Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku

Turystyka kulturowa na Dolnym Ślasku

Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku: wybrane aspekty / red. Krzysztof Widawski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009,– 113 s.; il., tab, wykr.; 30 cm; ISBN 978-83-928193-4-9. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 9.

Wprowadzenie. […] Niniejsza publikacja jest próbą zbadania zjawiska turystyki kulturowej na obszarze Dolnego Śląska. Z wielu przyczyn region ten stanowi szczególnie interesujący i wdzięczny obszar badań. Skomplikowana historia, charakter przygraniczny stworzyły z Dolnego Śląska swoisty tygiel, w którym mieszały się wpływy żywiołów polskiego, czeskiego, austriackiego, pruskiego, a także niemieckiego. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt przenikania się kultury słowiańskiej i germańskiej przez stulecia, niezależnie od bieżącej sytuacji politycznej. Aby zrozumieć atmosferę, w której kształtował się przyszły produkt turystyczny czerpiący z zasobów kultury, należy wskazać na historię najnowszą. Istotną konsekwencją II wojny Światowej była wymiana ludności na Dolnym Śląsku - naturalnego depozytariusza kultury regionu. Nowa społeczność, przechowująca pamięć habitatu, z którego została wyrwana, spotkała obce sobie dziedzictwo kulturowe, w otoczeniu którego na nowo porządkuje swoją codzienność, także w warstwie kulturowej. O ile dziedzictwo materialne w większej części niezniszczone zostało zaadoptowane niemal niezauważalnie, o tyle kultura duchowa zmieniła się w sposób znaczący. Doskonale widać to na przykładzie folkloru - ten aspekt tradycyjnej kultury ludowej do roku 1945 związany z żywiołem niemieckim w zasadzie znikł, natomiast jego miejsce zajęły tradycje przyniesione z ojcowizn poszczególnych grup zamieszkujących kresy wschodnie i centralną Polskę.

Jedenaście artykułów składających się na publikację dotyka wybranych aspektów rozwoju turystyki kulturowej, starając się w ten sposób przynajmniej wyznaczyć obszar badań, jak i złożoność tematyki. Jakkolwiek opracowania poświęcone są różnym, co jest oczywiste, zagadnieniom teoretycznym i badawczym, to wszystkie mieszczą się w obszarze turystyki kulturowej i dobrze korespondują z tytułem publikacji.

Poruszana jest zarówno kwestia funkcjonowania wybranych walorów kulturowych w przestrzeni turystycznej, jak Hala Stulecia czy niektóre obiekty archeologiczne regionu, jak i wykorzystania określonego typu walorów dla potrzeb infrastruktury turystycznej czy możliwości wykorzystania potencjału turystycznego regionu na potrzeby turystyki kulturowej. Pojawiają się również propozycje produktów turystycznych opartych na bazie walorów kulturowych.

Należy mieć świadomość, że proponowana monografia nie stanowi skończonej całości. Jest raczej przyczynkiem do dyskusji nad złożonością problematyki, obecną kondycją turystyki kulturowej i perspektywami jej rozwoju na Dolnym Śląsku.

dr Krzysztof Widawski

Spis treści

● Wprowadzenie

● Krzysztof Widawski : Dziedzictwo materialne kultury wiejskiej jako walor turystyki kulturowej na wybranych przykładach z Dolnego Śląska

● Magdalena Duda-Seifert : Muzea dolnośląskie jako potencjał dla turystyki kulturowej w okresie powojennym

● Krzysztof Widawski : Kulturowe aspekty rozwoju turystyki na przykładzie ekomuzeów Dolnego Śląska

● Magdalena Duda-Seifert : Hotele w obiektach zabytkowych Dolnego Śląska - stan i perspektywy związane z rozwojem turystyki kulturowej

● Anna Zaręba : Historyczny aspekt turystyki kulturowej na obszarze parków krajobrazowych Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego

● Marta Góralewicz-Drozdowska, Mateusz Rogowski : Hala Stulecia jako istotny obiekt turystyki kulturowej Dolnego Śląska

● Agnieszka Rozenkiewicz, Monika Żerdzińska : Przystosowanie obiektów archeologicznych dolnego śląska do potrzeb turystyki na przykładzie powiatu wrocławskiego

● Marta Góralewicz-Drozdowska, Mateusz Rogowski : Koncepcja przebiegu szlaku kulturowego w oparciu o sakralną architekturę drewnianą północno-wschodniej części Dolnego Śląska

● Janusz Łach : Wykorzystanie walorów krajoznawczych Przedgórza Sudeckiego na potrzeby rozwoju turystyki kulturowej na przykładzie Wzgórz Strzelińskich

● Dagmara Chylińska : „Ciemne” oblicza turystyki kulturowej Dolnego Śląska

● Krzysztof Widawski : Folklor jako składnik oferty turystycznej na Dolnym Śląsku

Publikacja dostępna w ramach wymiany międzybibliotecznej. Osoba kontaktowa: dr Krzysztof Widawski, Kierownik Zakładu Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1, pokój 310, tel. (71) 375-22-43, mail: widawski@geogr.uni.wroc.pl

Źródło : Krzysztof Widawski, korespondencja nadesłana 30.03.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit