Rada POT

Czwarta kadencja miała wymiar szczególny

Ten gest najlepiej podsumowuje ocenę dorobku Rady POT zakończonej 8 lutego IV kadencji. Od lewej przewodniczący Rady POT, prezes Polskiej Izby Turystyki Jan Korsak, wiceminister Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska i prezes POT Rafał Szmytke

9 lutego minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha powołała Radę Polskiej Organizacji Turystycznej V Kadencji. W skład tego ważnego dla narodowej turystyki, społecznego organu wchodzą przedstawiciele administracji państwowej, instytucji samorządu terytorialnego oraz samorządu przedsiębiorców turystycznych.

Dzień wcześniej, pod przewodnictwem Jana Korsaka, na swoim ostatnim posiedzeniu, zebrali się członkowie Rady kończący trzyletnią kadencję. Aktualności Turystyczne skorzystały z zaproszenia do obecności podczas obrad.

W pierwszej części spotkanie miało charakter roboczy. Głosowano poprawki do ostatecznej wersji sprawozdania. Dokument ten został przekazany przez Jana Korsaka na ręce wiceminister Sportu i Turystyki Katarzyny Sobierajskiej, która uczestniczyła w drugiej części posiedzenia. Przebiegała ona w atmosferze mniej formalnej. Przewodniczący Rady złożył zebranym podziękowania za pracę w trakcie całej kadencji, merytoryczne traktowanie przyjętych obowiązków, kompetentne formułowanie wniosków, służenie pomocą we wskazywaniu kierownictwu Polskiej Organizacji Turystycznej wyboru najwłaściwszych kierunków i  metod działania.

Ze swej strony słowa uznania za efekty, jakie osiągnęła Rada POT, w imieniu swoim i minister Joanny Muchy, wyraziła także minister Sobierajska. – Uznanie i szacunek należą się członkom Rady POT poprzednich trzech kadencji. Przypadły one w trudnym okresie. Czwarta kadencja miała jednak wymiar szczególny. Myślę, że należy ją ocenić najwyżej, jeśli chodzi o wkład merytoryczny – mówiła Katarzyna Sobierajska.

Był to przede wszystkim okres wykorzystania środków unijnych. Dzięki nim udaje się realizować największe jak dotąd kampanie promujące Polskę i polską turystykę. Rada przyjęła także dwa niezwykle istotne dokumenty. Była to Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015, a następnie jej drugie wydanie, uzupełnione i poddane nowelizacji. Druga wersja sięga perspektywą do roku 2020 wpisując się w harmonogram rozdziału środków unijnych finansujących nowe programy. Strategia w obecnej wersji daje podstawy do uzasadnienia formułowanych wniosków o dalsze środki na promocję narodowej turystyki. Obie wersje dokumentu posiadają walor programowy, a zarazem edukacyjny i informacyjny.  Wskazują przyjęte kierunki rozwoju polskiej turystyki, zawierają też wiedzę o planowanych działaniach POT, ich rodzaju i międzynarodowych rynkach mających rangę strategiczną z punktu widzenia promowania polskiej oferty usług turystycznych. Wyczerpująca wiedza w tym zakresie przydatna jest też pracownikom departamentów turystyki w instytucjach samorządowych, urzędach miejskich, gminnych, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, menedżerom zarządzającym  produktami turystycznymi.

Minister Sobierajska przybyła na posiedzenie Rady POT bezpośrednio po udziale w obradach senackiej komisji budżetu i finansów publicznych. Wiadomo już co prawda, że nakłady na rozwój turystyki nie będą w najbliższej przyszłości rosły, ale pozytywną tendencję stanowi zmiana w postrzeganiu roli turystyki w ogólnych działaniach społeczno-gospodarczych, a co za tym idzie wzrost znaczenia jej promocji. Do przeszłości należą wnioski, które padały w latach poprzednich zawierające argumenty uzasadniające likwidację POT - tej wyspecjalizowanej w promocji turystyki agendy rządowej. Pozytywne zmiany w świadomości gremiów decydujących o kierunkach rozwoju kraju następują między innymi pod wpływem działań członków Rady POT.

9 lutego br. minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha powołała Radę Polskiej Organizacji Turystycznej V Kadencji. W składzie Rady znajdują się przedstawiciele następujących instytucji i organizacji:


Administracja rządowa

1. Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu, Ministerstwo Gospodarki

2. Marcin Łata, dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

3. Magdalena Marszałkowska, dyrektor Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku, zgłoszona przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

4. Aleksandra Piątkowska, dyrektor Departamentu Administracji Publicznej i Kulturalnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

5. Anita Szczykutowicz, dyrektor Departamentu Promocji i Komunikacji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

6. Urszula Ślązak, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

II. Jednostki i ogólnopolskie reprezentacje samorządu terytorialnego

7. Jarosław Charłampowicz, prezes Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, zgłoszony przez Prezydenta Miasta Jelenia Góra

8. Marta Chełkowska, dyrektor Departamentu Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

9. Piotr Franaszek, dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

10. Olgierd Geblewicz, marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

11. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Miasta Zabrze

12. Anna Wasilewska, członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

III. Samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy, przewoźnicy oraz stowarzyszenia działające w dziedzinie turystyki

13. Małgorzata Chechlińska, prezes Zarządu Polskiego Związku Prywatnych Pracodawców Turystyki,

14. Michał Jaszczyk, prokurent Spółki, Szef Pionu Handlowego, PLL LOT S.A.,

15. Jan Korsak, prezes, Polskiej Izby Turystyki,

16. Sylwester Pawłowski, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, zgłoszony przez Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych,

17. Andrzej Saja, wiceprezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego,

18. Andrzej Szymański, sekretarz Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

Piąta Kadencja Rady POT rozpoczęła się  9 lutego 2012 i potrwa do 8 lutego 2015 r.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit