Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich

Turystyka jako czynnik

Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich / Joanna Kosmaczewska. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013,– 255 s.

Punktem wyjścia do rozważań teoretycznych było odniesienie turystyki do rozwoju obszarów wiejskich oraz określenie jej znaczenia w rozwoju wielofunkcyjnym. Zaproponowano autorską typologię gmin, która następnie stała się podstawą do weryfikowania przedstawionych w pracy hipotez. Określono zależności między czynnikami opisującymi typ gminy a rozwojem turystyki, wskazując przy tym czynniki te jako determinantę rozwoju turystyki. Zaprezentowano empiryczną ilustrację ekonomicznych efektów rozwoju turystyki w poszczególnych typach gmin. Ukazano turystykę jako bodziec zróżnicowanych w poszczególnych typach gmin zmian strukturalnych obserwowanych w lokalnej gospodarce. W podsumowaniu zamieszczono konkluzje dotyczące całości pracy oraz jej aplikacyjności.

Spis treści
Wprowadzenie
1. Turystyka w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich
1.1. Definicja obszarów wiejskich
1.2. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i gospodarka turystyczna
1.3. Znaczenie turystyki w rozwoju lokalnym
1.4. Czynniki określające rolę turystyki w rozwoju lokalnym
1.5. Rola władz lokalnych w rozwoju funkcji turystycznej
2. Rynek usług turystycznych na obszarach wiejskich w Polsce
2.1. Turystyka na obszarach wiejskich
2.2. Rodzaje i formy turystyki na obszarach wiejskich
2.3. Pozarolnicza przedsiębiorczość wiejska
2.4. Konsumenci usług turystycznych oferowanych na obszarach wiejskich
3. Przesłanki rozwoju turystyki według typu gminy
3.1. Koncepcja typologii gmin wiejskich
3.1.1. Sytuacja ekonomiczno-społeczna jako przesłanka rozwoju turystyki
3.1.2. Gospodarność gminy jako przesłanka rozwoju turystyki (WZF)
3.1.3. Atrakcyjność turystyczna jako przesłanka rozwoju turystyki (WRT)
3.3. Typologia gmin wiejskich pod względem predyspozycji do rozwoju turystyki
4. Rozwój turystyki według typu gminy
4.1. Stymulatory rozwoju turystyki
4.2. Identyfikacja zależności przyczynowo-skutkowych w turystyce w świetle literatury przedmiotu
4.3. Model zależności przyczynowo-skutkowej w relacji „czynniki opisujące typ gminy – rozwój turystyki"
4.3.1. Rozwój turystyki w gminach typu „satelity"
4.3.2. Rozwój turystyki w gminach typu „gwiazdy"
4.3.3. Rozwój turystyki w gminach typu „aspirujące gwiazdy"
4.3.4. Rozwój turystyki w gminach typu „kamienie"
5. Ekonomiczne efekty rozwoju turystyki według typu gminy
5.1. Efektywność nakładów na rozwój turystyki na poziomie lokalnym
5.2. Efektywność nakładów na rozwój turystyki według typu gminy
5.2.1. Gminy typu „satelity"
5.2.2. Gminy typu „gwiazdy"
5.2.3. Gminy typu „aspirujące gwiazdy"
5.2.4. Gminy typu „kamienie"
5.3. Zależność efektywności nakładów na rozwój turystyki od typu gminy
5.4. Efekty mnożnikowe turystyki według typu gminy
6. Turystyka jako bodziec zmian strukturalnych lokalnej gospodarki według typu gminy
6.1. Zmiany w strukturze rzeczowej lokalnej gospodarki
6.2. Zmiany w strukturze własnościowej i instytucjonalnej lokalnej gospodarki
Podsumowanie
Załączniki
Literatura
Z recenzji prof. zw. dr hab. Kazimierza Kucińskiego (Katedra Geografii Ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa):
„Poprawność i oryginalność metodologiczna jest jednym z trzech, obok wagi samego problemu badawczego będącego przedmiotem tego opracowania, atutów tej książki. Dwa pozostałe to, po pierwsze, budząca szacunek erudycja Autorki połączona z umiejętnością kreatywnego korzystania z niej w prowadzonych rozważaniach, a po drugie, doskonałe wykorzystywanie wyników innych podobnych badań, które Autorka obficie przywołuje, traktując je jako układ odniesienia dla własnych studiów".
Z recenzji prof. zw. dr hab. Ireny Jędrzejczyk (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa):
„Po pierwsze, Autorka wypracowała metodę wyznaczania i wyznaczyła wiodące stymulatory rozwoju turystyki wśród czynników opisujących typ gminy oraz wskazała te typy gmin, dla których powiązanie pomiędzy czynnikami je opisującymi a stymulatorami rozwoju turystyki jest najistotniejsze. Tym samym Autorka uzupełniła i twórczo rozwinęła ważną teoretyczną podstawę regionalnej i lokalnej gospodarki turystycznej, wzbogacając w ten sposób pole badawcze ekonomiki turystyki i pole badawcze ekonomiki regionu. Po drugie, Autorka sięga do teorii behawioralnych, a jej wkład naukowy polega na ocenie zachowań podmiotów rynku turystycznego. [...] Po trzecie, Autorka, opierając się na kluczowym dla pracy pojęciu efektywności nakładów ponoszonych na turystykę, dowodzi przy bardzo kompetentnym zastosowaniu całego wachlarza różnorodnych metod, że: «Możliwa jest identyfikacja dysproporcji pomiędzy wartością poniesionych nakładów a wartością korzystnych efektów ekonomicznych wynikających z rozwoju turystyki». [...] Po czwarte, Autorka wnosi nowe wartości do teorii rozwoju wielofunkcyjnego wsi. [...] Pola badawcze wymienione wyżej stały się przedmiotem twórczej penetracji naukowej, której wyniki zawarto w recenzowanej pracy. Wyniki te są cennym wkładem Autorki w naukę".
Zamówienia realizuje:
● księgarnia internetowa Bogucki Wydawnictwo Naukowe, data dostępu 20.02.2014
● JMK Kosmaczewscy (zamówienia na e-mail:jmkkosmaczewscy@onet.pl)
Źródło: Joanna Kosmaczewska, korespondencja nadesłana 20.02.2014

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit