Obrady zespołów tematycznych POT i ROT

Do zadania przystąpmy razem i - razem je zrealizujmy

Do_zadania_przystapmy_razem

W przeddzień oficjalnej prezentacji rozpoczynającej projekt „Promujmy Polskę Razem”, odbyło się w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej spotkanie wspólnych tematycznych zespołów roboczych powołanych przez POT i regionalne organizacje turystyczne.

Pierwsze w tym roku obrady były także pierwszymi, które poświęcono omówieniu zakresu i postępu prac nad tym przełomowym dla polskiej turystyki projektem wykorzystującym fundusze unijne w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 6.3. Prowadził je kierownik projektu Piotr Tatara, uczestniczyli koordynatorzy komponentów: Anna Cichońska, wicedyrektor Departamentu Planowania Marketingowego; Magdalena Krucz, wicedyrektor Departamentu Instrumentów Marketingowych; Cezary Molski, wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej; Maria Lichota i Jacek Olszewski, eksperci-doradcy w DPM oraz Jerzy Moskała, dyrektor Departamentu Nowych Technologii.

- Praca nad realizacją projektu „Promujmy Polskę Razem” przyniesie założone efekty, jeśli do zadania razem przystąpimy i razem je zrealizujemy – zwrócił się Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznych do przedstawicieli regionalnych organizacji turystycznych. - Po raz pierwszy mamy okazję realizować przedsięwzięcie promocyjne angażując w nie tak duże środki. Bez współpracy pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną i organizacjami regionalnymi projekty promocji Polski, podobnie jak i promocji regionów,  powieść się nie mogą – mówił prezes POT. Wyraził też przekonanie, że powołanie zespołów roboczych przyczyni się do lepszego wykorzystania środków przeznaczanych przez POT na promowanie narodowej turystyki w połączeniu z kwotami, jakie angażowane są na promowanie turystyki bezpośrednio w regionach.

Beneficjentem wartego 30 mln euro projektu „Promujmy Polskę Razem” jest POT, lecz partnerzy, organizacje regionalne mogą ze swej strony przyłączyć się do zaplanowanych działań, wzmocnić je i wzbogacać o spójne inicjatywy towarzyszące.

Kampania obejmie głównie wybrane rynki zagraniczne. Wynika to z faktu, że zaangażowane środki finansowe pochodzą z Działania 6.3 umiejscowionego w priorytecie „Polska na rynkach międzynarodowych”. Sukces kampanii ma jednakże szansę podnieść także zainteresowanie rodaków turystyką krajową oraz dobitniej zwrócić uwagę na rangę turystyki, ważnego działu gospodarki wnoszącego sześcioprocentowy wkład do narodowego PKB gremiom decydującym o kierunkach rozwoju Polski.

Projekt „Promujmy Polskę Razem” składa się z trzech komponentów. Komponent A obejmuje działania promocyjne na strategicznych rynkach zagranicznych, takich jak Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia,  Belgia,  Szwecja, Dania oraz na rynku polskim. Celem komponentu B jest przede wszystkim podniesienie jakości obsługi turystów za pomocą rozwiązań systemowych, wykorzystujących najnowsze technologie, zaś komponentu C - pozyskanie i upowszechnienie wiedzy marketingowej wykorzystywanej do rozwoju i promocji polskiej turystyki.

Kolejne planowane wspólne spotkania zespołów tematycznych POT i regionalnych organizacji turystycznych  będą  służyły dalszym konsultacjom i wymianie szczegółowych informacji w miarę  zaawansowania  przebiegu prac nad realizacją projektu.

Czytaj także: „Promujmy Polskę Razem”. Moment historyczny dla przyszłości polskiej turystyki

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit