Do 31 lipca 2011 roku można zgłaszać prace magisterskie do konkursu MSiT

O naukowy prestiż i wartościowe nagrody

Regulamin Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki

za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej

 

Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej, zwanym dalej „konkursem”.
 2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich z zakresu gospodarki turystycznej dotyczących problematyki związanej z podnoszeniem konkurencyjności polskiej oferty turystycznej na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, wynikającej
  z realizacji przyjętych przez Radę Ministrów strategicznych dokumentów w dziedzinie turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem niżej wymienionych obszarów tematycznych:
 1. hotelarstwo,
 2. wykorzystanie funduszy UE dla turystyki (analiza efektów zrealizowanych projektów),
 3.  znaczenie organizacji wielkich wydarzeń np. sportowych, kulturalnych dla gospodarki turystycznej,
 4. wpływ turystyki na rynek pracy,
 5. kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw turystycznych w Polsce,
 6. systemy zarządzania turystyką,
 7. promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie.
 1. Organizatorem konkursu jest Minister Sportu i Turystyki, zwany dalej  „Organizatorem”.
 2. Przy realizacji konkursu dopuszcza się udział Partnerów reprezentujących branżę turystyczną oraz Patronów medialnych na mocy odrębnych porozumień.
 3. Konkurs będzie przebiegał w następujących fazach:
  1. do dnia 31 lipca 2011 roku, składanie zgłoszeń do konkursu wraz z pracami magisterskimi, albo przesłanie pocztą (wtedy decyduje data stempla pocztowego);
  2. do dnia 21 listopada 2011 roku rozstrzygnięcie konkursu przez Kapitułę Konkursu;
  3. do dnia 28 listopada 2011 roku ogłoszenie wyników konkursu.

 

Uczestnicy Konkursu

§ 2

 1. Do konkursu szkoły wyższe mogą zgłaszać prace, które zostały obronione w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011 na wszystkich uczelniach państwowych
  i niepaństwowych w Polsce.
 2. Każda uczelnia może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac magisterskich, które władze uczelni uznają za twórcze, innowacyjne i zasługujące na szerokie rozpowszechnienie wśród przedsiębiorców działających w sferze usług turystycznych. Jeden promotor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 3. Z uczestnictwa w konkursie wyłączone są: 
  1. osoby zatrudnione przez Organizatora, a także ich małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, krewni boczni do czwartego stopnia i powinowaci boczni do drugiego stopnia,
  2.  osoby wchodzące w skład Kapituły Konkursowej, a także ich małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, krewni boczni do czwartego stopnia
   i powinowaci boczni do drugiego stopnia
 4. Osoby wchodzące w skład Kapituły Konkursowej nie mogą być promotorami zgłoszonych prac.

 

Zasady Konkursu

§ 3

 1. Przystąpienie do konkursu polega na dostarczeniu bezpośrednio lub przesłaniu pocztą
  w terminie do dnia 31 lipca 2011 r. (w przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego) zgłoszenia konkursowego, zawierającego pracę magisterską.
 2. Zgłoszenia należy dostarczyć na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki; Departament Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-821 Warszawa, z dopiskiem „konkurs na pracę magisterską”.
 3. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
  1. pracę magisterską w wersji elektronicznej w formacie doc lub pdf na nośniku CD lub DVD,
  2. potwierdzenie obrony pracy lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra wydane przez uczelnię (Sekretariat studiów lub Dziekanat),
  3. recenzję pracy dokonaną przez promotora,
  4. wypełnioną kartę zgłoszeniową (wzór dostępny na stronie www.msport.gov.pl),
  5. jednostronicowe streszczenie pracy,
  6. oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na publikację pracy przez Organizatora po korekcie redakcyjnej,
  7. podpisane oświadczenie uczestnika, którego treść stanowi załącznik
   do niniejszego regulaminu.
 4. Prace magisterskie o innej tematyce niż określona w § 1ust. 2 niniejszego regulaminu nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 5. Z dniem przystąpienia do konkursu, uczestnik zobowiązuje się przenieść nieodpłatnie na Organizatora licencję na korzystanie z pracy magisterskiej dostarczonej Organizatorowi wraz z prawem do dokonywania w niej zmian oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, na polach eksploatacji określonych
  w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) w szczególności na polu eksploatacji związanym
  z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową, w tym prawo do:
  1. wyłącznego używania i wykorzystania we wszelkiej działalności promocyjnej reklamowej, informacyjnej i usługowej,
  2. utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi, elektronicznymi,
  3. zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu utworów na nośnikach elektronicznych,
  4. publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,
  5. nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,
  6. wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych i reklamowych,
  7. wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet,
  8. najmu, dzierżawy i użyczenia.
 6. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy magisterskiej nadesłanej wraz
  ze zgłoszeniem konkursowym.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

§ 4

 1. Konkurs odbędzie się jeśli do Organizatora wpłynie minimum osiem prac spełniających wymogi określone w § 1 ust. 2 oraz § 3 ust. 1-3 regulaminu.
 2. Decyzja o unieważnieniu Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora www.msport.gov.pl
 3. Nad przebiegiem konkursu czuwa Kapituła Konkursu - zwana dalej Kapitułą - wyłoniona przez Organizatora, składająca się z przedstawicieli:
  1. branży turystycznej (3 osoby),
  2. kadry naukowo-dydaktycznej uczelni (4 osoby),
  3. kierownictwa Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki (1 osoba).
  4. Członek Kapituły wyraża pisemną zgodę na udział w pracach Kapituły. Członkowi kapituły przysługuje zwrot kosztów przejazdu pociągiem oraz środkami komunikacji miejskiej z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Kapituły na podstawie zestawień przedstawionych do zatwierdzenia i zawierających w szczególności bilety na przejazdy stanowiące dowód potwierdzenia poniesionych kosztów przejazdu.
  5. Dla ważności podejmowanych rozstrzygnięć przez Kapitułę potrzebne jest kworum
   5 członków Kapituły.
  6. Z prac Kapituły sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni członkowie Kapituły.
  7. Kapituła dokonuje oceny prac i wskazuje laureata lub laureatów konkursu, których przedstawia do akceptacji Organizatorowi.
  8. Przy wyłanianiu laureata lub laureatów Kapituła bierze pod uwagę takie czynniki, jak:
   1. jakość merytoryczną pracy, w szczególności:
    1. istotność tematu pracy, uzasadnienie jego podjęcia przez autora pracy;
    2. teoretyczną i praktyczną przydatność pracy;
    3. badania własne;
    4. oryginalność i innowacyjność pracy;
    5. edytorski poziom pracy;
    6. znajomość literatury przedmiotu i umiejętność jej wykorzystania;
    7. nowatorski i twórczy charakter pracy.
 1. Od rozstrzygnięć Kapituły odwołanie nie przysługuje.
 2. Organizator akceptuje wskazanie Kapituły, o którym mowa w ust. 6 albo podejmuje decyzję o unieważnieniu konkursu.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej Organizatora www.msport.gov.pl .
 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody oraz o terminie i miejscu wręczenia nagrody telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 5. Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub nieterminowe zgłoszenia do konkursu.

 

Nagroda

§ 5

 1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne w następującej wysokości (netto):
 2. Promotorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne
  w następującej wysokości (netto):
 3. Nagrodzone prace konkursowe mogą być opublikowane na koszt Organizatora i szeroko rozpowszechnione.
 4. Uczelnie reprezentowane przez laureatów konkursu uzyskają preferencje w ubieganiu się o możliwość realizacji praktyk studenckich w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Departamencie Turystyki.
 • I nagroda   5 000zł (pięć tysięcy złotych),
 • II nagroda  3 000zł (trzy tysiące złotych),
 • III nagroda 2 000zł (dwa tysiące złotych).
 • I nagroda   3 000zł (trzy tysiące złotych),
 • II nagroda  2 000zł (dwa tysiące złotych),
 • III nagroda 1 000zł (jeden tysiąc złotych).

 

Zasady opodatkowania

§ 6

Nagroda w konkursie jest przychodem ze źródła określonego w artykule 10 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 51, poz. 307 ze zm.) i jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% Nagrody zgodnie z artykułem 30 ust. 1 pkt 2) powołanej ustawy.

 

Postanowienia końcowe

§ 7

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.
 2. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku otrzymania przez Organizatora lub któregokolwiek z członków Kapituły informacji, że nagrodzona praca stanowi plagiat i/lub w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu Organizatorowi lub na mocy jego decyzji Kapitule przysługuje prawo do wstrzymania się z przekazaniem nagrody
  do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy przekazania nagrody danemu uczestnikowi i przekazania jej na rzecz innego uczestnika Konkursu lub do podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w ogóle, bądź w przypadku nagród już przekazanych – domagania się ich zwrotu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z komunikacją, przesyłaniem zgłoszeń konkursowych bądź w jakikolwiek inny sposób wpływające na wynik konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na zorganizowanie konkursu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody.
 7. W przypadku nie przyjęcia nagrody przez zwycięzcę konkursu w terminie określonym w zawiadomieniu bądź braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą konkursu przez kolejne 30 dni prawo zwycięzcy do nagrody wygasa.
 8. Organizator zapewnia, iż informacje o pracach nie nagrodzonych oraz ich autorach nie będą podawane do publicznej wiadomości.
 9. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

10.  Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)

11.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

12.  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Organizatora.

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit