Wywiady c.d.

Wspólnie realizujemy niektóre przedsięwzięcia promocyjne

- Jak Regionalne Organizacje Turystyczne wykorzystały proponowane im środki na realizację wspólnych przedsięwzięć?

- Jeśli chodzi o realizację tych wspólnych przedsięwzięć, to nie udało się osiągnąć 100 proc. wykonania, w efekcie czego przewidziane kwoty dofinansowania nie zostały w pełni wykorzystane. Z analizy wynika, że średnie wykorzystanie wspomnianych środków ogółem ukształtowało się na poziomie około 70 proc. Jakkolwiek były różne powody, które to spowodowały, to jednak wskaźnik ten wydaje się niski. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę, że te średnie tworzą z jednej strony ROT-y, które wykorzystały przewidziane środki w całości (takich było sześć), ale spora też grupa miała ten poziom niewysoki, a dwie spośród wszystkich ROT- ów zupełnie nie wykorzystały tych środków.

W bardziej szczegółowym ujęciu, czy z podziałem na dwa wspomniane obszary, to wykorzystanie też ukształtowało się różnie. Weźmy pod uwagę wspólne wydawnictwa, na co proponowaliśmy po 30 tysięcy złotych dofinansowania dla każdej ROT. Wykorzystanie ukształtowało się średnio na poziomie 68 proc. Natomiast w przypadku tego drugiego obszaru, obejmującego różne działania - wykorzystanie było lepsze - średnio 75 proc.

Nie można pominąć jeszcze jednego obszaru wspólnych działań, które są dofinansowane na określonych zasadach - czyli organizowania stoisk regionalnych w ramach jednego wspólnego stoiska narodowego na zagranicznych targach turystycznych. Ta pozycja nie występuje w porozumieniach, bowiem kwoty z tym związane trudno byłoby przewidzieć z tak dużym wyprzedzeniem. Ogólnie można powiedzieć, że są to kwoty duże i w tym sensie stanowią znaczną pomoc dla regionalnych organizacji turystycznych. Bez tego nie mogłyby uczestniczyć w targach w tak dużym zakresie, szczególnie w tych największych targach zagranicznych.

Skupiliśmy się tutaj na wspólnych przedsięwzięciach POT i ROT, które są dofinansowane. Jednak w porozumieniach stanowią one tylko część tego, co robimy razem. Druga część wspólnych działań ma charakter merytoryczny. Mam tu na myśli np. wspólne redagowanie newslettera dystrybuowanego drogą elektroniczną, a zawierającego informacje o działaniach produktowo-promocyjnych, wsparcie w promowaniu produktów turystycznych i ich certyfikowaniu, aktualizowanie informacji zamieszczanych w narodowym portalu turystycznym, współrealizowanie imprez studyjnych o różnorodnych programach, prowadzenie działań lobbujących na rzecz promocji i rozwoju turystyki i wiele jeszcze innych. Były one z powodzeniem realizowane w roku ubiegłym i będą też kontynuowane.

 - Ogólna tendencja jest taka, aby regiony usamodzielniały sie coraz bardziej. Czy to oznacza, że będzie malała pula pieniędzy, które POT przeznacza na wspólne przedsięwzięcia?

- Rzeczywiście jest taka tendencja i regionalizacja z pewnością będzie się jeszcze pogłębiała, a przy okazji wzmacniała się samodzielność ROT. To jest dobry trend. Te organizacje po kilku latach działalności bardzo się rozwinęły i wzmocniły, także finansowo. Z jakiegoś punktu widzenia pieniądze z POT nie są im już tak potrzebne.

Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że tworzymy razem system promocji i informacji turystycznej, który służy wspólnym celom. Zatem pewne działania powinny być spójne, podporządkowane choćby Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015. Wobec tego będą potrzebne też instrumenty pozwalające taką spójność osiągnąć. System musi być jeden, udział w nim regionalnych organizacji turystycznych jest konieczny - zatem zawsze pozostanie pewien zakres wspólnych działań.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Jan Wysokiński

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit