Najlepsze prace magisterskie z zakresu gospodarki turystycznej

Od profesjonalizmu kadr zależy przyszłość gospodarki turystycznej

Kamila Kobusińska, tegoroczna laureatka Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki Turystycznej i wiceminister Katarzyna Sobierajska / fot.: Archiwum POT

Kamila Kobusińska została tegoroczną laureatką Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej. Nagrodzona praca nosząca tytuł  „Rola produktu w konkurowaniu gospodarstw agroturystycznych (na przykładzie województwa dolnośląskiego i lubelskiego)” napisana została pod kierunkiem dr Lucyny Przezbórskiej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Tegorocznym magistrantom nagrodzonym w ósmej edycji konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą prace magisterską z zakresu gospodarki turystycznej uroczyście wręczane nagrody kojarzyć się będą ze Świętami. Z rąk wiceminister Katarzyny Sobierajskiej laureaci odebrali je 13 grudnia w pięknie zaaranżowanej świątecznymi ozdobami sali warszawskiego Nowotelu Airport. Aktualności Turystyczne objęły VIII edycję Konkursu patronatem medialnym.

Twórcze, innowacyjne, wartościowe dla przedsiębiorców turystycznych

Kapituła wyłoniona przez Ministra Sportu i Turystyki, w której skład wchodzą osoby reprezentujące branżę turystyczną, kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni wyższych i kierownictwa Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki - oceniła zgłoszone do konkursu prace obronione w roku akademickim 2008/2009 i 2009/2010 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce. Zgodnie z regulaminem uczelnie mogły zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac magisterskich uznanych przez władze uczelni za twórcze, innowacyjne i zasługujące na szerokie rozpowszechnienie wśród przedsiębiorców działających w sferze usług turystycznych. W sumie w trakcie dotychczasowych ośmiu edycji, wpłynęło blisko sto prac magisterskich.

W efekcie konkursu wyłonione zostały  najlepsze prace magisterskie, których autorzy podjęli tematykę związaną z podnoszeniem konkurencyjności polskiej oferty turystycznej na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, wynikającej z realizacji przyjętych przez Radę Ministrów strategicznych dokumentów w dziedzinie turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem analizy rezultatów wykorzystania funduszy UE dla turystyki, znaczenia organizacji wielkich wydarzeń dla gospodarki turystycznej, wpływu turystyki na rynek pracy, kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw turystycznych w Polsce, systemów zarządzania turystyką, promocji Polski  jako kraju atrakcyjnego turystycznie. Organizowany przez MSiT konkurs jest jednym z szeregu podejmowanych przedsięwzięć  mających na celu podnoszenie jakości kształcenia profesjonalnych kadr dla turystyki. Wpisuje się on wyraziście w harmonogram działań nie tylko w dziedzinie turystyki, ale i polskiej nauki.

Poziom kształcenia priorytetem strategii Unii Europejskiej

- Dynamiczny rozwój turystyki wzmaga zapotrzebowanie na kadrę charakteryzującą się wysokim poziomem wiedzy – mówiła Katarzyna Sobierajska do laureatów i gości zgromadzonych na uroczystości w Nowotelu Airport.  - To wydarzenie i ten konkurs ma wymiar szczególny. Zainteresowanie konkursem w każdej edycji wzrasta, podobnie jakość prac. Świadczy to dobrze o poziomie poszczególnych uczelni, z których wywodzą się magistranci, ale także o poziomie kształcenia kadr w turystyce. Dbałość o wysoki poziom edukacji jest jednym z podstawowych zadań nie tylko resortu sportu i turystyki, ale także resortu nauki i szkolnictwa wyższego. Poziom kształcenia jest jednym z głównych priorytetów w strategii Unii Europejskiej i nowej strategii Europa 2020 – przypomniała minister Sobierajska.

Wartościowy wkład w sferze teorii i praktyki

Przewodnicząca kapituły konkursu, prof. Anna Nowakowska wskazała na istotny dla branży turystycznej i przedsiębiorców aspekt konkursu, jakim są jego praktyczne wartości. - Członkami jury są także praktycy. Ustalając kryteria, którymi będziemy posługiwali się w oceniając prace zwracamy uwagę nie tylko na aspekty tematyczne, ale w dużej  mierze praktyczne korzyści, które z tych prac mogą odnieść przedsiębiorcy. Kierunek, który obraliśmy może w przyszłości służyć dalszemu rozwojowi nie tylko sfery teorii, ale również praktyki gospodarczej w zakresie turystyki – stwierdziła prof. Nowakowska.

Dowodem uznania ze strony przedsiębiorców sektora hotelarskiego dla laureatki tegorocznej edycji konkursu Kamili Kobusińskiej była nagroda specjalna ufundowana przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego. Wręczył ją prezes Aleksander Pietyra.

- Branża hotelarska docenia, jak ważnym elementem jest kształcenie kadr, od których zależy przyszłość tego działu gospodarki – mówił Aleksander Pietyra. - Turystyka i hotelarstwo mają przyszłość, ale zdajemy sobie sprawę, że budować ją mogą jedynie profesjonalnie przygotowani pracownicy. Potrzebujemy dopływu młodych ludzi, dobrze wykształconych, zmotywowanych, wybierających ten zawód świadomie, a nie z przypadku. W takiej pozytywnej selekcji i motywacji pomaga konkurs o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki – powiedział prezes Pietyra, który jednocześnie nie krył pewnego ubolewania, że druga z nagród ufundowanych przez izbę hotelarską nie mogła zostać przyznana żadnemu z magistrantów. Dziedziną, której dotyczyła było bowiem hotelarstwo. Tego zaś tematu żaden z magistrantów tym razem nie podjął.  – Myślę, że w dziewiątej edycji nagroda przypadnie autorowi wartościowej pracy z tego zakresu. Zachęcam do badań i studiów w tym zakresie oraz zgłaszanie prac do konkursu - zwrócił się do studiującej młodzieży i nauczycieli akademickiej  Aleksander Pietyra.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit