Uwarunkowania i czynniki rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich

Uwarunkownia i czynniki

Uwarunkowania i czynniki rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich / Mikołaj Jalinik. Białystok: Politechnika Białostocka, 2009,– 260 s. (Rozprawy Naukowe Politechniki Białostockiej, ISSN 0867-096X)

Głównym celem pracy jest określenie uwarunkowań i czynników ekonomiczno-organizacyjnych wywierających istotny wpływ na rozwój usług turystycznych na obszarach wiejskich. W pracy wyznaczono siedem rozdziałów.
W rozdziale pierwszym przedstawiono miejsce turystyki w systemie nauk ekonomicznych. Zwrócono uwagę na teoretyczne aspekty turystyki, jej funkcje oraz związki turystyki z innymi naukami.
Rozdział drugi przedstawia problematykę dotyczącą rozwoju turystyki w warunkach zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zwrócono szczególną uwagę na rozwój turystyki zrównoważonej i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich we współczesnych koncepcjach ekonomicznych po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Dopełnieniem analizowanej tematyki jest przedstawienie koncepcji teoretycznej i praktycznej zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
Trzeci rozdział pracy zawiera terminologię dotyczącą rodzajów i form turystyki oraz pojęć związanych z czynnikami ekonomiczno-organizacyjnymi. Dokonano analizy pojęć odnoszących się do turystyki na obszarach wiejskich, turystyki wiejskiej, agroturystyki, ekoagroturystyki i ekoturystyki.
W rozdziale czwartym omówiono rynek oferenta i konsumenta usług turystycznych, uwzględniając klasyfikację, przestrzenne rozmieszczenie obiektów świadczących usługi turystyczne oraz potencjał usługowy podaży. Zwrócono szczególną uwagę na cechy konsumentów usług turystycznych oraz na efekty ekonomiczne wynikające z działalności turystycznej obiektów świadczących usługi na obszarach wiejskich. Wskazano na znaczenie informacji, ofert i asortymentów produktów agroturystycznych w działalności turystycznej.
Rozdział piąty został poświęcony determinantom wpływającym na rozwój usług turystycznych na obszarach wiejskich. Przedstawiono klasyfikację uwarunkowań endogenicznych i egzogenicznych, scharakteryzowano uwarunkowania formalnoprawne, ekonomiczno-finansowe, organizacyjne, społeczne i kadrowe oraz techniczno-technologiczne. W grupie uwarunkowań formalnoprawnych zaprezentowano znaczenie polityki Unii Europejskiej, państwa oraz regionalnej i lokalnej.
W rozdziale szóstym zaprezentowano rozwój usług turystycznych na wybranych obszarach wiejskich województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego. Scharakteryzowano aspekty społeczno-gospodarcze, walory i atrakcje turystyczne, infrastrukturę turystyczną i świadczone usługi turystyczne. Rozdział zakończono podaniem zależności między zakresem świadczonych usług turystycznych a rozwojem obszarów wiejskich.
W rozdziale siódmym przedstawiono koncepcję rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich regionu północno-wschodniej Polski z zastosowaniem metody modelowania miękkiego. Określono wpływ czynników warunkujących rozwój usług turystycznych na obszarach wiejskich województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego wraz z podaniem trendów w zakresie rozwoju usług turystycznych. W końcowej części omówiono modelowe ujęcie relacji pomiędzy rozwojem usług turystycznych a obszarami wiejskimi.
Streszczenie znajdziesz tutaj: http://www.pb.edu.pl/download/2427.html

Spis treści znajdziesz tutaj: http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=0867096X173&spisTR=1&store_id=2
Zamówienia realizuje:
● Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok, tel.: 85 746-91-34, 85 746-91-35, 85 746-91-37, fax: 85 746-90-42, email: oficyna.wydawnicza@pb.edu.pl, www.pb.edu.pl/oficyna-wydawnicza.html
● Księgarnia internetowa Badania.turystyczne.pl, dokument online: http://www.turystycznebadania.pl/UWARUNKOWANIA_I_CZYNNIKI_ROZWOJU_USLUG_TURYSTYCZNYCH_NA_OBSZARACH_WIEJSKICH-37.html, data dostępu 08.03.2010
● Mikołaj Jalinik, Katedra Turystyki i Rekreacji, Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, ul. Ojca S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin-Białystok, tel. 85 746-98-52 lub 0512-525-396

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit