Pismo FROT do wicepremier Bieńkowskiej

Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych skierowało na ręce wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej pismo, w którym prosi o zmianę zasad finansowych uczestnictwa organizacji pozarządowych w konkursach o nabór projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Powód? Nie stać na udział w nich większości potencjalnych beneficjentów projektów turystycznych. FROT wskazuje w liście ewentualne wyjście z tej problematycznej sytuacji.

Inicjatywa zwrócenia się przez Forum ROT do wicepremier Bieńkowskiej wysunięta została przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną, która podjęła ten problem podczas konferencji „Projekty flagowe dla zintegrowanego rozwoju u progu nowego XX-lecia współpracy na pograniczu polsko-czeskim" w Wałbrzychu 16.01.2014 r., spotkania Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych 23.01.2014 r. we Wrocławiu oraz spotkania w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie w dniu 30.01.2014 r. Zamieszczamy treść pisma.

 

                                                                                                                          Łódź, dnia 4 lutego 2014 r.
Szanowna Pani
Elżbieta Bieńkowska
Wiceprezes
Rady Ministrów

Szanowna Pani Premier
Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych jako porozumienie stowarzyszeń – 16 regionalnych organizacji turystycznych w Polsce, działających na mocy Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999 r. oraz Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r., zwraca się z prośbą do Pani Premier, o zwrócenie uwagi na aspekt finansowy realizacji projektów przez organizacje pozarządowe, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej i nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Regionalne Organizacje Turystyczne obok Polskiej Organizacji Turystycznej na szczeblu centralnym, działają na rzecz promocji turystycznej Polski w kraju i za granicą. Źródłem utrzymania ROT-ów są przede wszystkim składki członkowskie (zróżnicowane dla każdego województwa) oraz fundusze pozyskiwane m.in. w ramach ogłaszanych konkursów, realizowanych projektów, itp. Potrzeba realizacji coraz większych i coraz bardziej ambitnych przedsięwzięć zmusza nas do maksymalnego wykorzystania każdej nadarzającej się okazji na pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym unijnych. Niestety, w niektórych przypadkach, warunkiem ubiegania się o dofinansowanie, jak i późniejszą realizację projektu jest posiadanie wkładu własnego – środków finansowych, które w kolejności będą rozliczane na podstawie refundacji poniesionych nakładów. Odbywa się to już po zakończeniu realizacji merytorycznej i finansowej projektu. W przypadku Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej niemożność otrzymania prefinansowania kosztów realizacji projektów zarówno w ramach naboru do funduszu mikroprojektów, jak i „dużych projektów", jest przeszkodą nie do ominięcia nie tylko dla regionalnych organizacji turystycznych, ale również wszystkich organizacji pozarządowych w Polsce. Wystarczy spojrzeć na status beneficjentów korzystających ze środków w ramach funduszu mikroprojektów, gdzie ponad 90% wszystkich stanowią jednostki samorządu terytorialnego. Czas oczekiwania na refundację poniesionych wydatków od momentu złożenia wniosku (wniosek składa się do miesiąca czasu od zakończenia rzeczowej realizacji projektu) do przekazania środków finansowych na konto beneficjenta wynosi minimum 1,5 roku. Jasnym jest zatem, iż poza nielicznymi przypadkami, większości organizacji pozarządowych nie stać na uczestnictwo w konkursach o nabór projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Biorąc pod uwagę toczące się prace nad nową perspektywą finansową UE na lata 2014-2020 i opracowywaniem zasad korzystania ze środków finansowych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, zwracamy się z prośbą o podjęcie działań, mających na celu faktyczne umożliwienie organizacjom pozarządowym uczestnictwa w naborach konkursowych EWT, poprzez wprowadzenie narzędzi zaliczkowania realizacji projektu, chociażby na wzór Programu EFS. Jesteśmy przekonani, iż zmiany takie podniosą poziom i jakość realizowanych projektów oraz przyczynią się do przyspieszenia rozwoju obszarów przygranicznych na obszarze Polski.

Łącząc wyrazy szacunku, głęboko wierzymy, iż zgłoszenie tego istotnego problemu, nękającego organizacje pozarządowe w Polsce, zostanie zauważone i wsparte w działaniach.
Z góry dziękujemy Pani Premier za ustosunkowanie się do naszego Apelu.
W imieniu Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych

Zbigniew Frączyk
Prezes Forum ROT

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit