POT

V Gremium Ekspertów Turystyki

Przedstawiciele nauki i praktyki spotykają w Warszawie

Przedstawiciele-nauki-i-praktyki

Pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej będą toczyły się w Warszawie od 23 do 25 listopada obrady piątego Gremium Ekspertów Turystyki, na które złożą się konferencje naukowe, warsztaty branżowe oraz prezentacje towarzyszące. Rolę gospodarza przyjęła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Komitetowi Naukowemu przewodniczy prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk.

Aktualności Turystyczne uczestniczą w konferencjach Gremium Ekspertów Turystyki od pierwszej edycji w roku 2003. W tym roku zaproszeni zostaliśmy do grona patronów medialnych.

Od akcesji do prezydencji w UE

Pierwsze, historyczne Gremium Ekspertów Turystyki zwołane zostało z inicjatywy Grzegorza Gołembskiego, kierownika Katedry Turystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Marka Migdala, prezesa Forum Turystyki Regionów. Z miejsca zdobyło niekwestionowaną renomę uzasadnioną rangą uczestników i merytorycznym podejściem do zagadnień ważnych dla środowiska naukowego, branży turystycznej i instytucji odpowiedzialnych za rozwój turystyki. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich ośrodków naukowych, samorządów terytorialnych, administracji rządowej i organizacji branżowych. Trzydniowa konferencja poświecona była problemom rozwoju badań naukowych w sferze turystyki w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej.  W tym roku, w trakcie obrad gromadzących najbardziej reprezentatywnych przedstawicieli środowisk nauki i praktyki, rozpoczęta  podczas pierwszej sesji w Poznaniu dyskusja będzie kontynuowana, zaś jej tematem przewodnim będzie „Priorytet zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki w świetle prezydencji Polski w UE”. Szczegółowa tematyka V Gremium zawarta jest w pięciu sekcjach tematycznych: Aktywizacja obszarów i rynków turystycznych – instrumenty ożywienia gospodarczego; Innowacyjność produktowa, technologiczna oraz finansowa sektora turystycznego i współpracujących partnerów; Agroturystyka i inne przyjazne środowisku aktywności w turystyce; Otoczenie prawne. Wymogi europejskie a prawo krajowe; Wkład turystyki polskiej w umocnienie pozycji konkurencyjnej Europy na rynku globalnym – dokonania i oczekiwania.

Referaty wygłoszone podczas tegorocznego spotkania będą opublikowane w recenzowanym i punktowanym czasopiśmie naukowym o charakterze ogólnopolskim Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia.

Spotkania branżowe

Równolegle z obradami naukowymi odbywa się Forum Regionów. Są to warsztaty branżowo-naukowe, podczas których reprezentanci administracji państwowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele świata nauki i praktyki prowadzą dyskusje panelowe w zakresie najistotniejszych zagadnień sektora turystyki w Polsce. W tym roku tematem wiodącym będzie X lat Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) oraz tworzenie i funkcjonowanie regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych (ROT-LOT). Podczas obrad będą poruszane następujące zagadnienia: sukcesy i porażki, możliwości a oczekiwania; współpraca czy współzawodnictwo – trzeba wspierać czy wystarczy nie przeszkadzać?; promocja a komercjalizacja polskiej oferty turystycznej – gdzie jesteśmy, dokąd podążamy czego oczekujemy?; konsorcja marketingowe – nowe koncepcje czy niezbędny element ewolucji w przemyśle turystycznym. Na te i inne pytania będą się starali znaleźć odpowiedź uczestnicy Forum.

Podczas konferencji odbędą się także dwa seminaria prowadzone przez Germana Sacristiana, dyrektora wsparcia rozwoju sprzedaży u klienta w Graphic Communications Group KODAK S.A. Uczestnicy pierwszego seminarium otrzymają konkretną wiedzę, niezbędną do  opracowania skutecznej strategii marketingowej i tworzenia kampanii marketingowej. W trakcie drugiego seminarium zaprezentowane zostaną rozwiązania pozwalające nie tylko utrzymywać lojalność klientów bez ponoszenia kosztów, ale także generować z tego tytułu przychody.

Formularz rejestracyjny

Obrady V Gremium Ekspertów Turystyki odbędą się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w nowopowstałym Centrum Naukowo-Dydaktycznym Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska „Centrum Wodne”. Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny zamieszczone zostały na stronie internetowej www.gremium.forumturystyki.pl

 

 

„Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej” – taki tytuł nosi obszerny wywiad z przewodniczącą Komitetu Naukowego prof. dr hab. Ireną Jędrzejczyk, jaki zamieściliśmy na łamach Aktualności Turystycznych. Zachęcamy do jego lektury lub  przypomnienia sobie treści wszystkich, których interesuje tematyka zbliżającego się Gremium Ekspertów Turystyki.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit