Nowe konsorcjum „Odpoczywaj na wsi” (2)

Powołaniem sześcioosobowej Rady Programowej zakończyło się spotkanie założycielskie konsorcjum turystyki wiejskiej „Odpoczywaj na wsi", powołanego z inicjatywy Polskiej Organizacji Turystycznej przy merytorycznej współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Podobnie jak utworzone wcześniej z inicjatywy POT dwa konsorcja: „Zdrowie i Uroda"- grupujące uzdrowiska, hotele i ośrodki Wellness i Spa oraz „Polskie Szlaki Kulinarne", w których skład wchodzą podmioty mające ofertę z zakresu Kuchni Polskiej. Konsorcjum turystyki wiejskiej„Odpoczywaj na wsi" będzie miało otwartą, ogólnopolską formułę członkowską. Zaprasza do udziału wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych, przedsiębiorców, instytucje, organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju usług turystycznych na wsi, które widzą korzyści we współpracy w obrębie tego sektora turystyki.

Korzyści niezobowiązującej integracji

Konsorcjum będzie dobrowolnym, nieformalnym zrzeszeniem stawiającym sobie wspólny cel, którym jest opracowanie i realizacja strategii promocji i tworzenie warunków lepszej sprzedaży produktów polskiej turystyki wiejskiej w kraju i zagranicą - na co składa się między innymi tworzenie markowych produktów turystyki wiejskiej i ich komercjalizacja - działanie na rzecz efektywniejszego wykorzystania potencjału obszaru produktowego w regionie, upowszechnianie standardów wiejskiej bazy recepcyjnej i jakości świadczonych usług, promocja wypoczynku na wsi, a także wymiana doświadczeń i opracowywanie na tej podstawie dobrych praktyk tworzenia ofert i obsługi klientów. Wnioski kilkugodzinnej dyskusji w trakcie spotkania założycielskiego 24 czerwca, potwierdziły słuszność powołania takiego konsorcjum produktowego. Obecny na spotkaniu wiceprezes POT Bartłomiej Walas podkreślił, że trzeba wypracować mechanizmy współpracy nie tylko w zakresie promocji. – Z ośrodków zagranicznych POT napływają informacje mówiące, że obcokrajowcy są coraz bardzie zainteresowani pobytami na polskiej wsi, ale mają problem z zakupem dobrze sprofilowanej dla rynku oferty – mówił wiceprezes Walas. Pomimo, że usługi turystyki wiejskiej świadczone są na coraz wyższym poziomie, metody promocji i jej efekty w postaci poziomu sprzedaży, pozostają daleko niezadowalające w porównaniu do innych sektorów turystyki. Współdziałanie w ramach konsorcjum produktowego ułatwia promocję i podnosi sprzedaż, co potwierdzają przedsiębiorcy współpracujący w ramach konsorcjów „Zdrowie i Uroda oraz „Polskie Szlaki Kulinarne". Niezobowiązująco integrują one zarządzających tożsamymi produktami. Pozwalają na osiąganie celów poprzez wspólne przedsięwzięcia w tych obszarach i rodzajach działalności, w których uczestnicy konsorcjum, uznają współdziałanie za uzasadnione, przynoszące więcej korzyści, niż jest to możliwe do osiągnięcia indywidualnie. Trendy gospodarcze skłaniają do podejmowania współpracy. Przekonuje do niej Komisja Europejska, która uznaje konsorcja za ten typ powiązań, który sprawdza się we współczesnej gospodarce najlepiej. Stąd też na realizację projektów zgłaszanych przez nie, będą w nowej perspektywie finansowej, przede wszystkim kierowane środki unijne.

Rada Programowa i jej zaplecze

Uczestnicy założycielskiego spotkania konsorcjum „Odpoczywaj na wsi", obowiązki członków Rady Programowej powierzyli Ryszardowi Wilczyńskiemu, wojewodzie opolskiemu, inicjatorowi utworzenia „Sieci Najciekawszych Wsi", Marioli Kowalskiej, właścicielce Mazowieckiego Sioła Julianówka, przedstawicielce przedsiębiorców występujących pod marką „Hitów Turystyki Wiejskiej", Wiesławowi Czerniecowi, prezesowi Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne", Jolancie Kamienieckiej, członkini Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, Sebastianowi Wieczorkowi, wiceprezesowi Europejskiego Centrum Ekologicznego Rolnictwa i Turystyki w Polsce i Elżbiecie Dziasek z Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Filarem powstającego konsorcjum są „Hity Turystyki Wiejskiej". Projekt realizowany jest od 2012 roku przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W projekcie uczestniczą 33 gospodarstwa. Zostały one wytypowane na zlecenie ministerstwa przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki we współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi, w konsultacji z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego oraz sekretariatami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w urzędach marszałkowskich. „Hity" łączy wspólna cecha – wysoka jakość oferty usług agroturystycznych. W ramach projektu objęte one zostały działaniami promocyjnymi, które służą budowaniu rozpoznawalnej marki oraz kreowaniu turystycznego wizerunku rynku całorocznych usług obszarów wiejskich.

Z kolei Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne" ma największe doświadczenie w gronie członków konsorcjum. Działa od roku 1996 roku. Jest organizacją ogólnopolską. Patronuje 45. lokalnym i regionalnym organizacjom stowarzyszającym obiekty turystyki wiejskiej. Prowadzi szkolenia, działalność wydawniczą, podejmuje akcje promocyjne. Jednym z głównych zadań Federacji jest kategoryzacja bazy noclegowej na wsi, rekomendacja skategoryzowanych gospodarstw i ich promocja.

Pomysł utworzenia Sieci Najciekawszych Wsi Polskich wysunął a następnie zaczął konsekwencje wcielać w życie - wojewoda opolski Ryszard Wilczyński, wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE. Autor koncepcji odwołuje się do wzorów francuskich. W 1981 roku, Charles Ceyrac, burmistrz Collonges-la-Rouge w regionie Limousin, postanowił przeciwdziałać zjawisku postępującego wyludniania terenów wiejskich. Udało mu się przekonać do idei ochrony dziedzictwa kulturowego wsi, kilkudziesięciu burmistrzów francuskich gmin, którzy rok później zawiązali Stowarzyszenie Najpiękniejszych Wsi Francji. Tworzona sieć polskich najciekawszych wsi ma obejmować miejsca atrakcyjne dla turystów zainteresowanych życiem wiejskim, tradycją, ale też współczesnością mieszkańców. Przykładem takich miejscowości jest Gniewino na Pomorzu, które było centrum pobytowym drużyny Hiszpanii w trakcie Euro 2012. O zakwalifikowanie do sieci nie jest łatwo. Wsie muszą spełniać szereg warunków. Przede wszystkim wybijać się ponad przeciętność. Wyróżniać się ładem przestrzennym, cennym zasobem dziedzictwa kulturowego, zabytkami, tradycyjną, spójną zabudową, wiejskim charakterem. Posiadać infrastrukturę gwarantującą właściwy standard pobytu turystów. Wsie ocenia grono ekspertów. Geografowie, ekonomiści, urbaniści i architekci. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego jest organizacją zrzeszającą producentów. Swoją rolę widzi w wspólnym budowaniu z administracją rządową i samorządową systemu dla produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych na wzór krajów Unii Europejskiej, w których systemy jakości i ochrony produktów tradycyjnych i regionalnych były tworzone głównie przez producentów i sprzedawców lub organizacje je reprezentujące. System nie ma na celu ochrony patentowej tradycyjnych produktów regionalnych lecz ochronę ich jakości i marki. Polska ma potencjalne możliwości wytwarzania takich produktów ze względu na tradycyjne rolnictwo, rodzinne gospodarstwa rolne, czyste środowisko naturalne i bogate, zróżnicowane dziedzictwo kulturowe. Przeszkodą jest brak tradycji wytwarzania przez rolników produktu oraz sprzedaży bezpośredniej. Brak też firm zakładanych przez producentów rolnych w celu przetwarzania w tradycyjny sposób surowca przez nich produkowanego. Działania podejmowane przez izbę zmierzają do zmiany obecnej sytuacji na bliższą rozwiązaniom funkcjonującym w innych krajach europejskich.

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych powołana została w celu upowszechniania idei edukacji w gospodarstwach rolnych oraz promocji gospodarstw edukacyjnych. Stroną organizacyjną zajmuje się Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Sieć powstała w efekcie realizacji projektu „Utworzenie Sieci Agroturystycznych Gospodarstw Edukacyjnych", realizowanego w 2011 roku przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie we współpracy z wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zajmuje się promowaniem tradycji, kultury ludowej i dobrej polskiej żywności, upowszechnieniem idei edukacji. Wśród celów działania wymieniane jest podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnienie wiedzy na temat pochodzenia żywności, różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi. Udział gospodarstw w sieci jest dobrowolny i bezpłatny. Zagroda Edukacyjna musi spełniać przynajmniej dwa spośród pięciu wymienionych celów edukacyjnych - w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej; przetwórstwa płodów rolnych; świadomości ekologicznej i konsumenckiej; dziedzictwa kultury materialnej wsi; tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej. Obiekt powinien posiadać zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie. Zajęcia edukacyjne w gospodarstwach urozmaicają i wzbogacają proces kształcenia i pomagają w popularyzacji kultury wiejskiej. Dla sektora rolnego istotne jest spotkanie z przyszłymi konsumentami i wzrost zrozumienia dla sytuacji i potrzeb gospodarki wiejskiej. Uczestnicy Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych otrzymują prawo do posługiwania się logo i identyfikowania nim gospodarstw.

Głównym zadaniem, jakie stawia sobie Europejskie Centrum Ekologicznego Rolnictwa i Turystyki w Polsce jest promowanie i propagowanie turystyki w gospodarstwach ekologicznych, które dają gwarancję udanego wypoczynku, pobytu w rodzinnej atmosferze, gdzie oferowana gościom żywność pochodzi przede wszystkim z upraw zgodnych z zasadami rolnictwa ekologicznego. Turystyka ta ma alternatywny charakter wobec masowej turystyki w wielkich kurortach. Celem organizacji jest również edukacja i rozwijanie świadomości ekologicznej. Jednym z realizowanych projektów ECER jest ,,Learning the business of ecotourism" (Przygotowanie do działalności ekoturystycznej) mający zachęcić mieszkańców wsi do działalności ekoturystycznej. Prowadzony jest w ramach programu unijnego ,,Uczenie się przez całe życie" przez międzynarodowe konsorcjum, w którego skład wchodzą Uniwersytet w Warnie ,,Chernoritzets HRabar", Bułgaria; Meath Community, Rural & Social Development Partnership Ltd, Irlandia; VLVK, West Lithuania Business College, Litwa; Global Village, Maailmankylä Oy, Finlandia; ECEAT, European Centre for Ecological Agriculture & Tourism, Polska; Pikes, Pielinen Karelia Development Center Ltd, Finlandia. Europejskie Centrum Ekologicznego Rolnictwa i Turystyki jest członkiem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne".

Wypoczynek na wsi nie ogranicza się do terenu gospodarstwa agroturystycznego

Przed Radą Programową konsorcjum turystyki wiejskiej „Odpoczywaj na wsi" stoi pierwsze zadanie - opracowanie strategii działań promocyjnych i sprzedażowych, w tym konkretnego programu działania na najbliższe lata. Członkowie konsorcjum nie są w tym zdani sami na siebie. Mają do dyspozycji arsenał sprawdzonych narzędzi marketingowych POT, a także regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych. Zaliczają się do nich między innymi prezentacje ofert w ramach polskiego stoiska narodowego podczas imprez targowych w kraju i zagranicą, organizowanie podróży studyjnych dla touroperatorów i study press dla dziennikarzy, tworzenie aplikacji mobilnych, road show, zakładki na portalu polska.travel czy profili na portalach społecznościowych. W wypowiedziach osób obecnych podczas spotkania założycielskiego podkreślane było przekonanie, że członkowie konsorcjum postrzegają jego rolę w szerszej perspektywie, także, jako reprezentację środowiska turystyki wiejskiej wobec lokalnych władz. Problemów jest wiele. Na przykład taki. Turyści planujący urlopy na wsi czy krótkie weekendowe wypady, nie robią tego z myślą o przebywaniu jedynie w obrębie goszczącego ich gospodarstwa. Z reguły wybierają czynny wypoczynek, spacery po okolicy, wycieczki rowerowe. Nawet najlepsze gospodarstwo agroturystyczne nie zdobędzie klientów, jeśli zlokalizowane jest koło lasu, który przez lata służył lokalnej społeczności za wysypisko śmieci. Gestor usług agroturystycznych, we własnym zakresie nie uprzątnie hektarów lasu. Może jednak liczyć na wsparcie konsorcjum w przekonaniu władz gminy, że w interesie wszystkich jej mieszkańców jest dbanie o środowisko naturalne i rozwój usług turystyki wiejskiej. Jak dobre efekty może dać tego rodzaju współdziałanie będą mogli przekonać się członkowie konsorcjum już niebawem. Wojewoda Ryszard Wilczyński zaprosił wszystkich uczestników spotkania założycielskiego do wizyty w wybranej miejscowości „Sieci Najciekawszych Wsi" na Opolszczyźnie. Wizyta będzie jednym z punktów programu cyklu szkoleń prowadzonych przez Polską Organizację Turystyczną wspólnie z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymiw ramach projektu „Wiedza, produkt i współpraca kluczem do sukcesu w turystyce".Najbliższe, w Opolu, współorganizuje Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.

W spotkaniu założycielskim konsorcjum „Odpoczywaj na wsi" uczestniczyli - Ryszard Wilczyński, wojewoda opolski, koordynator projektu „Sieci Najciekawszych Wsi"; Anna Grygierek, burmistrz Miasta Strumień, członkini Rady POT, liderka projektu „Sieci Najciekawszych Wsi"; Wiesław Czerniec, prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne"; Sebastian Wieczorek, wiceprezes Europejskiego Centrum Ekologicznego Rolnictwa i Turystyki; Jolanta Kamieniecka, członkini Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego; Elżbieta Dziasek, centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków, liderka projektu „Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych"; Janusz Majewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Turystyki Wiejskiej, Mariola Kowalska, Mazowieckie Sioło Julianówka, liderka „Hitów Turystyki Wiejskiej"; Janusz Nowak, Agroturystka „Karczma Kaliska", przedstawiciel „Hitów Turystyki Wiejskiej", Krystyna Święcicka, „Pałac Bobrówko", przedstawicielka „Hitów Turystyki Wiejskiej"; Piotr Bielski, przedstawiciel Wacława Idziaka, koordynatora „Sieci Wsi Tematycznych". Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowały Iwona Korczak, dyrektorka Departamentu Spraw Społecznych; Katarzyna Orzechowska, liderka projektu „Odpoczywaj na Wsi", Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej; Dariusz Goszczyński, wicedyrektor Departamentu Rynków Rolnych; Magdalena Głodek, Departament Rynków Rolnych. Z ramienia Ministerstwa Sportu i Turystyki w spotkaniu wzięła udział Elżbieta Wyrwicz, wicedyrektorka Departamentu Turystyki. Spotkanie prowadzili Bartłomiej Walas, wiceprezes POT; Jacek Janowski, wicedyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT i Kamila Łuczyńska, Departament Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT, liderka projektu „Konsorcja produktowe".

Niezbędne informacje dla zainteresowanych

Do Polskiej Organizacji Turystycznej wpływają kolejne deklaracje uczestnictwa w konsorcjum turystyki wiejskiej „Odpoczywaj na wsi". Trwają uzgodnienia szczegółowych punktów regulaminu. Za ich przebieg odpowiada Departament Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT. Koordynatorka projektu „Konsorcja produktowe" Kamila Łuczyńska-Wilczek udziela wyczerpujących informacji, niezbędnych zainteresowanym, bądź jeszcze nie do końca zdecydowanym, potencjalnym przyszłym członkom. Konieczną wiedzę można uzyskać telefonując pod numer +48 (22) 536 70 86; fax. +48 (22) 536 70 04 bądź komunikując się poprzez pocztę e-mail: kamila.luczynska-wilczek@pot.gov.pl

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit