Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane

Umowy_gospodarcze

Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / pod red. Jerzego Gospodarka,– wyd. 2, rozszerz. i uaktual. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2010 – 551 s.; ISBN: 978-83-7378-543-4


Wstęp. Monografia jest rezultatem współdziałania pracowników Katedr Prawa publicznych uczelni ekonomicznych (Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Akademii Ekonomicznej w Katowicach) oraz współpracujących z nimi Katedr Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Szczecińskiego, a także Katedry Prawa Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Rezultat ten nie byłby możliwy do osiągnięcia bez Internetu, bo to za jego pośrednictwem nastąpiło uzgodnienie tematyki poszczególnych opracowań, zasad ich przygotowania przez Autorów, przesłanie do redaktora naukowego publikacji, jak też późniejsze niełatwe i dosyć długie w niektórych przypadkach uzgodnienia z poszczególnymi Autorami, zmierzające do koniecznego ujednolicenia w niezbędnym zakresie tak formy, jak i - w możliwym do osiągnięcia stopniu - treści opracowań składających się na tę publikację.

Poszczególne opracowania stanowią wyraz zainteresowań naukowych ich Autorów problematyką prawa gospodarczego. Właśnie umowy gospodarcze, tradycyjnie nazywane mianem umów handlowych, są podstawą wymiany dóbr i usług w obrocie gospodarczym. W konsekwencji stanowią one jeden z centralnych punktów pracy naukowej i dydaktycznej prowadzonej nie tylko przez katedry prawa prywatnego wymienionych uczelni, ale również katedry prawa publicznego. Dzięki temu opracowania tworzące tę publikację przedstawiają różne punkty widzenia problematyki umów gospodarczych (handlowych). Samo pojęcie umów handlowych i jego przydatność legislacyjna jest przedmiotem pogłębionych analiz w pierwszych dwóch rozdziałach tej monografii. Bardzo zróżnicowane są także typy umów objęte analizami w dziewięciu częściach publikacji, jak też stopień szczegółowości rozważań poszczególnych Autorów. Przy tym większość opracowań dotyczy zagadnień do tej pory pomijanych w badaniach nad problematyką umów gospodarczych bądź tylko sygnalizowanych. Ograniczona objętość tej publikacji uniemożliwiła wyczerpanie tematów opracowań składających się na nią. Nie do uniknięcia było również pominięcie w niej wielu podstawowych typów umów gospodarczych, w tym nawet o tak fundamentalnym znaczeniu, jak umowa sprzedaży, świetnie zresztą od dawna zanalizowana literaturze przedmiotu. Znalazło to wyraz w podtytule tego poświęconego umowom gospodarczym dzieła o charakterze monograficznym, które z konieczności musi zawierać zagadnienia wybrane.

Od strony formalnej publikacja zawiera pewne świadome powtórzenia w poszczególnych rozdziałach w zakresie powoływania tych samych źródeł, co nastąpiło dla większej przejrzystości rozważań. Trzeba też podkreślić, że oprócz skrótów ujętych w podanym na początku wykazie, w większości rozdziałów zostały zastosowane dodatkowe skróty występujące tylko w danym rozdziale.

Monografia zawiera wiele pogłębionych analiz prawnych i nowatorskich ustaleń, które powinny okazać się przydatne w pracach legislacyjnych nad zagadnieniami umów gospodarczych ( handlowych), jak też stanowić źródło wielu informacji i argumentów dla praktyków i prawników zajmujących się prawem gospodarczym, a być może również dla ambitnych studentów piszących prace dyplomowe lub referaty z zakresu niełatwej przecież problematyki umów gospodarczych.

Streszczenia w języku polskim i angielskim pochodzą od Autorów poszczególnych rozdziałów pracy.

Monografia uwzględnia stan prawny z początku stycznia 2010 roku, z niewielką późniejszą aktualizacją, która okazała się możliwa w trakcie prac redakcyjnych.

● Spis treści znajdziesz tutaj >>> : dokument online: http://wydawnictwo.sgh.waw.pl/produkty/profilProduktu/id/386/UMOWY nGOSPODARCZE nred. nJerzy nGospodarek/

● Ze spisu treści:

Część III : Umowy w turystyce i rekreacji

Rozdział 1. Pojęcie umowy o imprezę turystyczną - Piotr Cybula

Rozdział 2. Charakter prawny umowy o pobyt rekreacyjny w uzdrowisku - Jerzy Gospodarek

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Oficyny Wydawniczej Szkoły Głównej Handlowej, dokument online: http://wydawnictwo.sgh.waw.pl/produkty/profilProduktu/id/386/UMOWY nGOSPODARCZE nred. nJerzy nGospodarek/, data dostępu 10.10.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit