Wielokulturowość w turystyce

Wielokulturowość w turystyce

Wielokulturowość w turystyce / red. nauk. Elżbieta Puchnarewicz; Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych. Warszawa: Wydawnictwo LIB RON, 2010, – 382 s.; ISBN: 978-83-62196-06-7


Studia i artykuły zawarte w monografii zbiorowej, mające charakter historyczny, etnograficzny, socjologiczny, geograficzny i mówiąc ogólnie, kulturoznawczy, są oparte na bogatej literaturze przedmiotu, głównie polsko- i angielskojęzycznej, różnorodnych dokumentach i danych statystycznych, badaniach terenowych oraz innych materiałach źródłowych. Opis i analiza danych empirycznych stanowią główną wartość omawianej książki, która – ze względu na podjętą tematykę – może być zaliczona do istotnych dzieł podejmujących fundamentalne zagadnienia turystyki kulturowej. Jako taka powinna stanowić jedną z ważnych pozycji kanonu lektur dla studentów na kierunku turystyka i rekreacja, a także dla tych podróżników, którzy preferują turystykę kulturową lub też – uczestnicząc w turystyce masowej – są nastawieni na kontakt z regionalną i lokalną kulturą.

Z recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Krawczyka

Tom oddawany do rąk czytelnika zawiera materiały badawcze podejmujące problematykę wielokulturowości we współczesnej turystyce. Przystępując do pracy nad nim, autorzy mieli świadomość tego, że szereg zjawisk wzbudzonych przez rozwój turystyki nie znajduje jeszcze pełnego odbicia w literaturze naukowej, zwłaszcza tej, która odnosi się do spotkań międzykulturowych turystów i gospodarzy. Toteż pragnąc wypełnić istniejące w tym względzie braki, oparli się oni na własnych badaniach terenowych oraz wykorzystali wiele dokumentów i danych statystycznych. Podejmując wyzwanie zbadania szeroko zakreślonego obszaru, zastosowali metody badawcze etnografii, socjologii, geografii i innych nauk, z których czerpie turystyka kulturowa...

Ze wstępu Elżbiety Puchnarewicz

Spis treści

● Słowo wstępne (Jadwiga Moroz)

● Wprowadzenie (Elżbieta Puchnarewicz)

Rozdział 1: Wielokulturowość w turystyce – zagadnienia teoretyczne

● Elżbieta Puchnarewicz, Znaczenie wielokulturowości w turystyce u progu XXI wieku

● Sabina Owsianowska, Wielokulturowość a promocja turystyczna miejsca

● Joanna Wyleżałek, Wzajemne związki turystyki i kultury

Rozdział 2: Znaczenie turystyki dla edukacji i wychowania w środowisku wielokulturowym

● Tomasz Czarnawski, Turystyka jako obszar wychowywania do „kultury solidarności” w świetle nauczania Jana Pawła II

● Karolina Buczkowska, Wyjazdy polskich studentów w ramach programu LLP/Erasmus w kontekście turystyki kulturowej

● Iwona Błaszczak, Rola uniwersytetów ludowych w upowszechnianiu kultury chłopskiej poprzez turystykę

Rozdział 3: Wpływ lokalnej i regionalnej złożoności kulturowej na turystykę

● Maria Koniusz, Jacek Koniusz, Wpływ kultury staroobrzędowców polskich na atrakcyjność turystyczną Warmii i Mazur

● Tomasz Ołdytowski, Wielokulturowość obszaru Puszczy Knyszyńskiej atutem w ofercie turystycznej Podlasia

● Dorota Mączka, Wielokulturowość w turystyce na przykładzie nadbużańskich gmin powiatu bialskiego

Rozdział 4: Wielokulturowe sąsiedztwo w wymiarze historycznym oraz geograficznym i jego atrakcyjność turystyczna

● Anna Wilkońska, Współczesne zainteresowanie turystów judaicami – badania z Krakowa i Łodzi

● Renata Seweryn, Preferencje kulturowe turystów włoskich w przyjazdach do Krakowa – sacrum czy profanum?

● Bohdan Batiuk, Nazar Kudla, Wykorzystanie dziedzictwa etnicznego Huculszczyzny w kreowaniu produktu turystycznego regionu karpackiego

● Jurij Nestoruk, Janusz Gudowski, Polsko-ukraińska współpraca i podstawowe problemy ekologiczne w dziedzinie turystycznego użytkowania Czarnohory (Karpaty Wschodnie):: Польсько-українська співпраця та основні екологічні проблеми в сфері туристичного використання Чорногори (Східні Карпати)

● Henryk Legienis, Atrakcyjność turystyczna Polski dla ludności niemieckojęzycznej

Rozdział 5: Doświadczenie wielokulturowości w turystyce na obszarach Południa

● Elżbieta Puchnarewicz, Inny Egipt – walory eko-kulturowe kraju poza obszarami turystyki masowej

● Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Turystyka wspólnotowa a rozwój lokalny w Ameryce Łacińskiej – nadzieje a rzeczywistość. Przypadek peruwiańskiej wyspy Taquile

● Katarzyna Podhorecka, Wielokulturowość mieszkańców wyspy Mauritius jako czynnik sprzyjający rozwojowi turystyki

● Danuta Dudkiewicz, Dziedzictwo kulturowe Wyspy Wielkanocnej i jego rola w turystyce

Rozdział 6: Dziedzictwo kulinarne a wielokulturowość w turystyce

● Joanna Janicka, Bogusław Sawicki, Dziedzictwo kulinarne przejawem turystycznych walorów przygranicznego regionu lubelskiego

● Iwona M. Batyk, Wpływ złożoności kulturowej na dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur

● Brigita Žuromskaitė, Możliwości popularyzacji produktów dziedzictwa kulinarnego Litwy

● Magdalena Woźniczko, Dominik Orłowski, Potencjał turystyczny oraz lokalne specjały kulinarne i ich miejsce w turystyce Bornholmu

Przeczytaj fragment tutaj: http://www.libron.pl/katalog/download/publikacja/42

Zamówienia realizuje wydawnictwo „Libron”, dokument online: http://www.libron.pl/katalog/czytaj/id/42, data dostępu 16.10.2010

Możliwość zakupu lub wymiany publikacji w Bibliotece Naukowej Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych, kontakt: Wanda Piasecka, Biblioteka Naukowa WSTiJO, Al. Prymasa Tysiąclecia 38A, 01-242 Warszawa, tel./fax: (22) 855 47 58, tel. (22) 855 47 59, email: wanda.piasecka@wstijo.edu.pl

Źródło: Dominik Orłowski, korespondencja nadesłana 13.10.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit