Konferencja pod patronatem POT i medialnym patronatem „Aktualności Turystycznych”

O turystyce wodnej w Augustowie

Konferencja „Turystyka wodna w Polsce – wyzwania zrównoważonego rozwoju”. Od lewej Kazimierz Kożuchowski, burmistrz Miasta Augustowa; Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej; Katarzyna Sobierajska, podsekretarz w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Pod honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, Marszałka Województwa Podlaskiego, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiej Izby Turystyki oraz medialnym patronatem „Aktualności Turystycznych”,  w Augustowie odbyła się trzydniowa, cykliczna impreza  turystyczno-sportowa pn.: „IV Spływ i Zawody Kajakowe Branży Turystycznej”. Rozpoczęła ją konferencja „Turystyka wodna w Polsce – wyzwania zrównoważonego rozwoju”.

Augustowskie spotkanie branży turystycznej zostało po raz czwarty zorganizowane przez Polską Izbę Turystyki Oddział Podlaski, Urząd Miejski w Augustowie oraz Przedsiębiorstwo Turystyczne SZOT z Augustowa. Program konferencji „Turystyka wodna w Polsce – wyzwania zrównoważonego rozwoju” powstał we współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej, Oddziału Podlaskiego Polskiej Izby Turystyki, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Konferencja była dofinansowana ze środków Komisji Europejskiej.

Tematyka proponowana przez Komisję Europejską

W konferencji i spotkaniu branży turystycznej w Augustowie uczestniczyli między innymi Katarzyna Sobierajska, podsekretarz w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Jan Korsak, prezes Polskiej Izby Turystyki, Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, posłowie na Sejm RP Leszek Cieślik i Jan Kamiński, Kazimierz Kożuchowski, burmistrz Miasta Augustowa,  Andrzej Tereszkowski, wiceprezes ZG PTTK, Franciszek Wiśniewski, starosta augustowski, Eugeniusz Ławreniuk, prezes oddziału podlaskiego PIT, Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Urząd Marszałkowski Białystok, Jadwiga Dąbrowska, dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, przedstawiciele przedsiębiorstw i organizacji turystycznych, ogólnopolskiej branży turystycznej oraz  mediów i prasy turystycznej. Moderatorem konferencji był Cezary Molski, wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej POT

Temat konferencji był zgodny z tegoroczną tematyką proponowaną przez Komisję Europejską w ramach programu EDEN Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne i edycji konkursu, którego hasłem przewodnim jest „Turystyka wodna”.

Filozofia zrównoważonego rozwoju

- Turystykę wodną należy postrzegać, jako element szerszego zbioru, jakim jest turystka aktywna. Może ona stanowić indywidualną treść produktów turystycznych lub ich część. Realizacja zadań związanych z turystyką wodną i jej zrównoważonego rozwoju jest jednym z priorytetów wynikających między innymi z  przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu „Kierunki rozwoju turystyki do roku 2015” oraz strategicznych dokumentów Komisji Europejskiej – mówiła wiceminister Katarzyna Sobierajska ujmując w przekrojowej prezentacji realizowane obecnie  programy rządowe nie tylko w zakresie turystyki, ale też udrożnienia i budowy infrastruktury, w tym programy dla Odry oraz Wisły i dorzeczy do roku 2020.

W tym roku Komisja Europejska postanowiła poświęcić turystyce wodnej konkurs Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN. Koordynatorem konkursu w Polsce jest we  współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki  - Polska Organizacja Turystyczna. - Konkurs na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN ma przede wszystkim na celu stworzenie europejskiej sieci uznanych i rozpoznawanych obszarów turystycznych, charakteryzujących się szczególnymi walorami dla dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Europy – mówiła wiceprezes POT Elżbieta Wąsowicz-Zaborek. Jego adresatami są kraje członkowskie UE, subregiony i społeczności lokalne rozwijające turystykę na swoim terenie w oparciu o filozofię zrównoważonego rozwoju, w tym także obszary chronione oraz będące częścią obszarów Natura 2000. Wyłonione w danym konkursie miejsca szczególnie atrakcyjne turystycznie są przez Komisję Europejską wspierane promocyjnie, mogą ubiegać się o dodatkowe środki finansowe na ten cel.

Projekt EDEN został zapoczątkowany przez Komisję Europejską w 2006 r. z budżetem 1 mln euro. W pilotażowej edycji 2006/07 wzięło udział 10 krajów. Organizatorami pierwszej polskiej edycji Konkursu w 2009 roku były Polska Organizacja Turystyczna, Ministerstwo Sportu i Turystyki, regionalne organizacje turystyczne oraz Ministerstwo Środowiska i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Edycja ta przebiegała pod hasłem rozwoju turystyki na terenach o szczególnych walorach środowiskowych, wpisując się tym samym w Program „Eko-Polska”.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit