Raport Poland Convention Bureau POT

Liczba spotkań i wydarzeń wg. Województw

 „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings and Events Industry 2015" to raport opracowany już po raz szósty przez Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej. Współpraca z wszystkimi regionalnymi biurami marketingu miejsc (jedenaście regionów), rekomendowanymi organizatorami kongresów oraz podróży motywacyjnych, obiektami oraz uczelniami wyższymi umożliwiła zebranie danych z piętnastu województw, kilkudziesięciu obiektów i dała szansę dokonania analizy 18820. spotkań i wydarzeń.

 

 

Tegoroczny raport zawiera oprócz tradycyjnej analizy ilościowo-jakościowej spotkań oraz analizy ekonomicznej kolejne nowości, w tym m.in. materiał dotyczący znaczenia przemysłu spotkań w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej światowych i polskich miast, pogłębioną analizę profilu uczestnika spotkań biznesowych oraz podsumowanie danych dotyczących spotkań zorganizowanych przez organizatorów kongresów i podróży motywacyjnych rekomendowanych przez Polską Organizację Turystyczną.

Rodzaj spotkaniaRodzaj grupy

Rodzaj grupy

 

Dane dotyczące profilu uczestnika po raz pierwszy są tak dokładne. Ogółem uzyskano 1114 ankiet od uczestników targów i od uczestników kongresów i konferencji. Analizę zachowań uczestników przeprowadzono oddzielnie dla uczestników targów (872 ankiety) i kongresów (242 ankiety).

Profil uczestnika spotkań i wydarzeń

 

 

Przeciętny czas trwania kongresów, w trakcie których przeprowadzono badania, wyniósł 2,98 dnia, a przeciętny czas pobytu uczestnika to 4,07 dnia (+/- 6%). Oznacza to, że część uczestników przebywała w miejscu kongresu dłużej niż czas jego trwania. Oszacowana przeciętna liczba noclegów w bazie noclegowej to 2,79 (+/- 9,7%). Przeciętny dzienny wydatek na noclegi wyniósł 744,57 PLN (+/- 11,3). Jeśli chodzi o wydatki na usługi gastronomiczne to 130,42 PLN (+/- 23%), a na wydatki kulturalno-rekreacyjne 18,67 PLN (+/- 42%).

Jeśli chodzi o przeciętny czas trwania targów, w trakcie których przeprowadzono badania, to wyniósł 3,15 dnia, a oszacowany czas poświęcony na udział w targach przez ich uczestników to 3,22 dnia (+/- 3%). Przeciętna liczba noclegów związana z udziałem w targach to 1,87 (+/- 5,6%). Natomiast przeciętny dzienny wydatek na noclegi oszacowany w odniesieniu do uczestników targów to 528,1 PLN (+/- 7,8%). Zebrane dane pozwalają na stosunkowo precyzyjne oszacowanie także dziennych wydatków na usługi gastronomiczne 159,95 PLN (+/- 13,4%) i na usługi kulturalno-rekreacyjne 9,46 PLN (+/- 33,5%)

Profil uczestnika spotkań i wydarzeń

Zebrane dane umożliwiają jedynie częściową ocenę wkładu przemysłu spotkań w gospodarkę. Możliwa jest ocena wielkości sprzedaży usług noclegowych i gastronomicznych zakupionych przez uczestników wydarzeń oraz wydatków na usługi kulturalno-rekreacyjnym. Na podstawie danych Poland Convention Bureau wielkości te wyniosły odpowiednio:

· sprzedaż noclegów – 2302,8 mln PLN

· sprzedaż usług gastronomicznych – 484,7 mln PLN

· sprzedaż usług kulturalno-rekreacyjnych – 54,7 mln PLN.

Dostępne dane na temat produkcji globalnej w sekcji I dotyczą 2012 r., kiedy wyniosła 34 388 mln PLN[1], a więc oszacowany wkład przemysłu spotkań w produkcję tej sekcji to 8,1%, przy czym na same noclegi 6,7%. Jest to zatem istotny wkład w działalność tej branży w Polsce, zwłaszcza jeśli pamiętać, że w oszacowaniu nie uwzględniono w pełni sprzedaży na rzecz przemysłu spotkań. Warto również dodać, że oszacowana kwota sprzedaży usług noclegowych, gastronomicznych i kulturalno-rekreacyjnych (2842,2 mln PLN) zasiliła lokalne gospodarki miejscowości, które gościły wydarzenia i spotkania.

Na podstawie bardziej szczegółowych danych dotyczących udziału wartości dodanej w sekcji I w 2012 r., które są dostępne w bazie Eurostat, można obliczyć wkład sprzedaży usług hotelarskich i gastronomicznych w tworzenie wartości dodanej i tworzenie miejsc pracy[2]. Oszacowany na podstawie tych danych wkład przemysłu spotkań w gospodarkę kraju to 1121,1 mln PLN wartości dodanej wytworzonej w bazie hotelowej i 141,5 mln PLN w działalności gastronomicznej, czyli ogółem 1262,6 mln PLN. Wkład w tworzenie miejsc pracy to 15 519 pracujących w bazie hotelowej i 11 954 w usługach gastronomicznych, które cechuje znacznie mniejsza produktywność niż miejsca pracy w bazie hotelowej. Łącznie daje to miejsca pracy dla 27 473 osób w skali kraju.

Raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings and Events Industry 2015" publikowany był podczas trzeciej edycji Meetings Week Poland, ogólnopolskiego święta branży spotkań. Kluczową rolę odgrywają w nimi interesariusze z całej Polski związani z organizacją i zarządzaniem spotkaniami. Począwszy od stowarzyszeń branżowych, poprzez regionalne biura marketingu miejsc, a skończywszy na profesjonalnych organizatorach kongresów i organizatorach podróży motywacyjnych. To właśnie ci ostatni, rekomendowani przez Poland Convention Bureau, w zeszłym roku obsłużyli wydarzenia biznesowe dla prawie 1,5 mln osób co udowadnia siłę przemysłu spotkań i jego rolę w dzisiejszej gospodarce.

[1] Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2009-2012, GUS, Warszawa 2014, s. 316.

[2] Statystyka strukturalna przedsiębiorstw w bazie EUROSTAT i obliczenia własne według rocznego kursu euro 4,18 PLN http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ert_bil_eur_a&lang=en, 2.03.2015.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit