Uwarunkowania i rozwój rynku nieruchomości niezabudowanych na obszarach atrakcyjnie turystycznych w powiecie puławskim

Uwarunkowania i rozwj rynku

Uwarunkowania i rozwój rynku nieruchomości niezabudowanych na obszarach atrakcyjnie turystycznych w powiecie puławskim / pod red. Ewy Kacprzyk, Barbary Mackiewicz, Pawła Motka. Poznań: Bogucki: Wydawnictwo Naukowe, 2009,– 132 s.; ISBN 978-83-61320-59-3

Publikacja „Uwarunkowania i rozwój rynku nieruchomości niezabudowanych na obszarach atrakcyjnych turystycznie w powiecie puławskim” jest efektem badań prowadzonych w latach 2006–2008 w ramach interdyscyplinarnego projektu, w który zaangażowani byli pracownicy reprezentujący Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Projektem kierował prof. dr hab. Benicjusz Głębocki z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. […] Celem badań było przedstawienie uwarunkowań oraz analiza rozwoju rynku nieruchomości niezabudowanych na obszarach atrakcyjnych turystycznie. Badaniami objęto miasto Puławy, gminy miejsko-wiejskie Kazimierz Dolny i Nałęczów oraz osiem gmin wiejskich powiatu puławskiego położonego w województwie lubelskim.
Należy podkreślić, że na wielkość obrotu nieruchomościami ma wpływ specyfika tego regionu. Cechuje się on nie tylko dużymi walorami przyrodniczymi, lecz także kulturowymi (m.in. gminy: Kazimierz Dolny, Nałęczów, Janowiec). Z tych też względów rynek nieruchomości na tym terenie jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów. W efekcie aktorami na rynku nieruchomości są zarówno podmioty z powiatu puławskiego, województwa lubelskiego, jak i z kraju oraz z zagranicy. Badania były prowadzone na różnych poziomach szczegółowości. Od powiatu, poprzez gminy, po obręb ewidencyjny. Zasadniczo zakres czasowy obejmuje lata 1995–2004. Z tego dziesięciolecia pochodziły akty notarialne będące podstawowym źródłem informacji o wielkości i strukturze rynku nieruchomości niezabudowanych, a także terytorialnym pochodzeniu nabywców. Wybrane zagadnienia, np. przyrodnicze warunki gospodarowania, zmiany demograficzne, zagospodarowanie turystyczne, przedstawiono w dłuższych seriach czasowych. Takie ujęcie pozwoliło na dokonanie porównań i przeprowadzenie pełniejszej analizy.
Wyniki badań mają też charakter aplikacyjny. Praktyczny wymiar stanowi możliwość ich wykorzystania przy opracowywaniu dokumentów planistycznych – strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów rozwoju lokalnego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Całość opracowania składa się z dziesięciu artykułów. Zawierają one analizy uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych funkcjonowania rynku nieruchomości niezabudowanych w gminach powiatu puławskiego. Dotyczą również oceny jego wielkości i struktury. Ponadto analizą objęto terytorialne pochodzenie nabywców nieruchomości, problematykę „drugich domów” oraz postrzeganie runku nieruchomości przez mieszkańców powiatu.
Realizacją projektu i zróżnicowaną perspektywą postrzegania funkcjonowania rynku nieruchomości na obszarach atrakcyjnych turystycznie zajął się zespół badawczy złożony z pracowników naukowych Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. […]
Ewa Kacprzak, Barbara Maćkiewicz, Paweł Motek
● Spis treści:
http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788361320593&spisTR=1&store_id=2

● Wersja elektroniczna badań dostępna tutaj:
http://pulawy.powiat.pl/interesant/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=33&Itemid=37

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit