Europejska sieć ekologiczna NATURA 2000 w procesie długofalowego rozwoju gmin nadmorskich Polski

Dobre praktyki w zakresie wykorzystania obszarów NATURA 2000 w turystyce

W toku obrad Od lewej: Jarosław Pawłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,

Mówca przedstawił wskazania dla rozwoju turystyki na obszarach NATURA 2000. Wśród nich poszanowanie dla zasobów przyrodniczych oraz zasad istnienia w/w obszarów; przemyślane inwestycje związane z rozwojem infrastruktury turystycznej, zgodne z wymogami obszarów, podlegające ocenie oddziaływania na środowisko; promowanie przyjaznych przyrodzie form turystyki, jak: wędrówki piesze, kajakarstwo, jeździectwo, turystyka rowerowa itd.; unikanie organizacji turystyki masowej na w/w obszarach lub organizowanie jej w ograniczonym stopniu z zachowaniem wszelkich środków ostrożności; oszczędne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi; promowanie rozbudowy urządzeń turystycznych chroniących region przed nadmierną i zbyt swobodną, bo szkodliwą dla środowiska penetracją turystyczną (wiaty, wieże widokowe, miejsca postojowe, pola biwakowe, ścieżki rowerowe, szlaki konne itp.); specjalistyczne przygotowanie oferty turystyki przyrodniczej i gospodarki turystycznej funkcjonującej zgodnie z nowymi przepisami i znanymi już zasadami zrównoważonego rozwoju; jeśli zainteresowanie danym obszarem przez turystów jest tak duże, że ich fizyczna obecność na obszarze chronionym zagraża przyrodzie, powinno się pomyśleć o przeniesieniu głównego nurtu ruchu poza obszar, np. do centrów edukacji ekologicznej, do innych atrakcji związanych z przyrodą i kulturą, ale poza obszarem; współpraca branży turystycznej i podmiotów ustawowo chroniących przyrodę. Jednocześnie przedstawił przykłady dobrych praktyk: projekt EDEN – Modelowe Destynacje Turystyczne Europy (projekt zainicjowany przez Komisję Europejską w 2006 roku, a od 2009 r. realizowany przez POT. Ideą projektu jest promowanie zrównoważonego modelu rozwoju turystycznego w całej Unii Europejskiej); Rzeczpospolita Ptasia – Najlepsza Polska Destynacja Turystyczna w 2009 roku (Inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”, której celem jest klubowe zrzeszenie miłośników ptaków odwiedzających Ujście Warty); Przykład z Wielkiej Brytanii (Środkowa Walia - Obszar chroniony Elan Valley Reservoir, miasteczko Rhyader). W podsumowaniu dr Olszewski podkreślił, że realizowanie funkcji turystycznych na tych obszarach może odbywać się pod warunkiem prowadzenia polityki tzw. „zrównoważonej turystyki”. Ten typ turystyki jest drogą do pogodzenia potrzeb ochrony walorów przyrodniczych z zainteresowaniami i potrzebami turystów i branży turystycznej, dając tym samym impuls do tworzenia zwłaszcza nowych produktów turystycznych oferowanych przez destynację. Wszystko to jednak pod warunkiem przemyślanego wykorzystania powyższych zasobów na potrzeby dzisiejszych i przyszłych turystów.

Ekologia szansą czy barierą rozwoju gmin

Elżbieta Goodderis przybliżyła założenia unijnego Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk. Prezentacji obszarów NATURA 2000 w województwie zachodniopomorskim dokonał Marcin Dziubak z Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Aktualny stan tworzenia ekologicznej sieci obszarów NATURA 2000 w województwie pomorskim przybliżył uczestnikom konferencji dr Michał Buliński z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, zaś obszary NATURA 2000 istniejące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego scharakteryzowała Eleonora Gontarska-Gajowniczek, naczelnik Wydziału Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Drugiego dnia konferencję zainicjowało wystąpienie Anny Liro, dyrektora Departamentu Obszarów NATURA 2000 w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. A. Liro omówiła koncepcję wdrażania w Polsce Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, a Andrzej Langowski z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska swoje wystąpienie poświęcił omówieniu wymogów gospodarczych, społecznych i kulturowych w świetle procesu planowania obszarów NATURA 2000.

Jarosław Pawłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego omawiając różne aspekty korelacji procesów powstawania projektu NATURA 2000 i rozwoju gmin podkreślił fakt, że na zadane pytanie – czy Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 w procesie długofalowego rozwoju gmin nadmorskich Polski jest dla tych gmin szansą czy barierą? – można pokusić się o stwierdzenie, że odpowiedź uwarunkowana jest umiejętnością pozyskania środków unijnych. Stanisław Gawłowski, wiceminister Środowiska, swoim wystąpieniem poparł wiele krytycznych głosów odnoszących się do pierwszego okresu wdrażania do praktyki założeń budowy sieci ekologicznej NATURA 2000. Podkreślił jednak, że obecnie – m.in. dzięki takim, jak ta konferencja zorganizowana przez Związek Miast i Gmin Morskich - nadrabiany jest czas i z optymizmem można spodziewać się wywiązania się Polski z unijnych zobowiązań. Z kolei przedstawiciele organizatorów zapewnili o dążeniu do kontynuacji tego typu konferencji.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit