Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN

O Biebrzy można powiedzieć wszystko co „naj”

Dolina i Bagna Biebrzy

 

Laureaci drugiej krajowej edycji konkursu Eden 2010.

I miejsce - Dolina i Bagna Biebrzy (woj. podlaskie)

Większość terenu wygranej destynacji znajduje się na obszarze chronionym Biebrzańskiego Parku Narodowego, który należy do największych obszarów chronionych w Polsce. Walory przyrodnicze tego terenu obejmują płynącą na tym terenie rzekę Biebrzę, jej rozlewiska i  torfowiska, stanowiące najbardziej rozległe tereny bagienne w Polsce. Stopień ingerencji człowieka w przyrodę jest tu niewielki, a co za tym idzie zachowana jest bogata flora i fauna. Dolina Biebrzy należy również do najważniejszych w kraju i w Europie Środkowej ostoi ptaków wodno-błotnych.
Obecnie inicjatywy prywatne na tym terenie we współpracy z samorządem lokalnym oraz zarządem parku narodowego doprowadziły do przygotowania, wdrożenia i komercjalizacji produktu turystycznego, który zapewni możliwość szerszego i pełniejszego poznawania jego uroków w poszanowaniu tego unikatowego środowiska przyrodniczego.


II miejsce: Dolina Baryczy (woj. dolnośląskie)

Dolina Baryczy – rajd konnyBagna i podmokłości Doliny rzeki Baryczy będącej dopływem Odry rozciągają się na długości ponad 100 km na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska. Naturalne warunki dały nazwę rzece – słowiańskie słowo bara oznacza bowiem właśnie bagno, teren grząski i podmokły. Obecnie najcenniejszym skarbem Doliny Baryczy jest największy w Unii Europejskiej kompleks stawów rybnych i związana z nim przyroda. Dolina jest rajem dla ptaków: stwierdzono tu występowanie aż 277 gatunków ptaków, z czego 169 to gatunki lęgowe. To właśnie dzięki bogactwu ptaków i przyrodniczych siedlisk spora część obszaru Doliny Baryczy objęta jest obecnie siecią Natura 2000. Znajduje się tu również największy w Polsce park krajobrazowy, a także kilka rezerwatów przyrody, w tym rezerwat ornitologiczny o światowym znaczeniu, chroniony konwencją Ramsar. Ślady poszukiwania harmonii z naturą znaleźć można również w architekturze tych urokliwych miejsc. Budowle z naturalnych surowców i układ wielu miejscowości wkomponowanych w krajobraz stanowią o bogactwie i atrakcyjności obszaru.


 III miejsce: Międzyodrze - labirynty Doliny Dolnej Odry (woj. zachodniopomorskie)

Międzyodrze - labirynty Doliny Dolnej OdryTa największe w środkowej Europie torfowa dolina pomiędzy ramionami Wschodniej i Zachodniej Odry w ramach Niziny Szczecińskiej obejmuje swym zasięgiem niemal cały teren Międzyodrza poprzecinany siecią starorzeczy Odry, rowów i rozlewisk oraz bardziej lub mniej drożnymi kanałami o łącznej długości ponad 200 kilometrów. Cechą fizjonomiczną tego torfowiska jest stałe zabagnienie terenu i panowanie rozległych tu rzycowisk, szuwarów i wielkich kompleksów bagiennych lasów. Jest to unikatowy w skali europejskiej ekosystem - takiej flory i fauny nie spotyka się już u ujścia innych rzek Europy.

Międzyodrze zaczyna się od rozwidlenia rzeki Odry na wysokości Widuchowej przez Jezioro Dąbskie do jego północnej części - Inskiego Nurtu w kierunku Roztoki Odrzańskiej. Odrę Wschodnią od Przekopu Klucz-Ustowo do Jeziora Dąbie przyjęto nazywać Regalicą. Odra Zachodnia na długości 17 km jest rzeką graniczną. Jest to droga wodna umożliwiająca przepłynięcie barkom oraz jachtom żaglowym i motorowym poprzez niemieckie Kanały: Friedrichsthal – Hohensaten oraz Havelado Berlina i dalej kanałami do całej Europy.

Ta międzynarodowa droga wodna obejmująca Odrę Wschodnią i Zachodnią promowaną jako produkt turystyczny pt.: „Szlak wodny Berlin - Szczecin - Bałtyk” wyróżniona została w ramach programu „Turystyka Wspólna Sprawa” (2007 r.) oraz Certyfikatem POT (2008 r.).


IV miejsce: Jezioro Drawsko - przystań nad brzegiem (woj. zachodniopomorskie)

Jezioro Drawsko – regatyJezioro Drawsko ma powierzchnię 1871 ha. Jest to 12. pod względem wielkości jezioro w Polsce, a największe na Pojezierzu Drawskim i drugie pod względem głębokości w Polsce (83 m). Ma niecodzienny kształt, przypominający nieregularną gwiazdę. O jego niezwykłej atrakcyjności decyduje wiele czynników: wielkość, znaczna rozpiętość, czasami przypominające fiordy zatoki, szmaragdowy kolor wody, piaszczyste plaże i kamienne, podwodne rafy. Na jeziorze przy każdym wietrze można uprawiać żeglarstwo i windsurfing, można też spotkać licznych kajakarzy, a wędkarze i rybacy świadczą o tym, że akwen jest zasobny w ryby. Jezioro stanowi również największą atrakcją Czaplinka – małego miasteczka, w którym bogato ukształtowana rzeźba terenu, ponad 40 uroczo położonych jezior oraz okalające je lasy, stwarzają doskonałe warunki dla ludzi poszukujących spokoju, czystego powietrza, słońca, zieleni i wspaniałych przygód.


V miejsce: Pętla Żuławska (woj. pomorskie).

Pętla Żuławska - stopień Kamienna GrodzaPętlę Żuławską tworzy Delta Wisły obejmująca Żuławy Wiślane i Zalew Wiślany wraz z terenami nadbrzeżnymi. Żuławy Wiślane stanowiące deltową równinę rzeki Wisły, dzielą się na Żuławy Gdańskie rozciągające się na zachód od Wisły, Żuławy Wielkie w widłach rzek Wisły i Nogatu oraz Żuławy Elbląskie, obejmujące obszar na wschód od Nogatu z jeziorem Druzno. Jest to płaski teren, nachylony nieznacznie od strony południowej do poziomu morza, z licznymi depresjami, zagrożony powodziami. Środowisko przyrodnicze w Delcie Wisły, poprzez budowę rozległego systemu melioracyjnego, już przed wiekami zostało przetworzone. Żuławy Wiślane charakteryzuje niepowtarzalny w Polsce, przypominający Holandię, krajobraz kulturowy, który zdominowany został przez geometryczny system melioracyjny i drogowy, z pasmowymi zadrzewieniami wzdłuż rowów i kanałów oraz dróg. Zalew Wiślany oraz tereny ujściowe Wisły stanowią ostoje ptaków rangi europejskiej. Geneza powstania Mierzei Wiślanej oraz usytuowanie jej między dwoma dużymi akwenami wodnymi, wysoki stopień zalesienia przy znacznej różnorodności biologicznej decydują o wyjątkowości jej krajobrazu przyrodniczego. Podobnie wysoką estetyką krajobrazu i jego ekspozycji z wód Zalewu cechuje się Wysoczyzna Elbląska. Na tym obszarze i w jego najbliższym sąsiedztwie znajdują się dwa Parki Krajobrazowe i piętnaście obszarów chronionego krajobrazu oraz dziesięć rezerwatów przyrody. We wnętrzu Żuław utworzone zostały rezerwaty ornitologiczne „Ujście Nogatu”, „Zatoka Elbląska” i „Jezioro Druzno” oraz leśne „Las Mątawski” i „Parów Węgry”, a także florystyczny „Biała Góra”. Większa część „Pętli Żuławskiej” przebiega przez tereny Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Więcej Informacji na temat Konkursu EDEN: http://www.pot.gov.pl/wiadomosci-z-pot/konkurs-eden/ oraz http://www.edenpolska.pl/pl/konkurs-eden-2010-turystyka-wodna-rozstrzygniety/

 

---------------------------------------------------

Przypomnijmy, że konkurs na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN ma przede wszystkim na celu stworzenie europejskiej sieci uznanych i rozpoznawanych obszarów turystycznych, charakteryzujących się szczególnymi walorami dla dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Europy. Jego adresatami są kraje członkowskie UE, subregiony i społeczności lokalne rozwijające turystykę na swoim terenie w oparciu o filozofię zrównoważonego rozwoju, w tym także obszary chronione oraz będące częścią obszarów Natura 2000. Miejsca szczególnie atrakcyjne turystycznie wyłonione w danym konkursie są przez Komisję Europejską wspierane promocyjnie, mogą ubiegać się o dodatkowe środki finansowe na ten cel. Projekt EDEN został zapoczątkowany przez Komisję Europejską w 2006 r. z budżetem 1 mln euro. W pilotażowej edycji 2006/07 wzięło udział 10 krajów.

Organizatorami pierwszej polskiej edycji Konkursu w 2009 roku były Polska Organizacja Turystyczna, Ministerstwo Sportu i Turystyki, regionalne organizacje turystyczne oraz Ministerstwo Środowiska i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Edycja ta przebiegała pod hasłem rozwoju turystyki na terenach o szczególnych walorach środowiskowych, wpisując się tym samym w Program „Eko-Polska”. Laureatem został projekt Rzeczpospolita Ptasia, inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Słońska „Unitis viribus”.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit