Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej

Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce  po akcesji do Unii Europejskiej

Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / Edyta Pijet-Migoń. Wrocław: Instytut Geografii  i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012, - 223 s.;  ISBN 978-83-62673-23-0. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 25

Na rozwój lub regres lotniczych przewozów pasażerskich wpływa wiele czynników – ekonomicznych, politycznych i przyrodniczych, oddziałujących w różnych skalach czasowych. W okresie bezpośrednio po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej polski rynek lotniczy zmienił się znacząco. Oznakami tych zmian był nie tylko wzrost liczby pasażerów, ale również wzrost liczby przewoźników i rozwój sieci połączeń, zwłaszcza z portów regionalnych. Celem prezentowanej monografii jest udokumentowanie tych zmian oraz wyjaśnienie ich przyczyn. Ponieważ transport lotniczy funkcjonuje w pewnych realiach geograficznych, a trendy rozwojowe najwyraźniej ujawniają się w dłuższej perspektywie czasowej, niezbędne było przedstawienie zmian na rynku polskim  w omawianym okresie na tle sytuacji w lotnictwie europejskim i w nawiązaniu do ilościowo-przestrzennych cech transportu lotniczego w Polsce w latach wcześniejszych, niemniej zasadniczy zakres czasowy zjawisk analizowanych w książce dotyczy okresu 2003-2009.

● Monografię w wersji elektronicznej można pobrać  ze strony: http://www.geogr.uni.wroc.pl/10_wydawnictwa.html

Spis treści:

1. WSTĘP

2. CELE I METODY PRACY. ŹRÓDŁA DANYCH

2.1. Cele pracy

2.2. Źródła danych i metody badań

3. PASAŻERSKI TRANSPORT LOTNICZY W LITERATURZE GEOGRAFICZNEJ I EKONOMICZNEJ

3.1. Pasażerski transport lotniczy w literaturze światowej

3.2. Pasażerski transport lotniczy w literaturze polskiej

4. DEREGULACJA I LIBERALIZACJA TRANSPORTU LOTNICZEGO

4.1. Zagadnienia ogólne

4.1.1. Przyczyny wprowadzania regulacji na rynku usług transportowych

4.1.2. Deregulacja i liberalizacja rynku usług transportowych

4.2. Deregulacja transportu lotniczego na rynku amerykańskim

4.2.1. Airline Deregulation Act

4.2.2. Konsekwencje deregulacji na rynku amerykańskim

4.3. Deregulacja i liberalizacja transportu lotniczego na rynku europejskim

4.3.1. Liberalizacja transportu lotniczego UE w ujęciu historycznym. Zmiany regulacji prawnych

4.3.2. Pakiety liberalizacyjne

4.3.3.  Procesy integracyjne w sektorze transportu lotniczego Unii Europejskiej

4.3.4. Konsekwencje liberalizacji transportu w Unii Europejskiej

5. PROBLEM KONKURENCYJNOŚCI NA ZDEREGULOWANYCH RYNKACH LOTNICZYCH

5.1. Linie niskokosztowe – geneza i rozwój

5.1.1. Powstanie koncepcji „taniego latania”

5.1.2. Model działalności przewoźników niskokosztowych

5.1.3. Przewoźnicy niskokosztowi na zderegulowanym rynku USA

5.1.4. Linie niskokosztowe w Europie

5.1.5. Przewoźnicy niskokosztowi na innych rynkach

5.1.6. Ewolucja modelu przewoźników niskokosztowych

5.1.7. Reakcja tradycyjnych przewoźników na powstanie i rozwój przewoźników niskokosztowych

5.2. Alianse lotnicze

5.2.1. Pojęcie aliansu

5.2.2. Rodzaje aliansów lotniczych

5.2.3. Korzyści z przynależności do aliansu lotniczego

5.2.4. Fazy rozwojowe strategicznych aliansów lotniczych

5.2.5. Alianse globalne

6. ZMIANY PRAWNE I ORGANIZACYJNE TRANSPORTU LOTNICZEGO W POLSCE

6.1. Uwarunkowania prawne i ekonomiczne transportu lotniczego w Polsce przed akcesją do Unii Europejskiej

6.2. Przystosowanie polskiego transportu lotniczego do norm i standardów Unii Europejskiej

6.3. Udział PLL LOT w aliansach lotniczych

6.4. Przewoźnicy niskokosztowi na polskim rynku

6.5. Zmiany struktury udziału w rynku przewoźników

7. Rozwój polskich portów lotniczych w latach 2003-2009

7.1. Port centralny Warszawa Okęcie

7.1.1. Rys historyczny

7.1.2. Infrastruktura portu

7.1.3. Rozwój sieci połączeń po akcesji Polski do Unii Europejskiej

7.1.4. Wielkość przewozów pasażerskich

7.1.5. Rozpoczęte i planowane inwestycje infrastrukturalne

7.2.Porty regionalne

7.2.1. Port lotniczy w Bydgoszczy

7.2.2. Port lotniczy w Gdańsku

7.2.3. Port lotniczy w Katowicach

7.2.4. Port lotniczy w Krakowie

7.2.5. Port lotniczy w Łodzi

7.2.6. Port lotniczy w Poznaniu

7.2.7. Port lotniczy w Rzeszowie

7.2.8. Port lotniczy w Szczecinie

7.2.9. Port lotniczy Szczytno-Szymany

7.2.10. Port lotniczy we Wrocławiu

7.2.11. Port lotniczy w Zielonej Górze

7.3. Plany rozwoju sieci lotnisk w Polsce

7.3.1. Planowane nowe lotniska regionalne

7.3.2. Rozpoczęte inwestycje

7.3.3. Nowy centralny port lotniczy dla Polski

8. ZMIANY ILOŚCIOWE I PRZESTRZENNE PASAŻERSKIEGO TRANSPORTU LOTNICZEGO W POLSCE W LATACH 2003-2009

8.1. Zmiany wielkości lotniczych przewozów pasażerskich

8.2. Wzrost znaczenia portów regionalnych

8.3. Zmiany sieci połączeń i ich przyczyny

8.3.1 Polskie porty w sieci połączeń przewoźników tradycyjnych

8.3.2. Sieć połączeń linii niskokosztowych

8.4. Typologia polskich portów lotniczych według kryteriów powiązań przestrzennych i udziału przewoźników niskokosztowych

9. ZMIANY RYNKU LOTNICZYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W POLSCE NA TLE INNYCH NOWYCH KRAJÓW UNIJNYCH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

9.1.Wielkości przewozów pasażerskich

9.2. Linie niskokosztowe

9.3. Porty centralne i regionalne

9.4. Podsumowanie

10. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Źródło: Edyta Pijet-Migoń, korespondencja nadesłana 03.01.2013

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit