Piąta kadencja miała wymiar szczególny

Minister Andrzej Biernat w uznaniu efektów pracy wręczył przewodniczącemu Janowi Rady POT Korsakowi i wszystkim jej członkom, dyplomy z osobistym podziękowaniem za wkład w promowanie polskiej turystyki

5 lutego, pod przewodnictwem Jana Korsaka, na swoim ostatnim posiedzeniu zebrali się członkowie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej kończący piątą, trzyletnią kadencję. W skład tego ważnego dla narodowej turystyki, społecznego organu (członkowie nie pobierają wynagrodzeń za swoją pracę) wchodzą przedstawiciele administracji państwowej, instytucji samorządu terytorialnego oraz samorządu przedsiębiorców turystycznych.

W spotkaniu uczestniczyli minister Sportu i Turystyki Andrzej Biernat, wiceminister Tomasz Jędrzejczak oraz przedstawiciele kierownictwa POT, prezes Rafał Szmytke, wiceprezes Bartłomiej Walas i dyrektorka Biura Finansowego POT Halina Trojanowska.

W pierwszej części posiedzenie miało charakter roboczy. Głosowano między innymi poprawki do ostatecznej wersji sprawozdania Rady POT. Opracowany dokument został oficjalnie przekazany przez przewodniczącego Jana Korsaka na ręce ministra Andrzeja Biernata. Nie ulega wątpliwości, że członkom wszystkich ubiegłych kadencji należą się słowa uznania. Przypadały one w zmiennych, niekiedy nad wyraz trudnych latach dla polskiej turystyki. Piąta kadencja miała jednak wymiar szczególny. Był to przede wszystkim okres wykorzystania środków unijnych. Dzięki nim udało się przeprowadzić największe jak dotąd kampanie promujące Polskę i polską turystykę. Polska Organizacja Turystyczna zrealizowała między innymi multimedialne kampanie zagraniczne „Feel Invited" oraz „Polska. Come and find your story". W akcjach promujących za granicą walory turystyczne naszego kraju, skutecznie wykorzystane też zostało zainteresowanie organizowanymi w Polsce międzynarodowymi imprezami sportowymi, mistrzostwami Europy w piłce nożnej i rywalizacją najlepszych męskich drużyn siatkarskich świata. Podejmowano wiele działań otwierających oczy rodakom na często niedoceniane uroki i wartości turystyczne ojczystego kraju, wyróżniały się miedzy innymi kampanie medialne pod nazwą „Piękny Wschód" czy „Bajkowy urlop w Polsce". Wszystkie akcje trafiały do wyobraźni odbiorców, zapadały w pamięć, były pełne inwencji, dowcipne, przekonywujące. Zyskały wysokie oceny branży turystycznej i specjalistów rynku reklamowego. Przy ich realizacji zastosowano wiele niekonwencjonalnych pomysłów, innowacyjnych narzędzi i technik marketingowych. Prezes POT Rafał Szmytke podkreślał wsparcie i merytoryczną pomoc udzielaną przez Radę POT, które były niezwykle istotne dla powodzenia podejmowanych przedsięwzięć. Członkowie Rady piątej kadencji nie ograniczali się do zadań wynikających wprost z postanowień ustawy. Występowali z wieloma inicjatywami dotyczącymi spraw wymagających interwencji. Przykładem może być podjęty przez Radę, przedstawiony Ministerstwu Spraw Zagranicznych, i wspólnie rozwiązany, problem występujących wad w procedurach administracyjnych przyznawania wiz turystom z krajów nienależących do strefy Schengen. Zjawisko dotyczyło zwłaszcza turystów z Rosji, Białorusi i Ukrainy korzystających z usług touroperatorskich.

Minister Biernat w uznaniu efektów pracy wręczył członkom Rady POT dyplomy z osobistym podziękowaniem za wkład w promowanie polskiej turystyki, wyraził jednocześnie nadzieję, że w przyszłości, nadal z równym zaangażowaniem, wspierać będą rozwój gospodarki turystycznej w Polsce. Przyszłość powracała w wielu wypowiedziach uczestników spotkania. Wiceminister Jędrzejczak potwierdził, że nadal niedoceniana jest rola turystyki w gospodarce narodowej. Nakłady na promocję turystyki są wciąż nieproporcjonalnie niskie w stosunku do wpływów wnoszonych przez turystykę do narodowego PKB. Zmiana tych dysproporcji leży w interesie wszystkich sektorów korzystających na wzroście ruchu turystycznego toteż powinny one mieć większy udział w kosztach promocji. Jak wynika z deklaracji złożonych przez wiceministra Jędrzejczaka, podejmowane będą starania, aby budżet POT wzrósł w najbliższych latach, jest to tym istotniejsze, że Komisja Europejska nie uwzględniła w perspektywie finansowej na najbliższe lata finansowego wsparcia promocji i inwestycji w turystykę.

W skład Rady POT V Kadencji powołanej 9 lutego 2012 roku weszli przedstawiciele następujących instytucji i organizacji:

Administracja rządowa

Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu, Ministerstwo Gospodarki

Marcin Łata, dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Magdalena Marszałkowska, dyrektor Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku, zgłoszona przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Aleksandra Piątkowska, dyrektor Departamentu Administracji Publicznej i Kulturalnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

Anita Szczykutowicz, dyrektor Departamentu Promocji i Komunikacji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Urszula Ślązak, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

II. Jednostki i ogólnopolskie reprezentacje samorządu terytorialnego

Jarosław Charłampowicz, prezes Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, zgłoszony przez Prezydenta Miasta Jelenia Góra

Marta Chełkowska, dyrektor Departamentu Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Piotr Franaszek, dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Olgierd Geblewicz, marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Miasta Zabrze

Anna Wasilewska, członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

III. Samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy, przewoźnicy oraz stowarzyszenia działające w dziedzinie turystyki

Małgorzata Chechlińska, prezes Zarządu Polskiego Związku Prywatnych Pracodawców Turystyki,

Michał Jaszczyk, prokurent Spółki, Szef Pionu Handlowego, PLL LOT S.A.,

Jan Korsak, prezes, Polskiej Izby Turystyki,

Sylwester Pawłowski, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, zgłoszony przez Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych,

Andrzej Saja, wiceprezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego,

Andrzej Szymański, sekretarz Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit