bardziej przyjazna: wybrane zagadnienia minimalizacji negatywnego wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze / pod red. Doroty Chudy-Hyski i Michała Żemły. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2013,– 252 s., il.,tab., wykr. ISBN 978-83-60953-79-7

Na stronie wirtualnej czytelni GWSH Katowice dostępny jest nowy podręcznik Turystyka bardziej przyjazna. Wybrane zagadnienia minimalizacji negatywnego wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze pod redakcją Danuty Chudy-Hyski i Michała Żemły.


Ze wstępu. Dotychczasowa, aktualna oferta krajowego rynku wydawniczego zawiera liczne pozycje książkowe, w których zagadnienie wpływu, zwłaszcza negatywnego, turystyki na środowisko jest omawiany szeroko. Jednak stosunkowo niewiele uwagi poświecono dotąd analizie możliwości zmiany tej sytuacji, tak by ten negatywny wpływ zminimalizować.
Zatem w podręczniku tym zaprezentowane zostały zarówno koncepcje teoretyczne odnoszące się do rozwoju turystyki bardziej przyjaznej środowisku, jak też i konkretne rozwiązania techniczne i organizacyjne. Wydaje się, że punktem wyjścia do debaty o możliwościach ograniczania szkód środowiskowych powodowanych przez turystykę jest edukacja i budowa świadomości ekologicznej, zarówno wśród uczestników ruchu turystycznego, jak i przedsiębiorców. Autorzy podręcznika podjęli się zadania opisania teoretycznego i omówienia wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze, jak i metod jego redukcji. Niemniej ważne dla autorów było także pokazanie licznych i wymownych przykładów z praktyki gospodarczej.

Spis treści
Rozdział 1: Relacje pomiędzy turystyką a środowiskiem
1.1. Turystyka jako aktywność człowieka i działalność gospodarcza – efekty ekonomiczno-społeczne
1.2. Środowisko przyrodnicze przestrzenią życiodajną, funkcjonalną i produkcyjną oraz obszarem powstawania konfliktów
1.3. Oddziaływanie turystyki na środowisko przyrodnicze – bezpośrednie i pośrednie
Rozdział 2: Koncepcje ograniczania negatywnego wpływu turystyki na środowisko
2.1. Turystyka alternatywna
2.2. Turystyka zrównoważona
2.3. Społeczna odpowiedzialność biznesu w turystyce
Rozdział 3: Świadomość ekologiczna
3.1. Pojęcie świadomości ekologicznej
3.2. Świadomość ekologiczna konsumentów na rynku turystycznym
3.3. Świadomość ekologiczna podmiotów podaży na rynku turystycznym
Rozdział 4: Zmniejszanie antropopresji w ujęciu podmiotowym
4.1.Wybrane techniczne możliwości ekologizacji działalności obiektów hotelarskich
4.1.1. Zrównoważone zarządzanie energią cieplną i elektryczną
4.1.2. Zarządzanie ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją w budynku
4.1.3. Budownictwo pasywne
4.1.4. Zrównoważone zarządzanie wodą i ściekami
4.1.5. Zrównoważone zarządzanie odpadami
4.1.6. Zrównoważone planowanie zakupów i zaopatrzenie
4.1.7. Ochrona przed hałasem
4.2. Zrównoważony rozwój transportu
4.3. Zielone wydarzenia jako nowa tendencja w turystyce biznesowej
Rozdział 5: Zmniejszanie antropopresji turystyki w ujęciu obszarowym
5.1. Obszary górskie
5.2. Obszary nadmorskie
Rozdział 6: Certyfikacja ekologiczna w turystyce
6.1. Certyfikacja urządzeń obsługi ruchu turystycznego
6.2. Certyfikacja obszarów turystycznych
Rozdział 7: Finansowanie inwestycji proekologicznych w obiektach hotelarskich z wykorzystaniem funduszy europejskich i  środków krajowych
7.1. Finansowanie inwestycji proekologicznych z wykorzystaniem środków unijnych
7.2. Finansowanie inwestycji proekologicznych ze środków krajowych
Publikacja dostępna jest tutaj >>>
Źródło: Michał Żemła, korespondencja nadesłana 31.10.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit