Regulamin

„Najlepsza Promocyjna Oferta na Weekend Polskiej Organizacji Turystycznej”

(I edycja)

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Głównym organizatorem Konkursu „Promocyjna Oferta na Weekend“, zwanego dalej Konkursem, jest Polska Organizacja Turystyczna przy współudziale Polskiej Izby Turystyki i innych partnerów.
2. POT jest administratorem Konkursu.
3. POT dba o właściwą organizację i wysoki poziom merytoryczny Konkursu.

§ 2
CEL  KONKURSU

1. Konkurs w ramach rozwoju krajowego rynku podróży turystycznych, a także promocyjnego wsparcia branży turystycznej ma na celu wyłonienie w danym roku najbardziej atrakcyjnych ofert promocyjnych na weekend oraz ich popularyzację.
2. Wyróżnionym ofertom turystycznym zostaną przyznane w danym roku tytuły Promocyjnej Weekendowej Oferty Roku.
3. Tytuł Promocyjnej Weekendowej Oferty Roku  przyznawany jest przez Kapitułę za dany rok, na podstawie kryteriów, o których mowa w § 3.

§ 3
KAPITUŁA KONKURSU

1. Zgłoszone do Konkursu oferty ocenia Kapituła, powołana przez Prezesa POT.
2. W celu zapewnienia wysokiego poziomu i fachowości w podejściu do oceny zgłoszonych ofert turystycznych, do wzięcia udziału w pracach Kapituły zaproszeni zostaną eksperci w zakresie turystyki, budowy i promocji produktów turystycznych, audytu turystycznego, inwestycji turystycznych, komunikacji społecznej i marketingowej, przedstawiciele środowisk akademickich oraz przedstawiciele mediów publicznych.
3. Wyboru osób, do których skierowane zostaną zaproszenia do udziału w pracach Kapituły dokonuje Prezes POT, który podejmuje również decyzję o liczbie członków Kapituły.
4. Tryb podejmowania uchwał:
a) Kapituła wybierze oferty turystyczne, które zostaną wyróżnione tytułem  Promocyjnej Weekendowej Oferty Roku poprzez przyznanie punktów,
b) decyduje zasada większości punktów,
c) w przypadku równej liczby głosów o rozstrzygnięciu zadecyduje Przewodniczący Kapituły.
5. Na wniosek Przewodniczącego Kapituły może być dokonana wizytacja ofert turystycznych w celu dokonania dodatkowych ocen.

§ 4
KRYTERIA OCENY

1.    W ramach Konkursu przyjmowane są zgłoszenia zgodne z poniższymi uwarunkowaniami:

•    propozycje dotyczyć muszą oferty krajowej,
•    oferta musi mieć charakter promocyjny i zawierać opis programu pobytu,
•    usługa powinna obejmować dni od piątku do niedzieli, a także być dostosowana do tzw. długich weekendów i świąt.
2.    Atrakcyjność z punktu widzenia turystów i oryginalność oferty na rynku turystycznym członkowie Kapituły ocenią  na podstawie doświadczenia zawodowego w turystyce.

§ 5
PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs zostanie ogłoszony w Aktualnościach Turystycznych (www.aktualnosciturystyczne.pl).
2. POT przedstawi wszystkie zgłoszenia spełniające warunki określone w regulaminie członkom Kapituły Konkursu.
3. Kapituła zapozna się z kandydaturami konkursowymi, przeprowadzi proces selekcji zgłoszeń, dokona wizytacji wybranych produktów turystycznych, jeśli tak zarządzi Przewodniczący Kapituły.
4. W drodze oceny wyróżni najlepsze kandydatury i przyzna Tytuł Promocyjnej Weekendowej Oferty Roku. Kapituła określa liczbę Tytułów w danym roku.
5. Kapituła przygotuje oficjalny protokół z wynikami, który będzie przedstawiony do wiadomości publicznej podczas Gali Wręczenia Certyfikatów POT z udziałem laureatów, gości, partnerów Konkursu oraz mediów.

§ 6
WARUNKI ZGŁOSZENIA

1. W konkursie biorą udział wszystkie oferty spełniające warunki regulaminowe opublikowane na łamach www.aktualnosciturystyczne.pl  w br. roku.
2.  Każda oferta musi być zgłoszona na osobnym formularzu zgłoszeniowym, a także powinna zawierać fotografie oraz inne materiały poświadczające atrakcyjność produktu turystycznego. Formularz należy wypełnić starannie, podając jak największą liczbę informacji opisujących ofertę turystyczną.
3. Regulaminy oraz Karty Zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej: www.aktualnosciturystyczne.pl
4. Dodatkowych informacji udziela redakcja Aktualności Turystycznych, tel.: 0-22/ 536-70-26, e-mail: aktualnosci@pot.gov.pl.

§ 7
NAGRODY
 
1.    Laureaci wyróżnieni tytułem Promocyjnej Weekendowej Oferty Roku  otrzymują oficjalny dokument potwierdzający decyzję Kapituły.
2.    Wyróżnione oferty będą  promowane na łamach miedzy innymi www.aktualnosciturystyczne.pl, uzyskają też  rekomendację POT wśród przedsiębiorstw turystycznych prowadzących turystykę przyjazdową do Polski.
Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit