Poznań, 25 listopada 2008 roku

Stanowisko uczestników IV Gremium Ekspertów Turystyki

Uczestnicy IV Gremium Ekspertów Turystyki wyrażają aprobatę dla dwóch ważnych dla gospodarki turystycznej w Polsce dokumentów: przygotowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i przyjętych przez Radę Ministrów „Kierunków rozwoju turystyki do 2015 roku” oraz opracowanej przez Polską Organizację Turystyczną „Strategii Marketingowej Polski w sektorze turystyki w latach 2008-2015”.

Stwierdzamy, że oba dokumenty stanowią przejrzystą całość i są niezwykle przydatne dla dalszego rozwoju turystyki. Zostały one poddane szerokim konsultacjom z udziałem ekspertów, naukowców, przedsiębiorców turystycznych, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych. Projekty dokumentów przedłożone zostały do oceny ministerstwom, agencjom rządowym, samorządom terytorialnym i izbom gospodarczym. Strategiczne dla polskiej turystyki dokumenty otrzymały wysokie oceny zarówno w odniesieniu do analizy obecnego stanu gospodarki turystycznej, jak i precyzyjnego zdefiniowania kierunków jej rozwoju, z uwzględnieniem konieczności skoordynowania działań wielu instytucji zajmujących się gospodarką, promocją wizerunku kraju oraz wybranymi dziedzinami, w tym obszaru kultury, handlu i inwestycji.

Uczestnicy IV Gremium Ekspertów Turystyki wyrażają nadzieję, że dokumenty te będą konsekwentne wdrażane. Realizacja rządowych strategii dla polskiej turystyki na najbliższe siedem lat gwarantuje podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, a w konsekwencji właściwy rozwój tego ważnego sektora gospodarki narodowej. Umożliwi to skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych, przyczyni się do wzrostu dochodów w innych działach gospodarki i obniżenia deficytu budżetowego. Tym samym zapewni podatkowe wpływy do budżetu państwa.

Jesteśmy przekonani, że dokument poświęcony kierunkom rozwoju polskiej turystyki uzyska skuteczne wsparcie wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej, organizacji turystycznych i przedsiębiorców oraz zapewniona zostanie stosowna pula środków finansowych niezbędnych do właściwej jego realizacji.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit