Do 16 października zgłoszenia prac magisterskich do konkursu „Teraz Polska Promocja”

Piękne zwieńczenie studiów i świetny start do kariery

Polska Organizacja Turystyczna jest współorganizatorem konkursu na najlepszą pracę magisterską „Teraz Polska Promocja”. Zainaugurowano trzecią już edycję konkursu powiększającego dorobek naukowy poświecony zagadnieniom promocji Polski. Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego.

Autorzy najlepszych prac magisterskich otrzymają nagrody pieniężne. Łączna ich wartość to prawie 50 tys. zł. Oprócz nagród finansowych przyznane będą także atrakcyjne staże, praktyki, a wyróżnione prace będą miały szanse na publikacje. Organizatorzy czekają na zgłoszenia prac do 16 października 2009 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystej gali w pierwszej połowie grudnia.                                                                                                                                                                                                                                 
Obok POT do gremium organizacyjnego weszły Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad projektem objęli Prezydent RP, Minister Gospodarki, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Sportu i Turystyki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowy Bank Polski. Wśród partnerów znajdują się między innymi największe warszawskie uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska Akademia Nauk, a także Giełda Papierów Wartościowych oraz Deutsche Bank. Patronem Medialnym jest TVP Info.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Tematem konkursu jest szeroko rozumiana promocja Polski – od zagranicznego wizerunku naszego kraju, przez promocję gospodarczą w tym eksport, inwestycje i turystykę, po promocję produktów regionalnych, kultury, czy sportu. Kapituła Konkursu nagradza prace nie tylko oparte na poprawnej metodologii badawczej, ale przede wszystkim prezentujące oryginalne wnioski, które mogą być z pożytkiem wdrażane w promocji Polski. Organizatorzy chcą pokazać, że dobra praca magisterska z zakresu promocji Polski to nie tylko piękne zwieńczenie studiów, ale także świetny start do kariery. To jest obszar, w którym będzie rosło zapotrzebowanie na dobrze wykształconych i dobrze opłacanych specjalistów, także z uwagi na spore środki unijne przeznaczone na działania promujące polską gospodarkę, kulturę i naukę.                                                                                                                                                
Karta zgłoszeniowa … pobierz >>
Regulamin konkursu ... pobierz >>

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ
TERAZ POLSKA PROMOCJAKONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ
DOTYCZĄCĄ PROMOCJI POLSKI


III EDYCJA (2009)
projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku PolskiegoROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4
ROZDZIAŁ II. ORGANIZATORZY, PATRONI HONOROWI, PARTNERZY HONOROWI
I PARTNERZY KONKURSU 5
ROZDZIAŁ III. PRZEDMIOT KONKURSU 7
ROZDZIAŁ IV. NAGRODY DLA AUTORÓW PRAC MAGISTERSKICH 9
ROZDZIAŁ V. ZGŁASZANIE PRAC DO KONKURSU 10
ROZDZIAŁ VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 11
ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 14

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
Tworzy się regulamin III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji Polski, pod nazwą Konkurs „Teraz Polska Promocja”, zwanego dalej „Konkursem”.
§ 2
Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§ 3
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego oraz na stronie internetowej www.terazpolska.pl.
§ 4
Uczestnikiem III edycji Konkursu może być absolwent szkoły wyższej zgodnie z ustawą z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), który obronił pracę magisterską o tematyce określonej w § 11 Regulaminu.

Rozdział II. Organizatorzy, Patroni Honorowi, Partnerzy Honorowi i Partnerzy Konkursu

§ 5
1. Organizatorem i inicjatorem Konkursu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Trębackiej 4, zwana dalej „Fundacją”.
2. Współorganizatorami Konkursu są:
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 12, zwana dalej „PAIiIZ”,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83, zwana dalej „PARP”,
Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8,
zwana dalej „POT”.
3. Fundacja, PAIiIZ, PARP i POT zwani są dalej łącznie „Organizatorami”.
4. Konkurs jest elementem Programu „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy” organizowanego przez Fundację.
§ 6
Patronami Honorowymi Konkursu są: Minister Gospodarki (zwany dalej „MG”), Minister Sportu
i Turystyki (zwany dalej „MSiT”), Minister Spraw Zagranicznych (zwany dalej „MSZ”), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zwany dalej „MRiRW”), Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zwany dalej „MKiDN”), Narodowy Bank Polski (zwany dalej „NBP”) oraz Prezydent RP.
§ 7
Partnerami Honorowymi Konkursu są: Uniwersytet Warszawski (zwany dalej „UW”), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (zwana dalej „SGH”), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie (zwana dalej „SGGW”) oraz Polska Akademia Nauk (zwana dalej „PAN”).
§ 8
Partnerami Konkursu są: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (zwany dalej „WNE UW”), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (zwany dalej „WZ UW”), Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (zwany dalej „INE PAN”), Brief for Poland (zwany dalej „B4P”), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (zwana dalej „GPW”) oraz Deutsche Bank PBC S.A. (zwany dalej „Deutsche Bank”).
§ 9
Patronami Honorowymi, Partnerami Honorowymi i Partnerami Konkursu mogą być inne podmioty na mocy odrębnych porozumień zawartych przez Fundację w porozumieniu z pozostałymi Organizatorami.

§ 10
1. Organem doradczym, programowym i opiniodawczym Konkursu jest Rada Konkursu.
2. W skład Rady Konkursu wchodzą przedstawiciele Organizatorów, Patronów Honorowych, Partnerów Honorowych i Partnerów Konkursu.
3. Przewodniczącym Rady Konkursu jest prof. dr hab. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk.
Rozdział III. Przedmiot Konkursu

§ 11
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich z zakresu tematu Konkursu, obronionych w szkołach wyższych określonych w § 4 Regulaminu.
2. Tematem Konkursu jest promocja Polski, a w tym promocja ogólna (wizerunkowa), gospodarcza, rolno-spożywcza, turystyczna, sportowa, kulturalna i naukowa Polski oraz jej regionów w kraju i na świecie. Temat Konkursu obejmuje między innymi (nie wyłącznie) następujące zagadnienia:
1) Rola Parków Technologicznych w przyciąganiu nowoczesnych technologii do Polski,
2) Skuteczność marketingu inwestycyjnego w krajach Unii Europejskiej,
3) Inwestycje zagraniczne w rozwoju różnych sektorów gospodarki,
4) Skuteczność zachęt inwestycyjnych w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
5) Rola Specjalnych Stref Ekonomicznych,
6) Nowoczesne metody promocji polskiego eksportu,
7) Działalność eksportowa polskich przedsiębiorstw,
8) Przedsiębiorczość i jej rola w marketingu terytorialnym,
9) Polskie MŚP na rynkach zagranicznych (eksport i inwestycje zagraniczne),
10) Polska marka narodowa, polska marka handlowa „made in Poland”,
11) Działania na rzecz poprawy polskiego wizerunku w świecie,
12) Promocja polskich miast i regionów,
13) Wyzwania rozwojowe polskich regionów,
14) Poszukiwanie i wzmacnianie przewag konkurencyjnych polskich regionów oraz ich promocja,
15) Promocja Polski w stosunkach międzynarodowych i poprzez działania dyplomatyczne,
16) Polska dyplomacja ekonomiczna,
17) Promocja polskiej kultury oraz promocja miejsc poprzez kulturę,
18) Polskie branże/firmy/produkty flagowe i ich promocja w świecie,
19) Promocja branży rolno-spożywczej: produktów, wizerunku, marki eksportowej,
20) Ekonomika i/lub promocja polskich produktów i usług regionalnych i tradycyjnych,
21) Rozwój obszarów wiejskich ze wsparciem metod marketingu miejsc
22) Polska turystyka – wyzwania rozwojowe, konkurencyjność i atrakcyjność oferty,
23) Nowoczesne narzędzia i metody promocji turystycznej Polski,
24) Turystyczna marka regionów i miast Polski,
25) Gospodarcza promocja Polski a konkurencyjność i rozwój gospodarczy,
26) Znaczenie EURO 2012 i innych wydarzeń dla promocji Polski,
27) Rola bankowości, rynków kapitałowych i pieniężnych w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski,
28) Rola Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w pozyskiwaniu kapitału na rozwój polskiej gospodarki,
29) Rola rynków finansowych we współczesnej historii gospodarczej Polski i ich znaczenie
w promocji polskiej gospodarki,
30) Wykorzystanie środków UE na rzecz promocji rozwoju ekonomicznego Polski,
31) Finansowanie działań z zakresu marketingu terytorialnego oraz efektywność wydatków.


Rozdział IV. Nagrody dla autorów prac magisterskich

§ 12
1. Pula nagród dla autorów prac magisterskich w Konkursie składa się z nagród głównych, nagród dodatkowych oraz nagród specjalnych.
2. Nagrody główne stanowią nagrody pieniężne ufundowane przez Organizatorów
w następującym wymiarze:
za I miejsce - 6.000 złotych,
za II miejsce - 4.000 złotych,
za III miejsce - 3.000 złotych.
3. W przypadku decyzji Kapituły Konkursu o nie przyznaniu nagrody I, II lub III stopnia, podział nagród pieniężnych może być inny od wymienionego w ust. 2.
4. Nagrody dodatkowe stanowią staże i praktyki ufundowane przez PAIiIZ, PARP i POT oraz zgłoszenie fragmentów nagrodzonych prac do publikacji w: czasopiśmie naukowym „Ekonomia” wydawanym przez WNE UW, w Magazynie „Aktualności Turystyczne” wydawanym przez POT oraz w Magazynie „Brief” (B4P).
5. Nagrody specjalne stanowią nagrody finansowe:
5.1. Nagroda Ministra Gospodarki dla najlepszej pracy magisterskiej dotyczącej tematyki proeksportowej i proinwestycyjnej,
5.2. Nagroda Ministra Sportu i Turystyki dla najlepszej pracy dotyczącej promocji turystyki,
5.3. Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych dla najlepszej pracy dotyczącej promocji wizerunkowej Polski oraz promocji dyplomatycznej,
5.4. Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla najlepszej pracy dotyczącej promocji polskiej kultury oraz promocji miejsc poprzez kulturę,
5.5. Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla najlepszej pracy dotyczącej promocji polskiej branży i produktów rolno-spożywczych,
5.6. Nagroda Narodowego Banku Polskiego dla najlepszej pracy dotyczącej polskiej bankowości i finansów.
6. Realizacja zobowiązań, związanych z przekazaniem przez poszczególnych fundatorów nagród finansowych Laureatom, nastąpi w terminie do 3 miesięcy od daty wyłonienia Laureatów.
7. Fundatorzy nagród uprawnieni są do potrącenia z kwoty przyznanej nagrody wszelkich podatków wymaganych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 13
1. W przypadku ustanowienia dodatkowego funduszu nagród Kapituła Konkursu na podstawie informacji od Organizatora może podjąć decyzję o przyznaniu dodatkowych nagród pieniężnych bądź niepieniężnych Laureatom i/lub promotorom nagrodzonych prac magisterskich.
Rozdział V. Zgłaszanie prac do Konkursu
§ 14
1. Pracę do Konkursu może zgłosić szkoła wyższa, reprezentowana przez Dziekana lub Promotora pracy albo Autor pracy, za pośrednictwem szkoły wyższej, reprezentowanej przez Dziekana lub Promotora.
2. Zgłoszenie pracy do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika Konkursu oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu i zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora.
§ 15
1. Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie obronione prace magisterskie, które nie zostały uprzednio opublikowane i do których przysługują Autorowi nieograniczone prawa autorskie.
2. W III edycji Konkursu mogą brać udział prace magisterskie obronione w terminie od 1 stycznia 2008 roku do 30 września 2009 roku.
3. W III edycji Konkursu nie mogą brać udziału prace, które zostały zgłoszone do II edycji Konkursu.
4. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przedłożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych
w siedzibie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego lub wysłanie ich na adres Fundacji w terminie do 16 października 2009 r. (decyduje data wpłynięcia):
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs „Teraz Polska Promocja”
5. Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:
1) pracy magisterskiej w wersji elektronicznej w formacie doc lub pdf na nośniku CD lub DVD w ilości 2 szt.,
2) kompletnie wypełnionej, opieczętowanej i podpisanej „Karty zgłoszeniowej”, dostępnej w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.terazpolska.pl,
3) potwierdzonej przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) kopii dyplomu magisterskiego lub wydanego przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) zaświadczenia o ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra w okresie 1.01.2008 – 30.09.2009 r.,
4) oryginału lub potwierdzonej za zgodność przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) kopii promotorskiej recenzji pracy, w szczególności zawierającej ocenę pracy,
5) curriculum vitae Autora/ki pracy (wg własnego wzoru).
§ 16
Prace zgłoszone do Konkursu oraz dokumentacja zgłoszeniowa nie podlegają zwrotowi.
Rozdział VI. Rozstrzygnięcie Konkursu

§ 17
1. Prace prawidłowo zgłoszone do Konkursu podlegają wstępnej ocenie przez Członków Komisji Kwalifikacyjnej.
2. Członków Komisji Kwalifikacyjnej powołuje Prezes Fundacji spośród osób posiadających kwalifikacje z zakresu tematu Konkursu.
3. Komisja Kwalifikacyjna dokonuje formalnej oceny prac pod kątem zgodności z Regulaminem oraz oceny merytorycznej, której podlegają: konstrukcja, poprawność opracowania
i adekwatność metodologiczna; innowacyjność podjętej tematyki i sposobu jej realizacji oraz oryginalność wyników; przydatność dla praktyki i możliwość kontynuowania badań.
4. Komisja Kwalifikacyjna podejmuje uchwałę, w której wskazuje prace skierowane do dalszej oceny merytorycznej w drodze recenzji Członków Komisji Ekspertów. Prace niedopuszczone do recenzji nie biorą udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.
5. Uchwała Komisji Kwalifikacyjnej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
§ 18
1. Prezes Fundacji, działając w porozumieniu z przedstawicielami Organizatorów, Partnerów Honorowych i Partnerów Konkursu ustanawia Komisję Ekspertów.
2. Przewodniczącym Komisji Ekspertów jest prof. dr hab. Krzysztof Opolski, kierownik Zakładu Strategii i Polityki Gospodarczej WNE UW.
3. Członkowie Komisji Ekspertów posiadają kwalifikacje w temacie Konkursu, potwierdzone co najmniej tytułem naukowym doktora lub dorobkiem eksperckim.
4. Członkowie Komisji Ekspertów dokonują recenzji prac magisterskich dopuszczonych uchwałą Komisji Kwalifikacyjnej, oceniając: konstrukcję, poprawność opracowania i adekwatność metodologiczną; innowacyjność podjętej tematyki i sposobu jej realizacji oraz oryginalność wyników; przydatność dla praktyki i możliwość kontynuowania badań.
5. W ramach Komisji Ekspertów mogą zostać utworzone podkomisje. Dana podkomisja recenzuje prace o określonym profilu tematycznym, związanym z jedną z nagród specjalnych.
§ 19
1. Prezes Fundacji, działając w porozumieniu z przedstawicielami Organizatorów, Patronów Honorowych, Partnerów Honorowych i Partnerów Konkursu ustanawia Kapitułę Konkursu.
2. Przewodniczącym Kapituły Konkursu jest prof. dr hab. Alojzy Nowak, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
3. Członkami Kapituły Konkursu są przedstawiciele Organizatorów, Patronów Honorowych, Partnerów Honorowych i Partnerów Konkursu, Przewodniczący Komisji Ekspertów oraz Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej.
4. Kapituła Konkursu, na podstawie ocen przeprowadzonych przez Komisję Ekspertów, wybiera:
4.1 Laureatów Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji Polski, ustalając podział nagród pieniężnych oraz dodatkowych,
4.2 Laureatów Nagród Specjalnych – z zachowaniem prawa wskazania dla przedstawicieli fundatorów nagród specjalnych.
5. Kapituła Konkursu może przyznać wyróżnienia.
6. Kapituła Konkursu może zdecydować o odstąpieniu od przyznania nagrody jednego lub większej liczby stopni, zarówno w przypadku Laureatów Konkursu, jak i Laureatów Nagród Specjalnych.
7. Kapituła Konkursu, w przypadku informacji od Organizatora o istnieniu dodatkowego funduszu nagród pieniężnych dla Laureatów i/lub promotorów nagrodzonych prac magisterskich, podejmuje decyzję o przyznaniu i podziale nagród, w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
§ 20
Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie.
§ 21
1. Ogłoszenie wyników III Edycji Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali, która zostanie zorganizowana w grudniu 2009 roku.
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości również za pośrednictwem strony internetowej www.terazpolska.pl.
§ 22
W przypadku otrzymania przez Organizatorów i/lub Kapitułę Konkursu i/lub któregokolwiek
z Członków Kapituły Konkursu informacji, iż nagrodzona praca stanowi plagiat i/lub w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorom lub na mocy ich decyzji Kapitule Konkursu przysługuje prawo bądź do wstrzymania się
z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy przekazania nagrody danemu uczestnikowi i przekazania jej na rzecz innego uczestnika Konkursu lub do podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w ogóle, bądź w przypadku nagród już przekazanych – domagania się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 23
1. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na zorganizowanie Konkursu.
3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prezesa Fundacji.


Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit