Konferencja i publikacja

Turystyka formą uspołecznienia

Turystyka formą uspołecznienia

Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS począwszy od 1992 r. prowadzi, obok zmagań sportowych, również intensywną działalność naukową i wydawniczą. Od wielu lat, z inicjatywy prezesa SALOS, prof. dr. hab. Zbigniewa Dziubińskiego odbywają się doroczne konferencje poświęcone wybranym aspektom kultury fizycznej, w tym również turystyki. Konferencjom, współorganizowanym przez warszawską Akademię Wychowania Fizycznego towarzyszą monografie zawierające treść artykułów zarówno wygłoszonych, jak też przekazanych organizatorom.

Tegoroczna konferencja (20 października 2012) zatytułowana „Kultura fizyczna a socjalizacja” zgromadziła już tradycyjnie znaczące grono przedstawicieli ośrodków naukowych, a także organizacji społecznych z całego kraju.

Jak podkreślili we wstępie do monografii, prof. Zbigniew Dziubiński i prof.  Krzysztof W. Jankowski „socjalizacja jest to proces zachodzący w sposób samorzutny, po trosze niezamierzony, którego celem, tak jak w przypadku wychowania, jest przygotowanie jednostki do życia w społeczeństwie. Jest to trwający przez całe życie niekończący się ciąg oddziaływań, dzięki któremu z istot biologicznych stajemy się istotami społecznymi”.

Obok licznych wystąpień ujmujących szeroko rozumiane relacje pomiędzy kulturą fizyczną i sportem a socjalizacją i resocjalizacją, pojawiły się publikacje dotyczące turystyki.

„Turystyka i nauka - cele i wartości” to tytuł artykułu prof. dr. hab. Jerzego Kosiewicza (AWF Warszawa), który skoncentrował się wokół analizy form podróżowania związanych z aktywnością zawodową poszczególnych osób.

W artykule „Turystyka w kontekście socjalizacji” dr Krzysztof Męka (Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie) podjął się m.in. omówienia relacji „społeczeństwo - turystyka” i „Turystyka - społeczeństwo” zwracając uwagę na szanse i zagrożenia związane z rozwojem i przemianami interesującej nas dziedziny.

„Uwarunkowania duchowe i turystyczne a socjalizacja pielgrzymów”  to tytuł interesującego artykułu dr. Pawła Różyckiego (AWF w Krakowie). Omówił on w nim wyniki badań nad strukturą i przemianami ruchu turystycznego oraz  pielgrzymkowego na przykładzie sanktuarium w Starym Licheniu. Z przeprowadzonych badań wynika, że 58 proc. osób przybywa do Lichenia głównie z pobudek  religijnych, w tym ponad 30 proc. tylko z tych pobudek, natomiast cele związane wyłącznie z poznawaniem tutejszych dóbr kultury deklarowało jedynie 12 proc.

W artykule dr. Jana Pawła Piotrowskiego (ALMAMER Szkoła Wyższa) „Zjawisko socjalizacji przez turystykę - inicjatywy PTTK w latach 1950-1990”  omówiono trudną drogę rozwoju polskiej turystyki po 1945 r., koncentrując się na inicjatywach organizacji społecznych (w tym szczególnie PTTK) prowadzących do kształtowania osobowości turystów i do eliminowania przypadków dysfunkcji turystyki (niszczenie środowiska, zabytków, konflikty).

Jan Paweł Piotrowski

„Kultura fizyczna a socjalizacja” (red. Z. Dziubiński, K. W.  Jankowski), Salezjańska Organizacja Sportowa, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa 2012.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit